Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai

Pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai

458 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai Algimantas imaitis vietimo ir mokslo ministerijos Socialines politikos departamento Socialiniu problemu sektoriaus vyriausiasis specialistas .

  2. vietimo sistemos sandara

  3. Lietuvos Respublikos vietimo istatymas (in., 1991, Nr. 23-593, 2003, Nr. 63-2853) vietimo pagalba specialistu teikiama pagalba mokiniams, ju tevams (globejams, rupintojams), mokytojams ir vietimo teikejams, leidianti padidinti vietimo veiksminguma.

  5. Lietuvos Respublikos vietimo istatymo 21 straipsnis (in., 1991, Nr. 23-593, 2003, Nr. 63-2853) Socialine pedagogine pagalba Socialines pedagogines pagalbos paskirtis padedant vaikui igyvendinti jo teise i moksla, utikrinti jo sauguma mokykloje: alinti prieastis, del kuriu vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrainti i mokykla ja palikusius vaikus, kartu su tevais (globejais, rupintojais) padeti vaikui pasirinkti mokykla pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis. Mokykla, teikdama mokiniui socialine pedagogine pagalba, bendradarbiauja su socialine pagalba teikianciomis tarnybomis, sveikatos prieiuros ir teisetvarkos institucijomis ir konsultuoja mokinio tevus (globejus, rupintojus) ir mokytojus. Socialines pedagogines pagalbos teikima vaikui ir mokiniui reglamentuoja Vyriausybes arba jos igaliotos institucijos patvirtinti socialines pedagogines pagalbos teikimo bendrieji nuostatai.

  6. Lietuvos Respublikos vietimo istatymo 21 straipsnio igyvendinimas (in., 1991, Nr. 23-593, 2003, Nr. 63-2853) vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 15 d. isakymu Nr. ISAK-941 patvirtinti Bendrieji socialines pedagogines pagalbos teikimo nuostatai

  7. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 15 d. isakymas Nr. ISAK-941 Del bendruju socialines pedagogines pagalbos teikimo nuostatu patvirtinimo Bendrosios nuostatos Socialine pedagogine pagalba tai mokyklos darbuotoju (socialiniu pedagogu, klases aukletoju, mokytoju ir administracijos) veikla, susijusi su mokiniu socialiniu bei pedagoginiu poreikiu tenkinimu, leidzianti padidinti vietimo veiksminguma. Nuostatai yra skirti bendrojo lavinimo ir vaiku neformaliojo svietimo mokykloms, Mokyklu steigejams, Pagalbos teikejams ir gavejams.

  8. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 metu birelio 15 d. isakymas Nr. ISAK-941 Del bendruju socialines pedagogines pagalbos teikimo nuostatu patvirtinimo Socialines pedagogines pagalbos teikimo tikslas padeti igyvendinti mokiniu teise i moksla, kuri leistu uztikrinti veiksminga mokiniu ugdymasi ir mokymasi Mokykloje bei sudarytu prielaidas pozityviai vaiko socializacijai ir pilietinei brandai.

  9. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 metu birelio 15 d. isakymas Nr. ISAK-941 Del bendruju socialines pedagogines pagalbos teikimo nuostatu patvirtinimo Socialines pedagogines pagalbos teikimo uzdaviniai: 1. alinti priezastis, del kuriu mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti; 2. sugrazinti i Mokykla jos nelankancius mokinius; 3. kartu su tevais (globejais, rupintojais) padeti vaikams ir jaunimui pasirinkti Mokykla pagal ju protines ir fizines galias; 4. padeti mokiniui adaptuotis Mokykloje; 5 teikti mokiniui reikalingas socialines pedagogines paslaugas.

  10. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 15 d. isakymas Nr. ISAK-941 Del bendruju socialines pedagogines pagalbos teikimo nuostatu patvirtinimo Socialines pedagogines pagalbos teikimo principai: 1. lygios galimybes kiekvienam mokiniui laiduojamas Pagalbos prieinamumas; 2. visuotinumas Pagalba teikiama visiems tos Mokyklos mokiniams, kuriems jos reikia; 3. kompleksikumas Pagalba teikiama pagal poreiki kartu su kitomis vietimo sistemos pagalbos mokiniui teikimo formomis (informacine, psichologine, specialiaja pedagogine ir specialiaja pagalba, sveikatos prieziura mokykloje bei kt.); 4. veiksmingumas remiamasi profesionalia vadyba, tinkamais ir laiku priimtais sprendimais; 5. individualumas Pagalba teikiama atsizvelgiant i konkretaus mokinio ar konkresios Mokyklos problemas.

