Download
zasady typografii n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zasady typografii PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zasady typografii

Zasady typografii

278 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Zasady typografii

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zasady typografii

 2. Elementy budowy liter

 3. Zasada 1: kroje pisma Klasy pism: • antykwa • pisma gotyckie • pisanki (skryptury) • pisma hybrydowe (ksenotypy)

 4. Zasada 1: kroje pisma Nie nadużywamy krojów pism! Nie nadużywamy efektów czcionek – podkreśleń, przekreśleń, uwypuklenia etc. Warto stosować wyrównanie optyczne dla czcionek (kerning).

 5. Zasada 1: kroje pisma Arial - pismo czytelne, choć często nadużywane w tekstach drukowanych Courier New – pismo nieproporcjonalne (maszynowe), przydatne w opisie kodów programowych oraz w tekstach do odczytu na ekranie Century Gothic – pismo akcydensowe, można go wykorzystać tylko do tytułów i krótkich komunikatów

 6. Zasada 1: kroje pisma Bookman Old Style, Century, Georgia – stosowane do składania podręczników; czytelne Times New Roman i Book Antiqua – kroje ładne i harmonijne, ale mniej czytelne niż poprzednie Verdana, Tahoma i Trebuchet – czytelne na ekranie i wydrukach

 7. Zasada 2: dzielenie wyrazów W tekście obowiązkowo dzielimy wyrazy (w Wordzie: Narzędzia – Język – Dzielenie wyrazów...), zwłaszcza jeśli stosujemy justowanie

 8. Szansa nabycia nowych umiejętnościporozumiewania się,dzięki którym możemy dokonać więcej współpracując z dziećmi, niż wszyscy krzyczący i błagający na całym świecie, motywuje do rekomendowania tej książki matkom, ojcom, dziadkom, ciotkom i wujkom oraz znacznie starszemu rodzeństwu, a w sposób szczególny - nauczycielom, psychologom, księżom i katechetom oraz osobom pragnącym być przyjaciółmi dzieci Rekomenduję ją także wszystkim Polakom odczuwającympotrzebę wzrostu ducha wzajemnego zrozumienia, życzliwości oraz poszanowania uczuć, potrzeb i praw każdego z nas. Szansa nabycia nowych umiejętności porozumiewania się, dzięki którym możemy dokonać więcej współpracując z dziećmi, niż wszyscy krzyczący i błagający na całym świecie, mo-tywuje do rekomendowania tej książki matkom, ojcom, dziadkom, ciotkom i wujkom oraz znacznie starszemu rodzeństwu, a w sposób szczególny - nauczycielom, psychologom, księżom i katechetom oraz osobom pragnącym być przyjaciółmi dzieci Rekomenduję ją także wszystkim Polakom odczuwającym potrzebę wzrostu ducha wza-jemnego zrozumienia, życzliwości oraz poszanowania uczuć, potrzeb i praw każdego z nas.

 9. Zasada 3: odstępy międzyliniowe Dostosowujemy ustawienia interlinii do potrzeb konkretnego dokumentu. Dobrze jest stosować pojedynczą interlinię, lecz większą pomiędzy akapitami. Ustawiamy kontrolę „sierot i wdów”, tzn. nie wolno pozostawiać na końcu strony jednego (pierwszego) wiersza wielowierszowego akapitu ani zostawiać na początku strony pojedynczego (ostatniego) wiersza akapitu. Staramy się unikać zostawiania pojedynczych liter na końcach wierszy.

 10. Zawód nauczyciela orientacji przestrzennej zdobyło latem 1979 roku 12 osób w skali kraju. Kurs zakończono wydaniem podpisanych przez prof. Stanieya Suterko oraz współpracującego z nim Dana Nelsona zaświadczeń wewnętrznych, uprawniających nas do wykonywania pracy w zakresie nauczania orientacji przestrzennej i posługiwania się długą białą laską. Wtedy jeszcze kurs ów nie mógł być uznany przez oficjalne władze oświatowe jako przygotowanie do zawodu nauczyciela orientacji. Tak zresztą zostało do dziś, bo gdy w roku 1982 PZN wraz z Ministerstwem Edukacji zorganizował kurs orientacji w Laskach, prowadzącymi byli nauczyciele przygotowani przez Suterkę, bez formalnych uprawnień (4 osoby), a mimo to 26 uczestników tego kursu otrzymało oficjalne, ministerialne uprawnienia do nauczania OP. Nie jest może najważniejsze "nostryfikowanie" tego pierwszego kursu, ale czas byłby już po temu, aby zawód nauczyciela OP doczekał się oficjalnego miejsca w spisie zawodów i, co najistotniejsze, by status tego nauczyciela został precyzyjnie dookreślony dla wszystkich w kategoriach: zakresu obowiązków, czasu pracy, miejsca w układzie organizacyjnym nauczania ujednoliconego dla wszystkich ośrodków w skali kraju, przy zachowaniu specyfiki przynależnej tej metodzie kształcenia niewidomych.Na podstawie dotychczasowych wypowiedzi widać wyraźnie, że w każdym ośrodku inaczej usytuowany jest nauczyciel orientacji przestrzennej. Na 12 osób, które ukończyły kurs prof Suterki, połowę stanowili uczestnicy z Lasek, więc co do liczby nauczycieli Laski miały sytuację najbardziej korzystną. Wszyscy też z gorliwością przystąpiliśmy do zajęć, początkowo w godzinach nadliczbowych, poza etatami wychowawcy bądź nauczyciela. Od początku były to indywidualne zajęcia pozalekcyjne. Zajęcia te były traktowane jako możliwość samodzielnych wyjazdów młodzieży.

