Download
wiskunde in technologie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wiskunde in Technologie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wiskunde in Technologie

Wiskunde in Technologie

176 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Wiskunde in Technologie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Wiskunde in Technologie Invulling van het Samenwerkingsmodel Wiskunde D-dag 6 juni 2008

 2. Even voorstellen… • Marian Kienhuis, coördinator steunpunt Bèta-oost, Saxion Deventer en Enschede • Ferdy van der Werf, docent wiskunde, Isendoorn College, Warnsveld

 3. Inhoud workshop • Waarom samenwerken • Invulling samenwerking Saxion • Uitvoering wiskunde in technologie op Saxion • Uitvoering besliskunde op VO • Toekomst • Discussie

 4. Het Samenwerkingsmodel omdat: • De wereld is groter dan de eigen school • Aansluiting havo-hbo (vwo-wo) beter moet • Toepassingen wiskunde leerlingen kan inspireren • Het bijdraagt aan goede studiekeuze vo ll • Contact VO-HBO (WO) op docentniveau nodig is

 5. Samenwerking Saxion-VO (technische opl) • Saxion techniek opl ontevreden wiskunde niveau instroom: oplossing in LinX verband (samenwerking VO-Mbo-HO) in vorm van: Masterclass wiskunde • Saxion betatechniek: Project wiskunde D, met als doel het bevorderen van kwaliteit en kwantiteit techniekinstroom

 6. Opzet netwerk wiskunde docenten Gebruik gemaakt van: • Bestaand netwerk LinX • Adressenbestand schoolleiders en decanen in regio • Inventarisatie vakkenpakketkeuze • studiedag VTF (wi d en nlt workshop) • Decanenplatform • InfolinX • Samenwerking met UT mbt wiskunde D • Ontstane netwerk masterclass • cTWO activiteiten en contacten

 7. Wie werken samen? • Actief netwerk havo-hbo wiskunde D • 5 vo scholen uit Oost Nederland • Passief netwerk vo-hbo wiskunde D • ca 8 scholen die meekijken • Saxion Deventer en Enschede opleidingen: • technische informatica, werktuigbouwkunde, electrotechniek, technische bedrijfskunde, bouwkunde, civiele techniek • Samenwerking in steunpunt Beta-Oost • met UT en Windesheim (incl NLT e Inf)

 8. Werkwijze netwerk • Bijeenkomsten vo en hbo docenten • Digitaal kantoor • Draagvlak op Saxion • Draagvlak op VO • Insteek: focus op duurzaamheid

 9. Invulling startbijeenkomst A.Voorbereiding op de VO-school • Leerlingen vullen een werkblad in waarop ze aangeven welke wiskunde ze bij de verschillende HBO-opleidingen verwachten • Leerlingen maken een keuze voor nader te onderzoeken opleiding/beroepenveld

 10. Invulling startbijeenkomst B. Programma 1e bijeenkomst op Saxion 10.30-15.30u • ontvangst • presentatie “wat is techniek nog zonder wiskunde” • rondleiding met studenten in gekozen academie/opl. • lunch • werkcollege/practicum o.l.v. HBO-docent en student • centrale terugkoppeling: praten over ervaringen

 11. Afsluitende bijeenkomst Voorbereiding op VO school • Presentatie en poster gekozen onderwerp (indien mogelijk gekoppeld aan profielwerkstuk) Bijeenkomst op Saxion • Presentaties voor docenten vo en hbo, medeleerlingen,ouders • Beoordeling HBO propedeuse criteria, onderdeel PTA

 12. De module Beslissen • Jan Essers • http://www.ctwo.nl/ (steunpunt Eindhoven) • Waarom • Ervaringen Paul Raaijmakers • Bewerking voor havo

 13. hoofdstuk1 • Optimaliseren d.m.v. lineair programmeren • Havo: vooral 2-dimensionaal • Extra verwerkingsopdrachten

 14. Hoofdstuk 2 • Beslissen in een netwerk • Begrippen en algoritmes uit de grafentheorie • Coalities

 15. Hoofdstuk3 • Koppelen • Grafen- en speltheorie

 16. Hoofdstuk 4 • Macht • Machtsindices van Banzhaf en Shapley-Shubik • Wiskundige machtsverhoudingen in de 2e kamer

 17. Toekomst • Meer scholen inspireren tot deelname • Invoegen andere modulen • Uitbreiding koppeling profielwerkstuk • Aanbod in vrije deel voor ll zonder wiskunde D • Ervaringen gebruiken voor profielkeuze 3e klas

 18. Heeft het samenwerkingsmodel meerwaarde? Discussie: • Bijdrage aan verbetering aansluiting? • Bijdrage aan bestendigheid studiekeuze? • Bijdrage aan toename techniekinstroom? • …….. Ideeën en tips?

 19. Nadere informatie • Lesmateriaal te vinden op www.ctwo.nl • Vragen over opzet wiskunde in technologie of regionaal steunpunt Beta-oost: m.s.kienhuis@saxion.nl • Vragen over invulling van de lessen Besliskunde op het VO: wrf@isendoorn.nl