  11. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 15 d. isakymas Nr. ISAK-941 Del bendruju socialines pedagogines pagalbos teikimo nuostatu patvirtinimo Socialines pedagogines pagalbos teikimo formos: 1. individualus darbas su mokiniu; 2. darbas su grupe; 3. darbas su mokinio eima, jo atstovais pagal istatyma; 4. darbas su mokyklos bendruomene; 5. darbas su vietos bendruomene; 6 darbas su socialiniais partneriais;

  12. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 15 d. isakymas Nr. ISAK-941 Del bendruju socialines pedagogines pagalbos teikimo nuostatu patvirtinimo Socialines pedagogines pagalbos teikimo ruys: 1. Konsultavimas; 2. tyrimu organizavimas; 3. socialiniu ir gyvenimo igudziu formavimas; 4. elgesio korekcija; 5. nusikalstamumo, mokyklos nelankymo, narkotiniu ir psichotropiniu medziagu vartojimo, smurto, savizudybiu ir kitu neigiamu socialiniu reikiniu prevencija; 6. itekliu telkimas socialiniu partneriu bendruomeneje paiekai; 7. socialines pedagogines pagalbos komandos telkimas Mokykloje.

  13. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 15 d. isakymas Nr. ISAK-941 Del bendruju socialines pedagogines pagalbos teikimo nuostatu patvirtinimo PAGALBOS GAVEJAI, TEIKEJAI 1. Pagalbos gavejai yra Mokyklu mokiniai. 2. Pagalbos teikejai yra Mokyklos. 3. Mokyklos vadovas yra atsakingas uz Pagalbos teikima. 4. Mokykla, teikdamos Pagalba, bendradarbiauja su tevais (globejais, rupintojais), VTAT, socialine pagalba teikianciomis tarnybomis, sveikatos prieziuros, teisetvarkos ir kitomis institucijomis, vietos bendruomene.

  14. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 15 d. isakymas Nr. ISAK-941 Del bendruju socialines pedagogines pagalbos teikimo nuostatu patvirtinimo Pagalbos teikima Mokykloje vykdo socialinis pedagogas, klases aukletojas, mokytojas, administracija ir kiti darbuotojai: 1. Socialinis pedagogas telkia Mokyklos Pagalbos komanda, rengia Pagalbos teikimo plana, koordinuoja jo igyvendinima mokykloje ir uz jos ribu bei pats teikia Pagalba vaikams, kai neuztenka klases aukletojo ar mokytojo kompetencijos. Mokykloje, kurioje nera socialinio pedagogo, jo funkcijas Mokyklos vadovo pavedimu atlieka kitas asmuo; 2. Klases aukletojas ir mokytojas teikia Pagalba savo klases ar grupes vaikams; 3. Mokyklos vadovas tvirtina Pagalbos komandos sudeti, Pagalbos teikimo Mokykloje plana; 4. Mokyklos administracija uztikrina Pagalbos teikima Mokykloje ir uz jos ribu.

  15. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 15 d. isakymas Nr. ISAK-941 Del bendruju socialines pedagogines pagalbos teikimo nuostatu patvirtinimo Mokykla sudaro sutartis su sveikatos, policijos, socialinemis, vaiko teisiu ir kitomis institucijomis dirbanciomis su vaikais bendruomeneje, savivaldybeje ar kitose vietovese del Pagalbos teikimo mokykloje ir uz mokyklos ribu Mokyklos steigejas, vadovaudamasis iais nuostatais ir kitais teises aktais tvirtina Pagalbos teikimo savivaldybes teritorijoje arba mokykloje tvarkos apraa

  16. Socialinis pedagogas

  17. vietimo ir mokslo ministro 2002 m. lapkricio 29 d. isakymas Nr. 1949 "Del kai kuriu vietimo ir mokslo ministro isakymu papildymo" (in., 2002, Nr. 116-5224, Nr. 119) MOKYTOJAI PRIVALO: suteikti vaikui reikiama pagalba pastebejus, kad jo atvilgiu yra taikomas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobudio inaudojimas ir pastebejus ar nustacius atvejus, kai vaikui padaryti sualojimai yra smurtinio pobudio, apie tai informuoti mokyklos vadova, socialini pedagoga bei Vaiku teisiu apsaugos tarnyba; imtis priemoniu, kad laiku butu suteikta pagalba moksleiviui, kurio atvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobudio inaudojimas, ir apie tai informuoti suinteresuotas institucijas".

  18. Pedagoginiu psichologiniu tarnybu pletra Iki 2003 m. gruodzio 31 d. alyje veike 26 PPT 2004 metais PPC reorganizuotas i SPPC 2004 metais PPT pletrai MM skyre 1 mln. Lt 2004 metais papildomai jau isteigta 21 PPT 2005 metais siekiama visose savivaldybese tureti PPT ir tam tikslui leas PPT numato mokinio krepelyje.

  19. Lietuvos Respublikos vietimo istatymo 20 straipsnis (in., 1991, Nr. 23-593, 2003, Nr. 63-2853) Psichologine pagalba 1. Psichologines pagalbos paskirtis padeti mokiniui atgauti dvasine darna, gebejima gyventi ir mokytis. 2. Asmenybes ir ugdymosi problemu turinciam mokiniui psichologine pagalba visuotinai teikiama pagalbos teikejams bendradarbiaujant su mokinio tevais (globejais, rupintojais) ir mokytojais, juos konsultuojant. 3. Psichologine pagalba teikia, psichologiniu problemu prevencija vykdo psichologiniu, pedagoginiu psichologiniu tarnybu, mokyklu psichologai. Psichologines pagalbos teikimo tvarka, psichologu kvalifikacijos ir isilavinimo reikalavimus nustato Vyriausybe arba jos igaliota institucija.

