Download
tammerfors 7 8 11 2012 m rta marjam ki n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LEDARSKAPS-UTBILDNING PowerPoint Presentation
Download Presentation
LEDARSKAPS-UTBILDNING

LEDARSKAPS-UTBILDNING

142 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

LEDARSKAPS-UTBILDNING

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tammerfors 7-8.11.2012 Märta Marjamäki LEDARSKAPS-UTBILDNING

 2. UBILDNINGENS INNEHÅLL • Styrelseordf. Berndt Långvik / inledning • Märta Marjamäki/ Dag 1: • Varför en ny förvaltningsstadgamed en organisationsförändring • Processen för tillvägagångssättet • Dennyaorganisationsmodellen • Dennyaförvaltningsstadgan • Ledarskap • Grupparbeten • Genomgång av grupparbeten + avsl.

 3. VARFÖR EN ORGANISATIONSFÖRÄNDRING? • Våraverksamhetsförutsttningarhörihopmedsamhällsförändringarna • Social- & hälsovårdenärintemeranågotoantastbartområde… • som hela tidenfårmeraresurser… • somutomståendeintefårkritiseragällanderesultat & effektivitet… • somklienter & beslutsfattareintefårställakvalitetskravpå…

 4. VARFÖR EN NY FÖRV.STADGA INKL. NY ORG.MODELL? • TJÄNSTEMANNANIVÅ: • Organisationmedmångabeslutsnivåer • Otydligabeslutsprocesser • Oklaraansvarsuppgifter • Långsambeslutsgång • Regionalaskillnader i beslutsprocessen • Regionalaskillnader i ansvarstagandet

 5. VARFÖR EN NY FÖRV.STADGA INKL. NY ORG.MODELL? • FÖRTROENDEMANNA-ORGANISATIONEN: • Personalsektionen • Dubbelarbete • Beslutfråndenoperativanivån • Fastighetssektionen • Behandlingen ~ nämnd – sektion – styrelse • Missbrukarvårdssektionen • Substansfrågor i huvudsak

 6. TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET • Arbetsgrupptillsattes – förstamötet 26.10.2010 • Personalinformation • Skn.dir + personalchef • Sammanlagt 13 tillfällen (ca 180 personer) • Personalenhöranden: (9 tillfällen) • Arbetsgruppen • Chefernaskiltoch i grupp

 7. TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET • Mindregrupparbeten • Av personalen s:a nioförslagtill ny org.modell & av tjänstemännentreförslag • Slutligaförslageten blandning av dessa • Skriftligaförslag av anställda • Särskildträffmedomsorgsbyråerna • Beh. av samarbetskommittén & huvudförtroendemännen • Informationefterförslaget /fmge,styr & nämnderna (23 pers) • Info tillskn:sledare

 8. NYA FÖRVALTNINGSSTADGAN • Textenförenklats • InnehålletstruktureratenligtPargasstadsförvaltningsstadga (genomgång av ett tiotalmodeller) • Textdelengranskats av KFB:sjurist • Fullmäktigeseminarium, våren 2012 • Kommentarer av fullmäktigemedlemmar • KFB:sjurist & KA:sexpertgåttigenompersonaldelen

 9. NYA FÖRVALTNINGSSTADGAN • Fullmäktigegodkändenyaförvaltningsstadgan 14.6.2012 • Styrelsenbefullmäktigadesattförverkliganödvändigaåtgärder för attstadganskakunnatas i bruk 1.1.2013. • Vissasakergjordes i augusti, andratasännuupp i november, vidbehov i decemberpåstyrelsemötena.

 10. DEN NYA ORGANISATIONSMODELLEN • FÖRTROENDEMANNAORGANI-SATIONEN • Förenklats sektionernaavskaffats • Beslutentill • Styrelsen • Tjänstemannanivå • Ev. tillsättsattarbetsutskott för fastighetsärenden • Missbrukarvårdenbehövernågotsamarbetsorgan, ev. för externasamarbetsparter

 11. DEN NYA ORGANISATIONSMODELLEN • TJÄNSTEMANNAORGANISATIONEN • Matrisorganisation • Expertrollenlyftsfram • Centralförvaltningen – en stabsfunktion (coach-roll) • Linjeorganisationenförenkladvadgällerbeslutsprocessen • Tvånyachefsposter • Bör vara kostnadsneutral • Tas i bruk 1.1.2013

 12. GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN • 1. Allmännabestämmelser • Lagar & förordningargåralltidföre en organisationsinternaregelverk (KommL) § 1: uppräknadevilkaandraregelverkstyrsamkommuneni förstahand i förhållandetillbestämmelserna i förv.stadgan • Skn:sförtroendevalda - högstabeslutandeorgan: fullmäktige - verkställandeorgan: styrelsen

 13. GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN • Övervakandeorgan: revisionsnämnden • § 5: Delegering av beslutanderätten • Förteckningöverdelegeringsbesluten • Styrelsenutserfördraganden + ställföreträdare • § 8: Styrelsensuppgifter • En del överfördafrånpersonalsektionen • § 9: Styrelsensbeslutanderätt • Utse de ledandetjänsteinehavarna

