Download
wiskunde b stroom n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
wiskunde B-stroom PowerPoint Presentation
Download Presentation
wiskunde B-stroom

wiskunde B-stroom

236 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

wiskunde B-stroom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bisdom BRUGGE PB SO Geert Delaleeuw en Luc Gheysens 24 mei 2011 Leerplanvoorzitter: Jean-Marie Ramakers jean-marie.ramakers@skynet.be wiskunde B-stroom DPB-SO Hasselt

 2. huidige 1997 OD 135 doelen volledig het werk van de LPC nieuwe 2011 OD ongewijzigd 59 doelen LPC + inbreng BaO + overleg VVKSO LPVZ + resonans uit het veld + resonans PB + peiling 2008 wiskunde B-stroom DPB-SO Hasselt

 3. Leerplandoelen 1997 Getallenkennis Hoofdbewerkingen Breuken Percent Metend rekenen Meetkunde Informatieverwerking Leerplandoelen 2011 Domeinoverschrijden-de doelen Getalinzicht en bewerkingen Meten van grootheden Meetkunde wiskunde B-stroom nieuw accent DPB-SO Hasselt

 4. profiel van de leerling 1B/BVL = kwetsbare groep met geaccidenteerde schoolloopbaan wiskundige voorkennis … bepaalde ET BaO niet of onvoldoende bereikt http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/?get=NL&nr=372&i=36 wiskunde 1B/BVL beginsituatie DPB-SO Hasselt

 5. leerplan en opvoedingsproject B-stroom en BaO►inpikken op aanwezige vaardigheden en kennis specifieke aanpak terminologie methodes en goede gewoontes mediëren en differentiëren mediëren: stimuleren om cognitieve mogelijkheden te benutten; activeren van eigen oplossingsweg; 1ste faseBZL differentiëren: naar tempo, naar inhoud bv. mag en moettaken (BaO) wiskunde 1B/BVL pedag.-didactische wenken* nieuw accent zelf werken (en leren) DPB-SO Hasselt

 6. Leerlijn BZL DPB-SO Hasselt

 7. taalzorg 7 + 7 = ? zeven en zeven geeft ? … schooltaal / instructietaal / vaktaal actief en participerend leren … activerende werkvormen (zie 7.1 p. 36!) leren leren → OVUR integratie ICT http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03174/toepassing_rekenweb.html evalueren: ook co/peer/zelf … wiskunde 1B/BVL pedag.-didactische wenken* *idem voor mavo, nawe, TO, Frans, Nederlands B-stroom DPB-SO Hasselt

 8. OVUR-methode DPB-SO Hasselt

 9. rekenproblemen: rekenmoeilijkheid (gevolg van belemmerende factoren als omgeving, IQ, …) rekenstoornis (oorzaak ligt in leerlingenkenmerk zelf): bv. dyscalculie → STICORDI-maatregelen (BaO) STImuleren COmpenseren (bv. dynamische tafelkaart, zie 7.4) Remediëren en Relativeren DIspenseren wiskunde 1B/BVL pedag.-didactische wenken DPB-SO Hasselt

 10. vakgroepwerking leren in samenhang (LIS) bv. ‘informatiebronnen gebruiken zie 7.3 p. 40 wiskunde 1B/BVL pedag.-didactische wenken* *idem voor mavo, nawe, TO, Frans, Nederlands B-stroom DPB-SO Hasselt

 11. realisatie van de ‘wiskundecompetenties’ van 1B t/m 7 BSO zorgpunten (tekorten) per leerling en/of prioriteiten vanuit de vakgroep i.f.v. maatsch. zelfredzaamheid en eventueel ‘ingekleurd’ zie 7.5 p. 42!!! wiskunde 1B/BVL groeilijnB-stroom ► bso nieuw accent DPB-SO Hasselt

 12. Speeltijd … en koffiepauze Vervolledig deze getallenreeks: 9 8 1 8 6 4 7 4 9 6 3 . . . . . . . . . . . 1 1 wiskunde 1B/BVL leerplandoelen DPB-SO Hasselt

 13. sleutelen aan wiskundecompetenties = geheel van kennis, inzicht, vaardigheden én vakattitudes (o.a. zin voor nauwkeurigheid en orde, kritische zin, zelfstandigheid en doorzettings- vermogen, zin voor samenwerking en overleg, een positieve houding t.a.v. wiskunde) wiskunde 1B/BVL leerplandoelen zelfredzaamheid DPB-SO Hasselt