  20. Lietuvos Respublikos vietimo istatymo 20 straipsnio igyvendinimas (in., 1991, Nr. 23-593, 2003, Nr. 63-2853) vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 3 d. isakymu Nr. ISAK-837 patvirtinti Psichologines pagalbos mokiniui teikimo tvarkos apraas

  21. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 3 d. isakymas Nr. ISAK-837 Del psichologines pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprao patvirtinimo 1. Psichologines pagalbos teikima organizuoja ir koordinuoja apskriciu virininku ir savivaldybiu administraciju vietimo padaliniai. 2. Psichologine pagalba tai mokinio asmenybes ir ugdymosi problemu ivertinimas ir sprendimas, psichologines pagalbos teikejams bendradarbiaujant su mokinio tevais (globejais, rupintojais) ir mokytojais, juos konsultuojant. 3. Pagalba teikiama mokyklose, vykdanciose ikimokyklinio, priemokyklinio ugdymo programa (lopeliuose-darzeliuose, darzeliuose, mokyklose-darzeliuose), bendrojo lavinimo mokyklose (iskyrus ligoniniu mokyklas, suaugusiuju mokyklas, suaugusiuju mokymo centrus), meninio ir sportinio ugdymo mokyklose (toliau Mokyklos), vykdanciose formaliojo ugdymo programas ar ju modulius, profesinese mokyklose, pedagoginese psichologinese tarnybose. 4. Pagalba teikiama ta kalba, kuria mokinys mokosi mokykloje. .

  22. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 3 d. isakymas Nr. ISAK-837 Del psichologines pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprao patvirtinimo Mokykloje dirbancio psichologo veiklos sritys: 10.1. konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybes ir ugdymosi problemu nustatymas, tiesioginio poveikio budu numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tevais (globejais, rupintojais), mokytojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendaciju jiems teikimas; 10.2. ivertinimas: mokinio (vaiko) galiu ir sunkumu ivertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybes ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius; 10.3. vietimas: mokiniu (vaiku), tevu (globeju, rupintoju), pedagogu vietimas vaiko raidos psichologijos, pedagogines ir socialines psichologijos klausimais; 10.4. psichologiniu problemu prevencija: psichologiniu problemu prevencijos poreikio ivertinimas (mokyklos bendruomenes grupiu tyrimas), prevenciniu priemoniu bei programu rengimas, organizavimas ir igyvendinimas. .

  23. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 3 d. isakymas Nr. ISAK-837 Del psichologines pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprao patvirtinimo Pedagogineje psichologineje tarnyboje dirbancio psichologo veiklos sritys: konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybes ir ugdymosi problemu nustatymas, tiesioginio poveikio budu numatymas, darbas su mokiniu (vaiku) taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tevais (globejais, rupintojais), mokytojais ir kitais su vaiko ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendaciju jiems teikimas, mokiniu (vaiku), patyrusiu trauma (igyvenusiu netekti, patyrusiu prievarta, turinciu priklausomybiu ir kt.) grupinis konsultavimas; ivertinimas: mokinio (vaiko) galiu ir sunkumu ivertinimas, nustatant raidos ypatumus ir sutrikimus, asmenybes ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius; vietimas: mokyklu bendruomeniu vietimas vaiko raidos psichologijos, pedagogines ir socialines psichologijos, psichologiniu problemu prevencijos klausimais; psichologiniu problemu prevencija: mokyklu, vaiku globos namu bendruomeniu psichologiniu problemu prevencijos poreikio ivertinimas, prevenciniu priemoniu bei programu rengimas, organizavimas ir igyvendinimas, psichologiniu kriziu mokykloje intervencija ir postvencija (ivykus saviudybei, smurto atvejui ar kt.). . .

  24. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 3 d. isakymas Nr. ISAK-837 Del psichologines pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprao patvirtinimo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre dirbancio psichologo veiklos sritys: gincytinu psichologines pagalbos atveju, kai mokinio tevai (globejai, rupintojai) nesutinka su mokyklos specialiojo ugdymo komisijos arba savivaldybes pedagogines psichologines tarnybos pateiktomis mokinio psichologinio ivertinimo ivadomis, sprendimas; rekomendaciju ir konsultaciju teikimas gincytinais psichologines pagalbos atvejais.

