1 / 4

Välkommen till den värmländska naturen

Välkommen till den värmländska naturen. Följ de numrerade tassavtrycken!. Sätt dig under den jättestora Karljohansvampen. Känn på undersidan av hatten. Svampens mycel kopplar ihop sig med trädrötter. Vilket träd hör rötterna till?. 1. Växer alla svampar i skogen?. 2.

sela
Télécharger la présentation

Välkommen till den värmländska naturen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Välkommen till den värmländska naturen Följ de numrerade tassavtrycken! Sätt dig under den jättestora Karljohansvampen. Känn på undersidan av hatten. Svampens mycel kopplar ihop sig med trädrötter. Vilket träd hör rötterna till? 1 Växer alla svampar i skogen? 2 I en vanlig myrstack finns det 100 000 myror. Alla arbetare är honor och det är bara en myra som lägger alla ägg, drottningen. Hur många ben har en myra? Vad äter myrlarver?

  2. Titta på skärmen. Varför dansar skäggdoppingarna? En Skäggdopping dyker ner ..under vattenytan. Den har ..fångat något i sin näbb, vad? Vad äter fiskgjusen på vintern 3 4 Vem bor i detta bo? Titta upp! Hur kan djuren andas under vattenytan? Vem simmar under flotten? 5

  3. Ser du någon fisk du …………..känner igen? Var har du sett den …………..tidigare? 6 Varför ser fiskar så olika ut? Här har bävern fällt ett träd. Bävern har väldigt hård emalj på sina tänder. Bäverns tänder växer hela livet. Titta på bäverns tänder. Vilken färg har dom? Finns det djur i viken som du inte ser? Titta ut över Mariebergsviken. Vilka växter och djur ser du? 7 Äter bävern så stora träd? 8

  4. 9 En vargfamilj är en varghona, en varghanne och deras ungar. Varghonan står uppe på lyan men vem finns där inne? Kryp in och titta efter! Varför finns det inte vargar överallt i Sverige? Varför har lodjuret så kort svans? 10 Lodjur är bra på att klättra i träd. De använder sina vassa klor när de klättrar. Vad finns i lådan under lodjuret? Öppna! Varför tyckte du bäst om den bilden? Till sist. Titta på utställningen i Skogsstjärnan. Vilken av bilderna tyckte du bäst om?

More Related