1 / 8

Leda känslomässigt krävande arbete i äldreomsorgen

Leda känslomässigt krävande arbete i äldreomsorgen. Lotta Henrikson & Kerstin Wennberg: Kap. 6 Att som chef skapa förutsättningar för god äldreomsorg. Chefens vardag. Mellanposition Effektivitet ekonomi Stora ansvarsområden, många medarbetare Kommunikation - medarbetare, anhöriga

angelique
Télécharger la présentation

Leda känslomässigt krävande arbete i äldreomsorgen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Leda känslomässigt krävande arbete i äldreomsorgen Lotta Henrikson & Kerstin Wennberg: Kap. 6 Att som chef skapa förutsättningar för god äldreomsorg

  2. Chefens vardag • Mellanposition • Effektivitet ekonomi • Stora ansvarsområden, många medarbetare • Kommunikation - medarbetare, anhöriga • Kompetens – de äldre med vård o omsorgsbehov • Kolliderande lagrum • Hög arbetsbelastning • Ej stöd från övergripande chefer Lotta Henrikson/Kerstin Wennberg Institutionen för socialt arbete

  3. Medarbetarnas vardag • Olika personer olika behov av omsorg • Anpassa omsorgens utförande efter personens behov, önskemål och krav • Arbeta i någon annans hem Lotta Henrikson/Kerstin Wennberg Institutionen för socialt arbete

  4. Medarbetarnas behov och förväntningar • Tydlighet - Trygghet • Att få stöd • Att bli sedd • Att bli lyssnad till • Att få möjlighet att utvecklas i arbetet Ledarskapet handlar om att möta medarbetarnas behov i en ömsesidig relation samt att skapa trygghet. Lotta Henrikson/Kerstin Wennberg Institutionen för socialt arbete

  5. Att möta medarbetarna……. • ”För att leda andra måste man börja med sig själv” • Viktigt att känna varje medarbetare – medarbetarsamtal • ”Om personalgruppen fungerar och mår bra så fungerar verksamheten bra” • ”Jag har den personal jag har” • ”Vad gör jag?.. Jag går runt med min kaffekopp pratar och följer upp det arbetet” ”Varje vårdbiträde måste våga prova nya saker hon måste våga göra fel” ” Hon måste förstå organisationen och olika målsättningar i arbetet” Lotta Henrikson/Kerstin Wennberg Institutionen för socialt arbete

  6. Tydlighet – Trygghet - Delaktighet • Kommunikation- lyssna - engagemang • Organisation – övergripande organisation – vardagens organisering av arbetet • Krav o förväntningar ansvarsfördelning, beslutanderätt • Ekonomi • Individuella ansvarsområde - utvecklingsprojekt / Namn Namn, Institution eller liknande

  7. Exempel på Kommunikation –Tydlighet - Delaktighet • ”Det handlar om att prata ekonomi med personalen så att de förstår. Det är inte så intressant att höra om budgeten är plus eller minus. Däremot om man gör konkreta kopplingar mellan budgeten och hur vi arbetar så kan man diskutera tillsammans hur man kan hantera situationen”. Lotta Henrikson/Kerstin Wennberg Institutionen för socialt arbete

  8. För att leda till god äldreomsorg….. • Tydlighet • Kommunikation • Information • Delaktighet • Självkännedom • Lust att anta utmaningen som chef Lotta Henrikson/Kerstin Wennberg Institutionen för socialt arbete

More Related