  25. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 3 d. isakymas Nr. ISAK-837 Del psichologines pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprao patvirtinimo Psichologines pagalbos teikejai psichologai, turintys psichologijos magistro laipsni (ne maziau kaip 240 kreditu apimties) ar jam prilygstancia profesine kvalifikacija (ne trumpesniu nei 5 metu nuosekliuju universitetiniu studiju). Pirmus metus po studiju psichologas gali dirbti kuruojamas psichologo metodininko ar psichologo eksperto. Psichologines pagalbos gavejai mokiniai (vaikai), turintys psichologiniu, asmenybes ir ugdymosi problemu.

  26. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 3 d. isakymas Nr. ISAK-837 Del psichologines pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprao patvirtinimo PSICHOLOGINES PAGALBOS ORGANIZAVIMAS Psichologo etatas steigiamas: jei mokykloje, vykdancioje ikimokyklinio ir priemokyklinio ugdymo programa (lopelyje-darelyje, darelyje), mokykloje-darelyje, pradineje, pagrindineje, vidurineje mokykloje, gimnazijoje, ugdymo centre mokosi nuo 301 iki 600 mokiniu; jei sanatorineje mokykloje, skirtoje vaikams, kuriems del ligu ar patologiniu bukliu reikalingas ilgalaikis sveikata tausojantis rezimas, mokosi 101 ir daugiau mokiniu; jei jaunimo mokykloje mokosi 101 ir daugiau mokiniu; jei meninio ir sportinio ugdymo mokykloje, vykdancioje formaliojo ugdymo programas ar ju modulius, mokosi 301 ir daugiau mokiniu; jei specialiojoje mokykloje, specialiojo ugdymo centre mokosi 101 ir daugiau mokiniu; specialiuosiuose vaiku auklejimo ir globos namuose nepriklausomai nuo mokiniu skaiciaus; profesinese mokyklose nepriklausomai nuo mokiniu skaiciaus; pedagogineje psichologineje tarnyboje psichologo etatas steigiamas aptarnauti 2000 vaiku nuo 3 iki 18 metu amiaus (21 metu, jei mokosi pagal specialiojo ugdymo programa), gyvenanciu ar ugdomu aptarnaujamoje teritorijoje.

  27. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 3 d. isakymas Nr. ISAK-837 Del psichologines pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprao patvirtinimo Psichologui sudaromos tinkamos darbo salygos: psichologui skiriamas atskiras darbo kabinetas, pritaikytas pagrindinei veiklai konsultavimui; psichologas aprupinamas adaptuotomis mokinio psichologinio ivertinimo metodikomis bei butinomis priemonemis, atitinkanciomis darbo profili.

  28. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 3 d. isakymas Nr. ISAK-837 Del psichologines pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprao patvirtinimo Pagalba mokykloje, vaiku globos namuose teikiama, kai: mokinys i psichologa kreipiasi savarankikai; prao mokinio (vaiko) tevai (globejai, rupintojai); siunciamas mokytoju, gavus tevu (globeju, rupintoju) sutikima; prao Vaiko teisiu apsaugos tarnyba, jeigu tevai nesirupina vaiku.

  29. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 3 d. isakymas Nr. ISAK-837 Del psichologines pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprao patvirtinimo Pagalba pedagogineje psichologineje tarnyboje teikiama, kai: mokinys i psichologa kreipiasi savarankikai; prao mokinio (vaiko) tevai (globejai, rupintojai); mokinys siunciamas mokyklos specialiojo ugdymo komisijos nutarimu, gavus tevu (globeju, rupintoju) sutikima del nuodugnaus mokinio specialiuju poreikiu ivertinimo (komisijai numacius, kad mokini butu tikslinga ugdyti pagal adaptuota, o nesant specialiojo pedagogo ir logopedo, ir pagal modifikuota programa); prao Vaiko teisiu apsaugos tarnyba jeigu tevai nesirepina vaiku ir mokykloje nera psichologo.

  30. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 3 d. isakymas Nr. ISAK-837 Del psichologines pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprao patvirtinimo Psichologas atsako: uz teikiamos Pagalbos kokybe, korektika informacijos, gautos atliekant vertinima ir/ar konsultavima, panaudojima; uz pagalbos gaveju asmeninio pobudzio informacijos konfidencialuma ir jos perdavima su mokinio (vaiko) ugdymo procesu susijusiems asmenims tik jo tevams (globejams, rupintojams) ar mokiniui (jei yra pilnametis) sutikus.

  31. Lietuvos Respublikos vietimo istatymo 22 straipsnis (in., 1991, Nr. 23-593, 2003, Nr. 63-2853) Specialioji pedagogine ir specialioji pagalba 1. Specialiosios pedagogines ir specialiosios pagalbos paskirtis didinti specialiuju poreikiu asmens ugdymosi veiksminguma. 2. Specialiaja pedagogine pagalba asmeniui iki 21 metu amiaus teikia pedagoginiu psichologiniu tarnybu, mokyklu specialieji pedagogai Vyriausybes arba jos igaliotos institucijos nustatyta tvarka. 3. Specialioji pagalba teikiama asmeniui, kuriam jos reikia. Specialiojo ugdymo istatymo nustatyta tvarka asmuo aprupinamas ugdymui skirta kompensacine technika, jam skiriami vertejai, skaitovai, palydovai, mokytoju padejejai. 4. Pedagoginiu psichologiniu tarnybu, mokyklu specialieji pedagogai konsultuoja specialiosios pagalbos gaveju tevus (globejus, rupintojus) ir mokytojus.

