1 / 6

EPJ-aktiviteter i SSP Vigdis Heimly

EPJ-aktiviteter i SSP Vigdis Heimly. Elektronisk pasientjournal. Mål Den nasjonale pasientjournalstandarden skal være basis for spesifikasjon av alle nasjonale journal- og fagsystemer Nås ved: Vedlikehold av eksisterende standard

seamus
Télécharger la présentation

EPJ-aktiviteter i SSP Vigdis Heimly

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. EPJ-aktiviteter i SSPVigdis Heimly

  2. Elektronisk pasientjournal Mål • Den nasjonale pasientjournalstandarden skal være basis for spesifikasjon av alle nasjonale journal- og fagsystemer Nås ved: • Vedlikehold av eksisterende standard • Deltagelse inn i andre prosjekter som jobber med journalrelaterte aktiviteter • Informasjonsspredning og oppfølging

  3. Mål for arbeidet med ny versjon av EPJ-standard Utarbeidelse av en versjon av den grunnleggende EPJ-standarden med hovedvekt på følgende punkter: • Innarbeiding av HER og BEK • Gjennomgang av EPJ-standarden i lys av nye bestemmelser i lovgivning samt eventuell ny tolkning av de bestemmelser som er omhandlet i standarden. • Revidering av EPJ-standardens krav relatert til håndtering av skannede journaler med grunnlag i de erfaringer som er høstet etter at standarden ble publisert • Tilrettelegging for informasjonsutveksling • Oppdatering av tekniske spesifikasjoner (datatyper, kodeverk mv) • Beskrivelse av hvordan EPJ-standarden kan benyttes i forbindelse med tilgang på tvers av virksomhetsgrenser • Utarbeidelse av konkrete eksempler for hvordan krav til tilgangsstyring mv kan realiseres. • Beskrivelse av sammenhengen mellom EPJ-standard og informasjonsarkitektur

  4. Revisjon av EPJ-standard består av • Del 1: Introduksjon til EPJ standard • Del 2: Tilgangsstyring. Redigering, retting og sletting etc. • Del 3: Journalarkitektur og generelt om journalinnhold • Del 4: Personer, organisasjon mv. • Del 5: Arkivering av EPJ • Del 6: Overordnede funksjonelle krav til EPJ-system

  5. Status Planlagt ferdigdato 1. desember 2004. Når det gjelder Del 5, Arkivering, så har Riksarkivet startet et arbeid med å revidere standarden Noark-4 som denne delen bygger på. Om revideringen av Noark-standarden vil berøre forhold som også får konsekvenser for EPJ er for tidlig å si, men dette vil ventelig kunne bli avklart i løpet av høsten. Om nødvendig bør denne delen av EPJ-standarden holdes tilbake i påvente av at Noark-standarden blir endret.

More Related