Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zasady rekrutacji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

118 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Zasady rekrutacji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. dalej wstecz Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszycach

 2. dalej wstecz

 3. dalej wstecz klasa I Atzw. matematyczno – ekonomiczna • nauczanie w zakresie rozszerzonym matematyki, geografii, fizyki, informatyki, • dodatkowe kursy ekonomiczne i zajęcia z rachunkowości, • obsługa programów komputerowych z ekonomii, • podstawy giełdy, gry giełdowe, symulacje, • podstawy działalności gospodarczej, • współpraca z bankiem (wycieczki, prelekcje), • podstawy biznesowego języka angielskiego. • Przygotowanie do studiów na kierunkach: • ekonomia, • handel zagraniczny, • prawo, • geografia, • kierunki politechniczne, • finanse i rachunkowość, • administracja, • marketing i zarządzanie.

 4. dalej wstecz klasa Btzw. prawno – społeczna • nauczanie w zakresie rozszerzonym historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, • podstawy języka łacińskiego, • spotkania z prawnikami, sędziami i prokuratorami, • uczestniczenie w rozprawach sądowych, • organizowanie debat prawnych, analiza kazusów (przypadków prawnych), • sporządzanie dokumentów, • podstawy biznesowego języka angielskiego. • Przygotowanie do studiów na kierunkach: • prawo, • politologia, • handel zagraniczny, • administracja, • socjologia, • psychologia, • szkoły wojskowe, • pożarnicze i służb granicznych.

 5. dalej wstecz klasa Ctzw. Lingwistyczna (językowo – pedagogiczna) • nauczanie w zakresie rozszerzonym języka angielskiego lub języka niemieckiego, wiedzy o społeczeństwie i geografii, • możliwość dodatkowego nauczania języka szwedzkiego, • współpraca z mediami (prasa, telewizja, radio lokalne), • redagowanie tekstów, zajęcia pisarskie, przeprowadzanie wywiadów, • zajęcia z dykcji, • redagowanie gazetki szkolnej oraz gazetek w języku angielskim i niemieckim, • zajęcia z filozofii. • Przygotowanie do studiów na kierunkach: • filologia angielska, germanistyka, lingwistyka stosowana, • translatoryka, amerykanistyka, europeistyka, • dziennikarstwo, • turystyka i rekreacja, hotelarstwo, • stosunki międzynarodowe, handel zagraniczny, • pedagogika.

 6. dalej wstecz klasa Dtzw. artystyczno – sportowa • nauczanie w zakresie rozszerzonym języka polskiego, historii, informatyki, wiedzy  o kulturze, • zajęcia wokalne i plastyczne (współpraca z MDK), • przygotowanie do egzaminów sprawnościowych na uczelnie sportowe, • zajęcia i rozgrywki sportowe: piłka siatkowa, koszykowa, aerobik, • obsługa programów graficznych. • Przygotowanie do studiów na kierunkach: • teatrologia, • muzealnictwo, • ASP, • kulturoznawstwo, • AWF, • środki masowego przekazu, • socjologia, • dziennikarstwo, • szkoły wojskowe, policyjne, Straży Granicznej, Straży Pożarnej.

 7. dalej wstecz klasa Etzw. medyczno – ekologiczna • nauczanie w zakresie rozszerzonym biologii, chemii, fizyki, • kursy pierwszej pomocy, • prowadzenie badań i obserwacji (np. hodowle), • zajęcia profilaktyczne prowadzone przez specjalistów (lekarze, pracownicy sanepidu), • współpraca z Instytutem Biologii UWM(np. lekcje laboratoryjne, wykłady) i szpitalem, • podstawy języka łacińskiego, • dodatkowo nauka słownictwa medycznego w języku angielskim. • Przygotowanie do studiów na kierunkach: medycyna (lekarski), stomatologia, techniki dentystyczne, farmacja, pielęgniarstwo, kosmetologia, biotechnologia, analityka medyczna,  fizykoterapia, położnictwo, ratownictwo medyczne, dietetyka, weterynaria, chemia, technologia leków, inżynieria biomedyczna, ochrona środowiska, technologie chemiczne, oceanografia.

 8. dalej wstecz Wymagane dokumenty • podanie o przyjęcie do szkoły • świadectwo ukończenia gimnazjum • świadectwo (zaświadczenie) egzaminu gimnazjalnego • karta zdrowia • dwie fotografie • ewentualnie orzeczenia i wnioski Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej • inne dokumenty posiadane przez kandydata

 9. dalej wstecz O przyjęciu kandydata do klasy I decyduje: • Podstawą zakwalifikowania kandydata jest ukończenie gimnazjum oraz wynik egzaminu gimnazjalnego. • O przyjęciu kandydata do klasy I decyduje: • suma punktów uzyskanych w wyniku tzw. egzaminu gimnazjalnego – maksymalnie można uzyskać 100 punktów, • suma punktów za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego (wskazanego przez kandydata) oraz jednego z następujących przedmiotów do wyboru: • biologia • chemia, • geografia, • historia, • uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczanych według następujących wartości: • celujący 18 punktów • bardzo dobry 15 punktów • dobry 12 punktów • dostateczny 9 punktów • dopuszczający 6 punktów

 10. dalej wstecz O przyjęciu kandydata do klasy I decyduje: Szczególne osiągnięcia ucznia: • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 8 punktów • udział w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty do 12 punktów, tj. • laureaci konkursów 12 punktów • finaliści konkursów 8 punkty • Łączna liczba punktów nie może przekroczyć 12 punktów. • osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym do 8 punktów, tj. • za zajęcie I, II, III miejsca – 8 punktów, • finaliści na szczeblu powiatowym – 4 punkty, • Łączna suma punktów nie może przekroczyć 8 punktów.

 11. dalej wstecz O przyjęciu kandydata do klasy I decyduje: Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojwwódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są niezależnie od kryteriów uwzględnianych przy rekrutacji. (Należy dołączyć do dokumentów zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe). Pierwszeństwo w przyjęciu do klasy I mają kandydaci z największą ilością punktów. W przypadku równej ilości punktówpreferencje otrzymują: sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby z rodzin zastępczych, kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni, kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki.

 12. dalej wstecz Terminy: • Składanie dokumentów (podań) od 1 kwietnia do 17 czerwca 2009 r. • Składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 26 czerwca 2009 r. • Ogłoszenie list kandydatów 30 czerwca 2009 r. • Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole do 2 lipca 2009 r. do godz. 1400 (dostarczenie oryginałów dokumentów i dwóch fotografii) • Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły 3 lipca 2009 r., godz. 1000. • Nieodebrane dokumenty osób nie będących uczniami szkoły przechowuje się do 30 września 2009 r. Po tym terminie szkoła dokonuje zniszczenia nieodebranych dokumentów. • Egzamin sprawdzający umiejętności z języka obcego nowożytnego • przeprowadzony w celu ustalenia poziomu zawansowania odbędzie się 6 lipca 2009 r., o godz. 1000. Zakres materiału sprawdzanego na egzaminie został zamieszczony na stronie:www.lo.bartoszyce.info