  32. Lietuvos Respublikos vietimo istatymo 20 straipsnio igyvendinimas vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 3 d. isakymu Nr. ISAK-838 patvirtinti Specialiosios pedagogines pagalbos teikimo tvarkos apraas

  33. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 3 d. isakymas Nr. ISAK-838 Del specialiosios pedagogines pagalbos teikimo tvarkos aprao patvirtinimo . Specialiosios pedagogines pagalbos teikima organizuoja ir koordinuoja apskriciu virininku ir savivaldybiu administraciju vietimo padaliniai, savivaldybiu pedagogines psichologines tarnybos, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras Specialioji pedagogine pagalba padeda uztikrinti veiksminga specialiuju poreikiu turinciu asmenu ugdyma. Pagalba teikiama mokyklose (iskyrus ligoniniu, suaugusiuju mokyklas, suaugusiuju mokymo centrus), vykdanciose ikimokyklinio, priemokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo programas, savivaldybiu pedagoginese psichologinese tarnybose. Pagalba teikiama ta kalba, kuria mokinys mokosi mokykloje arba, esant galimybei, vaiko gimtaja kalba. . .

  34. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 3 d. isakymas Nr. ISAK-838 Del specialiosios pedagogines pagalbos teikimo tvarkos aprao patvirtinimo . Pagalbos tikslas didinti specialiuju poreikiu turincio mokinio (vaiko) ugdymosi veiksminguma. Uzdaviniai: nustatyti mokiniu (vaiku) specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti; stiprinti mokytoju, tevu (globeju, rupintoju) gebejima ugdyti mokinius (vaikus), turincius specialiuju ugdymosi poreikiu; padeti laiduoti palankias ugdymosi salygas specialiuju poreikiu turintiems mokiniams (vaikams). . .

  35. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 3 d. isakymas Nr. ISAK-838 Del specialiosios pedagogines pagalbos teikimo tvarkos aprao patvirtinimo Pagalbos mokiniams (vaikams) teikejai : logopedas turintiesiems kalbos ir kitu komunikacijos sutrikimu (taip pat kochleariniu implantu naudotojams); specialusis pedagogas turintiesiems intelekto sutrikimu, specifiniu pazinimo sutrikimu (neilavejimu), emociju, elgesio ir socialines raidos sutrikimu, judesio ir padeties sutrikimu, letiniu somatiniu ir neurologiniu sutrikimu, kompleksiniu sutrikimu ir ribota intelekta, jei nera tiflopedagogo ar surdopedagogo turintiesiems regos, klausos sutrikimu (taip pat kochleariniu implantu naudotojams); tiflopedagogas turintiesiems regos sutrikimu; surdopedagogas turintiesiems klausos sutrikimu (taip pat kochleariniu implantu naudotojams). Pagalbos gavejai specialiuju ugdymosi poreikiu turintys mokiniai (vaikai). . .

  36. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 3 d. isakymas Nr. ISAK-838 Del specialiosios pedagogines pagalbos teikimo tvarkos aprao patvirtinimo . Logopedas, specialusis pedagogas, tiflopedagogas, surdopedagogas uz darbo rezultatus atsiskaito mokyklos vadovui bei mokytoju tarybai, pateikdamas veiklos programa ir veiklos ataskaita pagal mokykloje nustatyta tvarka. Veiklos ataskaitoje turi buti duomenys apie bendra specialiuju ugdymosi poreikiu turinciu mokiniu skaiciu, Pagalba gavusiu mokiniu skaiciu, pasiekimus per atsiskaitomaji laikotarpi. .

  37. Lietuvos Respublikos vietimo istatymo 8 straipsnis (in., 1991, Nr. 23-593, 2003, Nr. 63-2853) Priemokyklinis ugdymas Nelankanciam ugdymo istaigos 56 metu vaikui vietimo pagalba teikiama Vyriausybes arba jos igaliotos institucijos nustatyta tvarka.

  38. Lietuvos Respublikos vietimo istatymo 8 straipsnio igyvendinimas (in., 1991, Nr. 23-593, 2003, Nr. 63-2853) vietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodio 16 d. isakymu Nr. ISAK-1809 patvirtinta vietimo pagalbos nelankancio ugdymo istaigos 5-6 metu vaikui teikimo tvarka

  39. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodio 16 d. isakymas Nr. ISAK-1809 Del vietimo pagalbos nelankanciam ugdymo istaigos 5-6 metu vaikui teikimo tvarkos patvirtinimo ?vietimo pagalbos nelankanciam ugdymo istaigos 56 metu vaikui teikimo tvarka reglamentuoja vietimo pagalbos teikima 5-6 metu amiaus vaikui, nelankanciam priemokyklinio ugdymo grupes ir nustato Pagalbos ruis, teikimo vieta, teikejus ir organizavimo principus. Pagalbos teikimo tikslas sudaryti galimybes Vaikui laiku pasiekti mokykline branda.

