Download
bab ii fungsi dan limit fungsi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bab II FUNGSI DAN LIMIT FUNGSI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bab II FUNGSI DAN LIMIT FUNGSI

Bab II FUNGSI DAN LIMIT FUNGSI

428 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Bab II FUNGSI DAN LIMIT FUNGSI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bab IIFUNGSI DAN LIMIT FUNGSI IR. Tony hartonobagio, mt, mm Prepared by : Tony Hartono Bagio

 2. II. FUNGSI DAN LIMIT 2.1 FungsidanGrafiknya 2.2 OperasipadaFungsi 2.3 Pengertian Limit 2.4 Teorema Limit 2.5 Limit Kiri dan Limit Kanan 2.6 Limit TakHingga 2.7 KekontinuanFungsi Prepared by : Tony Hartono Bagio

 3. 2.1 FungsidanGrafiknya Definisi • Sebuahfungsi f darihimpunan A kehimpunan B adalahsuatuaturan yang memasangkansetiap x anggota A dengantepatsatu y anggota B. • Adisebutdomain (daerahasal) fungsifdanBdisebutkodomain (daerahkawan). • SedangkanhimpunansemuaanggotaB yang mempunyaipasangandisebutrange (daerahhasil). Prepared by : Tony Hartono Bagio

 4. 2.1 FungsidanGrafiknya Contoh 4 Buatlah sketsa grafik dari: (a) f(x) = x2 – 4 (b) g(x)= 1 / x (c) h(x)= | x | klikdisiniContoh 4 Prepared by : Tony Hartono Bagio

 5. 2.2 OperasipadaFungsi • Jikaf dan g duafungsimakajumlah f + g, selisih f – g, hasil kali fg, hasilbagi f/g danperpangkatan fnadalahfungsi-fungsidengandaerahasalberupairisandaridaerahasalf dandaerahasal g, dandirumuskansebagaiberikut. • (f +g)(x) = f (x) + g(x) • (f – g)(x) = f (x) – g(x) • (f g)(x) = f (x) g(x) • (f / g)(x) = asalkan g(x) ≠ 0 Prepared by : Tony Hartono Bagio

 6. 2.2 OperasipadaFungsi Contoh 5 Jikaf(x) = x2 – 2x dan g(x) = x – 1, tentukan f + g, f – g, fg, f/g dan f 3. Selanjutnyagambarlahsketsagrafiknya. Click disiniContoh 5 Tentukanjuga(f o g)(x) dan (g o f)(x) Click disiniContoh 6 Prepared by : Tony Hartono Bagio

 7. 2.3 Pengertian Limit Arti limit = mendekati, Contoh = Fungsitersebuttidakterdefinisidi x = 1 sebabdititikini f(x) berbentuk Tetapidapatdiselidikimengenainilai f(x) dititik-titik yang dekatdengan 1 (x mendekati 1). Prepared by : Tony Hartono Bagio

 8. 2.3 Pengertian Limit Prepared by : Tony Hartono Bagio

 9. 2.3 Pengertian Limit Prepared by : Tony Hartono Bagio

 10. 2.3 Pengertian Limit Prepared by : Tony Hartono Bagio

 11. 2.3 Pengertian Limit Prepared by : Tony Hartono Bagio

 12. 2.3 Pengertian Limit Prepared by : Tony Hartono Bagio