 14. GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN • Fastställaskn:sförvaltningsindelning • § 10: Regionalanämnder • Fullmäktigetillsätterreg. nämnderna • Nämndernasverksamhetsområde i grundavtalet • Utsernämndensordf. + viceordf. • Nämndensordf. ska vara ledamot i styrelsen • Nämndernautser för sinandatperiodföredragande/-n & ställföreträdareför denna/dessa

 15. GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN • Väljermedlemmartillbrukarråden • § 13 Sammanträdesförfarandet • Videomöten – ejvidval • § 23 Föredragning • Skn.direktörensrättighetattöverta ett ärende i vissafall • § 27 Styrelsens & nämndernasrättattöverta ett ärende

 16. GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN • SAMKOMMUNENS PERSONAL • § 31 Styrelsenutserskn.dir:sställföreträdare • § 34 Lagstadgadledargrupp • Utses av styrelsen • Ledargruppensuppgifterharreviderats • § 35 En endatjänstomnämns i förv.stadgan (= skn.dir) • § 38 Ledande & ansv. tjänsteinnehavaresövergripandeuppgifter

 17. GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN • § 39 Tjänsteinnehavaresansvarsområden& beslutanderätt • Beslutsprotokollbörföras • § 40 Uppgiftsbeskrivningar • Fastställs av styrelsen för personersomfullmäktigeellerstyrelsenväljer • Övrigafastställs av personalchefen • § 41 Ledningsgruppen • Skn.dir. tillsätter – ingenbeslutanderätt

 18. GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN • § 42 Arbetsplatsdemokrati • Huvudförtroendemän, samarbetskommittéochperosnalråd • Samarbetskommitténfungerarsomarbetarskyddskommission • § 43 Personalmöten • Chefernasammankallarregelbundettillarbetsplatsmöten • § 44 Brukarråden • Förslag tii regionchef & reg. nämnden

 19. GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN • BESLUTANDERÄTT I PERSONALFRÅGOR • TjänstemannaL • § 46 Inrättande & indragning av tjänster • Delegeratfrånfullmäktigetillstyrelsen (utomvadgällerskn.dir) • § 48 - 50 Lathunden!!!! • § 51 Bisysslotillstånd av styrelsen • Gällerintearbetstagare

 20. GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN • § 52 Avsked & permittering • Permittering – styrelsen/kandelegeraverkställigheten • Avsked – styrelseellerdenmyndighetsomanställt • § 54 LATHUNDEN !! • Tjänst-/arbetsledighet • Anställning av vikarier & visstidsanställning • semestrar

 21. GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN • § 55 Behörighetsvillkor • Fastställs av styrelsen • Personalchefen för en förteckning • Språkkunskapernafastställs i en språkstadga • SAMKOMMUNENS EKONOMI • § 56 Fullmäktigegodkännerbudgeten • § 57 Ändringar i budgeten • Obs! ansvarsfrihet

 22. GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN • § 61 Fastställande av avgifter • Fullmäktige – de allmännagrunderna • Styrelsen – avgifterna • § 62 Riskhantering • Styrelsenansvarar för riskhanteringensförverkligande • ÖVRIGT • § 63 Tvåspråkigheten

 23. GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN • § 64 Informationen • Styrelsenochskn.direktören • Se KårkullasuppdateradeInformationspolicyoch –strategi • § 66 Undertecknande av skn:shandlingar • ******* • IFALL OKLARA §§ FINNS KAN MAN JUSTERA DEM (ändringarnagörs av fmge)

 24. SITUATIONEN NU • Chefernavalda • Ställföreträdarna + platsansvarigaskautses(måletvk 46) • Anmälanomintressetill Stefan Näse • Ifallingenintresseradfinns region-chefenutreder • Omplacering för de somintevaltsellerintesökt

 25. SITUATIONEN NU • Sammanlagt 29 personer, varav en del har en vårdar- el. motsv. befattning tilbakspåsinordin. befattn. • En del påmoderskaps-/vårdledigt • Möjlighettillpersonligträff för attkartläggasituationen  sistaträffen 12.11.2012 • Vilkavakantabefattningarfinns? • Omplacering i förstahandtillvakantabefattningar

 26. SITUATIONEN NU • Genomgång av lägetvk 46 • Beslutomställföreträdare + platsansvariga av skn.dir. – för kännedomtillstyrelsen • Omplacering i samförståndmedarbetstagaren - eller • Samarbetsförhandlingar • Beslutenvk 46 omsamförstånd

 27. SITUATIONEN NU • Ifallintesamförstånd – samarbetsförhandlingarinleds (fackenkopplas in) • Genomgång av personalsituationenpåenheternaefterdetta (tjänster/bef) • Ombildande av enhetsledartjänsternatillvårdare/handledare • Tidtabell: novembermånad ??

 28. SITUATIONEN NU • Indragning av enhetsledartjänster • Personalsektionenbehandlardessapersonalförändringar styrelsen i december • Stefan Näseutförarbetettill 12.11.  diskussionmedskn.dir • Alla beslut & tjänsteförordnande av skn.dir. • Alla arbetsavtalskrivspåpers.förv.