Download
temat partie polityczne n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Temat: Partie polityczne. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Temat: Partie polityczne.

Temat: Partie polityczne.

260 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Temat: Partie polityczne.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Temat: Partie polityczne. Jakie znasz partie polityczne działające w Polsce? Partia polityczna – organizacja skupiająca ludzi o podobnych poglądach politycznych, społecznych i gospodarczych. Ugrupowanie to dąży do poparcia społecznego, wygrania wyborów aby móc realizować swoje założenia. Aby założyć partię polityczną trzeba: zebrać co najmniej 1000 podpisów obywateli i zarejestrować ją w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Funkcje partii politycznych: opiniotwórcza, wyborcza, rządzenia. Ćwiczenie 1 strona 36

  2. Systemy partyjne. Pluralizm polityczny – wolność głoszenia poglądów, zakładania partii politycznych, stowarzyszeń czy związków zawodowych. System wielopartyjny – większość państw demokratycznych w tym Polska. System dwupartyjny – Stany Zjednoczone System jednopartyjny – charakterystyczny dla krajów o ustroju totalitarnym ( Chiny, Wietnam, Kuba, Korea Północna)

  3. Typy Patrii politycznych: lewica, centrum, prawica Polska scena polityczna: Prawica- PIS, PO Centrum – PSL Lewica- SLD, SdPL( Socjaldemokracja Polska), Twój Ruch. Wymień partie tworzące aktualnie rząd w Polsce oraz partie opozycyjne. Ćwiczenie 6 i 7 strona 38.