  40. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodio 16 d. isakymas Nr. ISAK-1809 Del vietimo pagalbos nelankanciam ugdymo istaigos 5-6 metu vaikui teikimo tvarkos patvirtinimo Pagalbos ruys: tevu (globeju) konsultavimas, kuri atlieka priemokyklinio ugdymo pedagogas, socialinis pedagogas, skirtas didinti vaiko socializacija ir kompetenciju, laiduojanciu sekminga mokymosi pradia, ugdymo veiksminguma; psichologo individualus darbas su vaiku ir tevu (globeju) konsultavimas, siekiant padeti iveikti vaiko psichologines problemas, ivertinti vaiko branduma mokyklai; individualus specialiojo pedagogo darbas su vaiku ir tevu (globeju) konsultavimas, skirtas didinti specialiuju poreikiu vaiku ugdymosi veiksminguma.

  41. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodio 16 d. isakymas Nr. ISAK-1809 Del vietimo pagalbos nelankanciam ugdymo istaigos 5-6 metu vaikui teikimo tvarkos patvirtinimo Pagalbos teikejai: mokyklos, vykdancios ikimokyklinio, priemokyklinio ir/ar pradinio ugdymo programas ir turincios Pagalbai teikti reikalingus specialistus; psichologines tarnybos ir pedagogines psichologines tarnybos; kiti vietimo teikejai, vykdantys ikimokyklinio, priemokyklinio ir/ar pradinio ugdymo programas ir turintys Pagalbai teikti reikalingu specialistu.

  42. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodio 16 d. isakymas Nr. ISAK-1809 Del vietimo pagalbos nelankanciam ugdymo istaigos 5-6 metu vaikui teikimo tvarkos patvirtinimo Pagalba teikiama: mokykloje, vykdancioje ikimokyklinio, priemokyklinio ir /ar pradinio ugdymo programas; psichologineje, pedagogineje psichologineje tarnyboje; ugdymo centre, dienos centre, bibliotekoje, kulturos namuose ir kitose istaigose, turinciose Pagalbai teikti reikalingus specialistus, jei ugdymas organizuojamas ne mokyklose; vaiko namuose, pedagoginei psichologinei tarnybai rekomendavus pagal Specialiosios pedagogines pagalbos teikimo specialiuju poreikiu ikimokyklinio amiaus vaikams namuose tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministru 2000 m. liepos 5 d. isakymu Nr. 916/385 (in., 2000, Nr. 66-2004).

  43. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodio 16 d. isakymas Nr. ISAK-1809 Del vietimo pagalbos nelankanciam ugdymo istaigos 5-6 metu vaikui teikimo tvarkos patvirtinimo PAGALBOS ORGANIZAVIMAS Pagalbos teikima savivaldybes teritorijoje gyvenantiems vaikams koordinuoja ir apie savivaldybeje teikiama Pagalba vietos bendruomene informuoja savivaldybes administracijos vietimo padalinys Tevai (globejai), pageidaujantys gauti Pagalba pagal savivaldybes administracijos vietimo padalinio nustatytus terminus, pateikia prayma, artimiausios mokyklos, vykdancios ikimokyklinio, priemokyklinio ir/ar pradinio ugdymo programas, vadovui.

  44. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodio 16 d. isakymas Nr. ISAK-1809 Del vietimo pagalbos nelankanciam ugdymo istaigos 5-6 metu vaikui teikimo tvarkos patvirtinimo PAGALBOS ORGANIZAVIMAS Mokyklos vadovas pateikia informacija apie Pagalbos poreiki savivaldybes administracijos vietimo padaliniui pagal savivaldybes administracijos vietimo padalinio nustatytus terminus. Savivaldybes administracijos vietimo padalinys, atsivelgdamas i Pagalbos poreiki ir turimas galimybes, nustato ios Pagalbos teikejus ir apie priimtus sprendimus informuoja tevus (globejus) bei teikejus. vietimo pagalbos teikimas organizuojamas artimiausioje pagal vaiko gyvenamaja vieta mokykloje, vykdancioje ikimokyklinio, priemokyklinio ir/ar pradinio ugdymo programas ir turincioje Pagalba skiriama ne ilgesniam kaip vieneriu metu laikotarpiui.

  45. Lietuvos Respublikos vietimo istatymo 7 straipsnis (in., 1991, Nr. 23-593, 2003, Nr. 63-2853) Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio amiaus vaika namuose auginanciai eimai teikiama vietimo pagalba Vyriausybes arba jos igaliotos institucijos nustatyta tvarka.