 14. 4.1 Domeinoverschrijdende doelen (DO) = fundamenteel ► voordurende aandacht 4.1.1 schatten (2 d) → schatprocedures http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03032/toepassing_algemeen.html 4.1.2 wiskundige info verwerven/verwerken (3 d)◄ 62 % 4.1.3 ZRM (1 d)◄ 63 % … krijgen alle lln voldoende kansen om te leren werken met een ZRM? … wiskunde 1B/BVL leerplandoelen nieuw accent DPB-SO Hasselt

 15. 4.1.4 wiskundige problemen oplossen (2 d) → algoritmische en heuristische werkwijzen (zie 7.2 p. 39) 4.1.5 functioneel rekenen in praktische situaties(1 d) ◄ 51 % “Van receptenwiskunde naar meer realistische wiskunde, toepasbaar in concrete situaties, waarvoor de lln wiskundige basiscompetenties nodig hebben.” (M.V.) “Wiskunde als schakel tussen BaO en start van een vooral arbeidsmarktgerichte opleiding.” (PP) wiskunde 1B/BVL leerplandoelen nieuw accent DPB-SO Hasselt

 16. 4.2 Domein getalinzicht en bewerkingen (GB) 4.2.1 Getalinzicht (9 d): juiste terminologie gebruiken getallen lezen en schrijven rang en waarde van een cijfer in een getal bepalen symbolen = ≠ < > lezen en gebruiken getallen zinvol afronden kenmerken van deelbaarheid breuken vereenvoudigen en gelijknamig maken percent verband breuk - percent - kommagetal◄ 33 % !!! … wiskunde 1B/BVL leerplandoelen inzicht DPB-SO Hasselt

 17. 4.2.2 Bewerkingen (9 d):→ leer kiezen tussen de 4 rekenwijzen (HR/SR/C/ZRM)! juiste terminologie gebruiken vlot hoofdrekenen → standaardprocedures (bv. p.22) en flexibel hoofdrekenen vlot cijferen → vaste procedure ◄ 43 % !!! resultaten controleren rekenkundig gemiddelde breuken optellen en aftrekken ◄ 34 % !!! percentberekening (ZRM) … wiskunde 1B/BVL leerplandoelen 4 rekenwijzen DPB-SO Hasselt

 18. 4.3 Domein meten van grootheden (ME)(11 d) lengte, inhoud, massa, oppervlakte, volume, tijd, temperatuur en hoekgrootte: begrippen, eenheden en symbolen http://users.belgacom.net/annuntiawisk/mtk2-5a.htm → verband inhoudsmaten en volumematen en oppervlaktematen en landmaten grootheden schatten en meten → referentiematen herleidingen bewerkingen ◄ 47 %! klok en tijdsduur schaalbegrip en berekening ◄ 41 %! … wiskunde 1B/BVL leerplandoelen DPB-SO Hasselt

 19. 4.4 Domein meetkunde (MK) 4.4.1 Lijnen en hoeken (7 d) soorten lijnen lengte van een lijnstuk onderlinge ligging van rechten in een vlak rechten tekenen → i.f.v. constructie van vlakke figuren elementen van een hoek hoeken aanduiden en indelen hoeken meten en tekenen … wiskunde 1B/BVL leerplandoelen DPB-SO Hasselt

 20. 4.4.2 Vlakke figuren en ruimtefiguren (14 d) Vlakke figuren indelen in veelhoeken en figuren die geen veelhoeken zijn veelhoeken: vierhoeken en driehoeken + classificering vierkant, rechthoek, driehoek, cirkel: elementen, tekenen, omtrek en oppervlakte berekenen ◄ 34 %!!! http://spelletjeswereld.be/play-2507.html http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweedimensionaal … wiskunde 1B/BVL leerplandoelen DPB-SO Hasselt

 21. 4.4.2 Vlakke figuren en ruimtefiguren (14 d) tweedimensionale tekening spiegelen (raster) vierkant, rechthoek, driehoek verkleind / vergroot tekenen (raster) … wiskunde 1B/BVL leerplandoelen DPB-SO Hasselt

 22. 4.4.2 Vlakke figuren en ruimtefiguren (14 d) Ruimtefiguren kubus, balk, piramide, cilinder, kegel en bol volume van kubus en balk berekenen ◄ 34 %!!! ontwikkeling van kubus en balk http://nl.wikipedia.org/wiki/Driedimensionaal … wiskunde 1B/BVL leerplandoelen DPB-SO Hasselt

 23. “Leraren staan graag voor de klas in 1B en BVL; ze vinden hun werk boeiend en hebben het gevoel dat ze iets kunnen betekenen voor deze leerlingen” WISKUNDE B-STROOM "Leraren zijn best tevreden met hun werk in de B-stroom" DPB-SO Hasselt