 11. Zawód nauczyciela orientacji przestrzennej zdobyło latem 1979 roku 12 osób w skali kraju. Kurs zakończono wydaniem podpisanych przez prof. Stanieya Suterko oraz współpracującego z nim Dana Nelsona zaświadczeń wewnętrznych, upraw-niających nas do wykonywania pracy w zakresie nauczania orientacji przestrzennej i posługiwania się długą białą laską. Wtedy jeszcze kurs ów nie mógł być uznany przez oficjalne władze oświatowe jako przygotowanie do zawodu nauczyciela orientacji. Tak zresztą zostało do dziś, bo gdy w roku 1982 PZN wraz z Ministerstwem Edukacji zorganizował kurs orientacji w Las-kach, prowadzącymi byli nauczyciele przygotowani przez Suterkę, bez formalnych uprawnień (4 osoby), a mimo to 26 uczest-ników tego kursu otrzymało oficjalne, ministerialne uprawnienia do nauczania OP. Nie jest może najważniejsze „nostryfiko-wanie” tego pierwszego kursu, ale czas byłby już po temu, aby zawód nauczyciela OP doczekał się oficjalnego miejsca w spi-sie zawodów i, co najistotniejsze, by status tego nauczyciela został precyzyjnie dookreślony dla wszystkich w kategoriach: za-kresu obowiązków, czasu pracy, miejsca w układzie organizacyjnym nauczania ujednoliconego dla wszystkich ośrodków w skali kraju, przy zachowaniu specyfiki przynależnej tej metodzie kształcenia niewidomych.Na podstawie dotychczasowych wypowiedzi widać wyraźnie, że w każdym ośrodku inaczej usytuowany jest nauczyciel orientacji przestrzennej. Na 12 osób, które ukończyły kurs prof Suterki, połowę stanowili uczestnicy z Lasek, więc co do liczby nauczycieli Laski mia-ły sytuację najbardziej korzystną. Wszyscy też z gorliwością przystąpiliśmy do zajęć, początkowo w godzinach nadliczbo-wych, poza etatami wychowawcy bądź nauczyciela. Od początku były to indywidualne zajęcia pozalekcyjne. Zajęcia te były traktowane jako możliwość samodzielnych wyjazdów młodzieży................

 12. Zasada 4: tabulatory Nigdy nie stosujemy „rozpychania” tekstu za pomocą spacji – temu celowi służą tabulatory. Stosujemy tabulatory do lewej, prawej, środkujące i dziesiętne. Korzystamy też ze znaków wiodących, np. z wielokropków!

 13. Zasada 5: unikamy wytłuszczania Unikamy wytłuszczania ponad miarę. Pogrubić można tytuły, podkreślenia w zasadzie się nie używa, natomiast w tekście, by jakąś kwestię uwypuklić lepiej zastosować rozstrzelenie liter lub wersaliki.

 14. Media amerykańskiena ogół wykazywały ostrożnośćw posługiwaniu się owym terminem. Niektóre pozostawiały tę kwestię swoim dziennikarzom i na ogół ci z Waszyngtonu unikali go, natomiast reporterzy z Bagdadu nie mieli takich skrupułów. Korespondent CNN w Bagdadzie Michael Ware, zapytany o ten spór przez dziennikarza z Waszyngtonu odparł: „Powiem tak: każdy, kto wciąż ma wątpliwości, czy to jest wojna domowa, żyje w błogiej nieświadomości dzięki luksusowi, jaki stwarza mu odległość od tych wydarzeń. Są takie rejony, gdzie wyznawcy jednego odłamu religii nie mogą się w ogóle pojawić, ponieważ grozi im natychmiastowa śmierć z rąk bojówek reprezentujących inny odłam. Ludzie jadą do pracy busem i nagle zatrzymuje ich ktoś z bronią. Przynależność do niewłaściwej grupy wyznaniowej oznacza wówczas śmierć. W niektórych dzielnicach podmiejskich powstają regularne punkty oporu. Jeśli to nie jest wojna domowa, to nie wiem, co nią jest”.

 15. Myślniki Wyróżniamy: • Łącznik (krótka pozioma kreska: -) • Znak podzielenia wyrazu (to samo, co łącznik) • Pauza (myślnik) – oddzielona spacjami dłuższa pozioma kreska Przykłady: biało-czerwony, Herling-Grudziński Wtedy – jak w każdym innym przypadku...

 16. Przecinki i kropki Wszystkie znaki przestankowe stawiamy bezpośrednio za wyrazem, bez żadnych spacji! (dotyczy to również nawiasów oraz cudzysłowów) By poprawnie stawiać przecinki należy zapoznać się z zasadami interpunkcji...

 17. Ćwiczenia