  46. Lietuvos Respublikos vietimo istatymo 7 straipsnio igyvendinimas (in., 1991, Nr. 23-593, 2003, Nr. 63-2853) vietimo ir mokslo ministro 2003 m. birelio 4 d. isakymu Nr. ISAK-842 patvirtintas vietimo pagalbos ikimokyklinio amiaus vaika namuose auginanciai eimai teikimo tvarkos apraas

  47. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 4 d. isakymas Nr. ISAK-842 Del vietimo pagalbos ikimokyklinio amiaus vaika namuose auginanciai eima teikimo tvarkos aprao patvirtinimo vietimo pagalba ikimokyklinio amiaus vaika namuose auginanciai eimai - tai specialistu vykdoma veikla, leidianti didinti vaiko ugdymo(si) eimoje kokybe. Pagalbos teikimo tikslas padeti tevams (globejams) veiksmingai ugdyti ikimokyklinio amiaus vaika. Pagalba teikiama tevu pageidavimu arba atsakingoms u vaiko teisiu apsauga institucijoms rekomendavus.

  48. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 4 d. isakymas Nr. ISAK-842 Del vietimo pagalbos ikimokyklinio amiaus vaika namuose auginanciai eima teikimo tvarkos aprao patvirtinimo Pagalbos teikejai: mokyklos, vykdancios ikimokyklinio ugdymo programas (lopeliai, lopeliai-dareliai, mokyklos-dareliai, dareliai, specialiuju poreikiu vaiku ikimokykliniam ugdymui skirti lopeliai, lopeliai-dareliai ir dareliai ir kitos mokyklos); suaugusiuju neformaliojo vietimo programas (suaugusiuju mokymo centrai); specialiojo ugdymo programas, skirtas ikimokyklinio amiaus vaikams (ugdymo centrai, specialiojo ugdymo centrai, specialiosios mokyklos); pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai istaigos (savivaldybiu pedagogines psichologines tarnybos, mokytoju vietimo centrai); kiti vietimo teikejai (juridiniai asmenys, kuriems vietimas nera pagrindine veikla), teises aktu nustatyta tvarka turintys teise vykdyti suaugusiuju neformaliojo vietimo programas; vaiku raidos sutrikimu ankstyvosios reabilitacijos (korekcijos) tarnybos /centrai.

  49. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 4 d. isakymas Nr. ISAK-842 Del vietimo pagalbos ikimokyklinio amiaus vaika namuose auginanciai eima teikimo tvarkos aprao patvirtinimo Pagalbos ruys: institucinis ikimokyklinis ugdymas, skirtas 1-5/6 metu vaikui ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programa, teikiamas rekomendavus Vaiku teisiu apsaugos tarnybai; pedagogine pagalba, teikiama tevams (globejams), vykdant suaugusiuju neformaliojo vietimo programas, kuriu paskirtis didinti tevu (globeju) kompetencijas (pedagogines inias) ugdyti ikimokyklinio amiaus vaika; psichologine pagalba teikiama vaikui nuo gimimo iki 5/6 metu, ivertinus jo psichologines problemas, kurios sprendiamos Pagalbos teikejams bendradarbiaujant su vaiko tevais (globejais), juos konsultuojant ir/arba vykdant suaugusiuju neformaliojo vietimo programas; specialioji pedagogine pagalba teikiama vaikui nuo gimimo iki 5/6 metu, ivertinus jo specialiuosius ugdymosi poreikius ir dirbant su vaiku, konsultuojant tevus ir/arba vykdant tevams skirtas suaugusiuju neformaliojo vietimo programas; socialine pedagogine pagalba teikiama tevams (globejams) vykdant suaugusiuju neformaliojo vietimo programas.

  50. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 4 d. isakymas Nr. ISAK-842 Del vietimo pagalbos ikimokyklinio amiaus vaika namuose auginanciai eima teikimo tvarkos aprao patvirtinimo PAGALBOS ORGANIZAVIMAS Savivaldybes administracija: teikia informacija suinteresuotiems asmenims (fiziniams ir juridiniams) apie galimybes gauti Pagalba savivaldybeje; atsakingoms u vaiko teisiu apsauga institucijoms priemus sprendima del Pagalbos eimai, kurioje yra paeidiamos vaiko teises, skyrimo, vadovaudamasi savivaldybes tarybos patvirtintu Tvarkos aprau organizuoja Pagalbos teikima, inicijuoja tikslines suaugusiuju neformaliojo vietimo programas tevams (globejams), paeidusiems vaiko teises; koordinuoja savivaldybes tarybai pavaldiu pagalbos mokiniui, mokytojui istaigu, teikianciu Pagalbos veikla.

  51. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 4 d. isakymas Nr. ISAK-842 Del vietimo pagalbos ikimokyklinio amiaus vaika namuose auginanciai eima teikimo tvarkos aprao patvirtinimo PAGALBOS ORGANIZAVIMAS Pagalbos teikejai: savivaldybes pedagogine psichologine tarnyba: ivertina Pagalbos teikimo pagristuma ir priima sprendimus del Pagalbos konkreciam asmeniui skyrimo; teikia psichologine, pedagogine, specialiaja pagalba 3 - 5/6 metu vaikams; teikia informacine, konsultacine, metodine pagalba tevams (globejams); vykdo tikslines suaugusiuju neformaliojo vietimo (pedagoginio, psichologinio, specialiojo pedagoginio) programas; vaiku raidos sutrikimu ankstyvosios reabilitacijos (korekcijos) tarnyba (centras) teikia Pagalba vaikams nuo gimimo iki 3 metu; mokytoju vietimo centras, suaugusiuju mokymo centras, kiti vietimo teikejai, turintys teise vykdyti vietima, vykdo suaugusiuju vietimo (pedagoginio, psichologinio, socialinio pedagoginio) programas.

  52. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. birelio 4 d. isakymas Nr. ISAK-842 Del vietimo pagalbos ikimokyklinio amiaus vaika namuose auginanciai eima teikimo tvarkos aprao patvirtinimo Tevai (globejai), pageidaujantys dalyvauti suaugusiuju neformaliojo vietimo programose, atsivelgdami i tai, koks yra Pagalbos jiems poreikis (pedagoginio, psichologinio, socialinio, specialiojo pedagoginio vietimo), registruojasi suaugusiuju mokymo centre, mokytoju vietimo centre, pedagogineje psichologineje tarnyboje ar teikia prayma kitam vietimo teikejui. Tevai, paeide vaiko teises, dalyvauja tikslinese neformaliojo suaugusiuju vietimo programose.

  53. Lietuvos Respublikos vietimo istatymo 19 straipsnis (in., 1991, Nr. 23-593, 2003, Nr. 63-2853) Informacine pagalba Padeti mokyklai ir kitam vietimo teikejui, mokytojams, mokiniams, visiems Lietuvos Respublikos pilieciams ir gyventojams gauti informacija apie vietima, jo kokybe, isilavinimo ir profesiniu kvalifikaciju paklausa darbo rinkoje.

  54. Lietuvos Respublikos vietimo istatymo 23 straipsnis (in., 1991, Nr. 23-593, 2003, Nr. 63-2853) Sveikatos prieiura mokykloje Paskirtis padeti mokiniui saugoti ir stiprinti sveikata. Sveikatos prieiura mokykloje vykdo visuomenes sveikatos prieiuros specialistas. Jis atlieka pirmine visuomenes sveikatos prieiura, teikia sveikatinimo veiklos metodine konsultacine pagalba mokytojams, mokiniams, ju tevams (globejams, rupintojams), vykdo kita veikla Sveikatos apsaugos ministerijos ir vietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. Sveikatos prieiuros specialistus mokykloms rengia auktosios mokyklos vietimo ir mokslo ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka bei pagal patvirtintas programas. iu specialistu profesinio tobulinimo tvarka nustato Sveikatos apsaugos ministerija. Statistine informacija apie mokiniu sveikata, sveikatos rizikos bei mokymosi veiksnius naudojama auditui bei stebesenai.

  55. Lietuvos Respublikos vietimo istatymo 24 straipsnis (in., 1991, Nr. 23-593, 2003, Nr. 63-2853) Pagalba mokyklai ir mokytojui Paskirtis sudaryti salygas mokytojams toliau mokytis, sukurti aplinka, skatinancia mokyklos pletra bei mokytojo profesini tobulejima, ir teikti reikalinga informacine, ekspertine ir konsultacine pagalba. Konsultacine pagalba mokytojams teikia psichologines, specialiosios pedagogines, specialiosios, socialines pedagogines pagalbos teikejai, mokytojai konsultantai ir kiti asmenys. Pagalba mokytoju kvalifikacijai tobulinti yra sudedamoji neformaliojo suaugusiuju vietimo dalis. vietimo ir mokslo ministerija formuoja mokytoju kvalifikacijos tobulinimo instituciju, kuriu veikla reglamentuoja vietimo ir mokslo ministro patvirtinti kvalifikacijos tobulinimo instituciju bendrieji nuostatai, tinkla, utikrina valstybiniu kvalifikacijos tobulinimo programu vykdyma.

  56. Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2004 m. rugsejo 17 d. isakymas Nr. ISAK-1462 Del teises paeidimu, mokyklos nelankymo, narkotiniu ir psichotropiniu mediagu vartojimo, IV/AIDS, smurto ir nusikalstamumo prevencijos Valstybines vietimo strategijos 20032012 metu nuostatoss, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. IX 1700 (in., 2003, Nr. 71-3216) Nacionaline narkotiku kontroles ir narkomanijos prevencijos 20042008 metu programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. balandio 8 d. nutarimu Nr. IX-2110 (in., 2004, Nr. 58-2041), Vaiku ir jaunimo socializacijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 209 (in., 2004, Nr. 30-995) siekiama utikrinti saugia ir sveika aplinka mokyklos bendruomenei bei sudaryti tinkamas salygas vaiko gerovei ir vietimo veiksmingumui: