Download
protisubvencijski ukrepi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Protisubvencijski ukrepi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Protisubvencijski ukrepi

Protisubvencijski ukrepi

166 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Protisubvencijski ukrepi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Protisubvencijski ukrepi • Uredba 2027/97 + spremembe • Uredba 1973/2002 • Uredba 461/2004 • Kaj je subvencija? • “Specifična subvencija”? • Izračun ugodnosti za prejemnika? • Znatna škoda za industrijo Skupnosti • Postopek • 2004 – 2008 samo 5 postopkov

 2. Ukrepi proti trgovinskim oviram • Uredba 3286/94 + spremembe: • Uredba 356/95, • Uredba 125/2008 • Pojem trgovinske ovire (člen 1/1) • Preverjanje škode in škodljivih učinkov • Postopek • Posvetovanje • Pregled • Ukrepi

 3. Statistika • 1996 – 2009 – 26 postopkov: • 13 sporazumna rešitev • Bordeaux« in »Médoc« • 1 postopek ustavljen • 8 jih je vodilo v postopek reševanja sporov v STO, • 4 še v postopku preverjanja

 4. Reševanje sporov

 5. Vsebina • Predstavitev najpomembnješih mehanizmov • Arbitraža • Alternativno reševanje sporov • Nacionalna sodišča

 6. Mehanizmi reševanja sporov • Mehanizmi MJP? • … • … • … • … • Mehanizmi zasebnega prava? • … • … • …

 7. Instrumenti zasebnega prava • Arbitraža (‘zasebno sodstvo’) • Alternative dispute resolution (ADR) • Nacionalna sodišča Posebna gospodarska (trgovinska, pomorska sodišča) Sodišča splošne pristojnosti

 8. Konciliacija (mediacija) • Alternativa ali uvod v arbitražo • Mirno reševanje sporov • ’Sporazum’ o spornih točkah • Predpogoj: ugodna klima med strankama

 9. Druge metode ADR • Adjudication • Mini-trial • Med-arb

 10. Mednarodna arbitraža • Delitev? • Prednosti v primerjavi s sodišči? • … • … • …

 11. Mednarodna arbitraža - prednosti • Stranki sami določata ‘sodnike’ • Stranki lahko sami določita materialno + procesno pravo • Ni političnega elementa • Bolj praktično naravnana

 12. Arbitraža in nacionalni pravni redi • Arbitraža ni samostojen sistem … • … • … • Katere pravne rede je treba (zlasti) upoštevati?

 13. Mednarodne arbitražne institucije • Arbitražno sodišče MTZ v Parizu • www.iccwbo.org/ • Londonsko mednarodno arbitražno sodišče (London Court of International Arbitration - LCIA) • www.lcia-arbitration.com • Ameriško arbitražno združenje (American Arbitration Association - AAA) s sedežem v New Yorku. • http:// www.adr.org • Stockholm Chamberofcommerce (SCC) • www.sccinstitute.com • International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation (ICAC) • http://eng.tpprf.ru/ru/main/icac/ • ChinaInternationalEconomicandTradeArbitrationCommission (CIETAC) • www.cietac.org.cn/ • Uncitral?

 14. Pravna narava arbitraže • Pogodbeni element • Sodni element

 15. Pogodbeni element • Ali lahko arbiter sam odloči če je pristojen, v primeru, da ena od strank njegovo pristojnost oporeka? • Ali lahko arbiter, v primeru, ko je arbitražna klavzula vnesena v osnovno pogodbo odloči, da je pogodba nična z učinkom ex tunc?

 16. Pogodbeni element • »Such a contract is often to be found as an arbitration clause in a commercial, industrial or other type of contract. Where so found, it is in strict analysis, a separate contract, ancilliary to the main contract.«(VB 1981) • UNCITRAL Rules: »Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration ...«

 17. Uporaba prava • Formalno ’Hišna’ pravila institucionalnih arbitraž UNCITRAL-ova pravila Nacionalno pravo • Materialno Lex mercatoria Izbrano nacionalno pravo (stranki ali arbiter) ‘Ex aequo et bono’ • Kako določa arbiter materialno pravo?

 18. Kako določa arbiter materialno pravo? • MZP države, kjer zaseda • Splošna načela MZP • MZP ene ali/in druge stranke

 19. Priznanje in izvršitev • Arbitražna odločba (Arbitral Award) • Ženevska konvencijo iz leta 1927 in protokol iz leta 1923 • Evropska konvencija o mednarodni trgovinski arbitraži iz leta 1961 • New Yorška konvencija 1958

 20. Zavrnitev po NY konvenciji: • Če je arbitražni dogovor po pravu, kateremu je podvržen, neveljaven (čl. V/1 tč. a), • Če je odločba bila razveljavljena s strani sodišča v državi, kjer je bila izdana ali v državi, katere arbitražno pravo je bilo uporabljeno (čl. V/l tč. e),

 21. Zavrnitev po NY konvenciji: • Če spor po pravu, kateremu je podvržen, ni mogoče reševati arbitražno (čl. V/2 tč. a) • Če bi bilo priznanje ali izvršitev odločbe v nasprotju s temeljnimi načeli javnega reda države, kjer se zahteva priznanje ali izvršitev (čl. V/2 tč. b). • SEEE v. Yugoslavia Odločba 1956 Priznanje 1987

 22. Nacionalna sodišča • V domači državi ene od strank • V tretji državi • Pomen pravil o pristojnosti?

 23. Pomen pravil o pristojnosti • Določajo katero procesno pravo se bo uporabilo • Posredno določajo, katero materialno pravo • Navezne okoliščine Teritorialne, Personalne Stvarne narave

 24. Navezne okoliščine • Sedež pravnih oseb • Prebivališče in državljanstvo fizičnih oseb, • Kraj izpolnitve pogodbe • Kraj kjer je bilo storjeno škodno dejanje • Kraj, kjer so nastopile posledice • Ekonomska prisotnost (‘doing business in’)

 25. Uredba 44/2001: • Temeljna navezna okoliščina prebivališče, oziroma sedež toženca (čl. 2). • Posebne navezne okoliščine: Kraj izpolnitve pogodbene obveznosti (čl. 5 tč. 1) Izvenpogodbena odgovornost: kraj kjer je bilo dejanje storjeno (čl. 5 tč. 3). Bier (ECJ)

 26. Lord Denning: • »As a moth is drawn to the light, so is a litigant drawn to the United States. If he can only get his case into their courts, he stands to win a fortune. At no cost to himself: and at no risk of having to pay anything to the other side. The lawyers there will conduct the case ‘on spec’ as we say or on a ‘contingency fee’ as they say. The lawyers will charge the litigant nothing for their services, but instead they will take 40 per cent of the damages, if they win the case in court, or out of court on a settlement. If they lose, the litigant will have nothing to pay to the other side. The courts in the United States have no such costs deterrent as we have. There is also in the United States a right to trial by jury. These are prone to award fabulous damages. They are notoriously sympathetic and know that the lawyers will take their 40 per cent before the plaintiff gets anything. All this means that the defendant can be readily forced into a settlement. The plaintiff holds all the cards«.[

 27. Privlačnost ameriških sodišč • Posebna pravila glede predložitve dokazov • Punitive damages • No cure, no pay • Contingency fee • “Ambulance chasers” • Forum non conveniens (Bhopal)

 28. Mednarodno investicijsko pravo

 29. Vsebina • Pojem mednarodnih investicij • Odškodninska odgovornost držav tujcem • Načini ogrožanja investitorjevega premoženja • Pojem in obseg nacionalizacije • Pravica do nacionalizacije • Pogoji mednarodnega prava za dopustnost nacionalizacije • mehanizmi za zaščito investitorja • ICSID • MIGA

 30. Viri • Mednarodne konvencije • ICSID • MIGA • Harvardski osnutek • Mednarodni akti na področju človekovih pravic • Arbitraže • Iran-US Claims Tribunal (Iran-USCTR)

 31. Mednarodne investicije? • Pojem? • Vlaganje, ki ga izvaja subjekt, ki pripada določenemu pravnemu redu, na območju nekega drugega pravnega reda, s ciljem pridobitve določene premoženjske koristi. • Pripadnost – kriteriji? • Oblike investicij? • Cilji investicij?

 32. Koristi? • Investitor • DG

 33. Nevarnosti? • Investitor? • DG?

 34. Medsebojne pravice in dolžnosti • Tujec ima pravico do tega, da mu pravni red DG nudi zaščito. • Dolžnost, da se ravna po pravilih tega pravnega reda. • DG ima pravico pričakovati, da bo tujec spoštoval njeno pravo in • Dolžnost, da nudi tujcu in njegovemu premoženju tisto zaščito

 35. Odškodninska odgovornost tujcem • Direktna • Indirektna ‘Denial of justice’ Izrazita pristranskost sodišča

 36. Pomoč domače D • Ko je izkoristil vse poti v DG • če pa pravni red DG ne pozna adekvatnih sodnih in/ali administrativnih poti ali jih tujcu odreka.

 37. Harvardski osnutek 1961 • Popolno odrekanje pravnih sredstev, • Zavlačevanje brez razloga, oviranje postopka • Nespoštovanje najbolj temeljnih načel postopka • Očitno nepravična odločitev sodišča

 38. Načini ogrožanja?

 39. Pojem nacionalizacije • Prisilen odvzem sredstev, ki so last zasebnih subjektov, v korist države ali neke javnopravne entitete znotraj države. • razlastitev • (zaplemba) konfiskacija • Nacionalizacija= odvzem – česa?

 40. Obligacijske pravice • Harvardski osnutek 1961 • ↓ • Starrett 1983 (Iran-US CTR) • ↓ • Amoco 1987 (Iran-US CTR) • ↓ • Southern Pacific 1993 (ICSID)

 41. Posredna nacionalizacija • DG ne sprejme formalne odločitve o odvzemu • Ustvari razmere, ki so nevzdržne za normalno poslovanje: nesorazmerno visoki davki, oviranje finančnega poslovanja, onemogočanje opravljanja nadzora, vmešavanje v kadrovsko politiko omejevanje potrebnega pretoka ljudi, blaga ter kapitala • Vzroki?

 42. Odločbe: • Starrat 1983 (Iran-US CTR) • ↓ • Sedco 1984 in Ebrahimi (Iran-US CTR) • ↓ • ELSI 1989 (ICJ - Haag) • ↓ • Southern Pacific 1993 (ICSID)

 43. Starrett “Ni mogoče vsakega neljubega ukrepa, nemirov ali celo revolucij, šteti za posredno nacionalizacijo. To velja še posebej, kadar gre za politično nestabilna področja, kjer mora investitor celo upoštevati možnost, da do takšnih dogodkov lahko pride.”

 44. Pravica do nacionalizacije • Ali ima DG pravico do nacionalizacije? • Iz česa izhaja? • Nacionalizacija in človekove pravice?

 45. Mednarodni akti: • I. Protokol k EKČP: splošni interes in v skladu s splošnimi načeli mednarodnega prava. • Resolucija GS OZN št. 1803 o stalni suverenosti nad naravnimi bogastvi 1962 določa pogoje za N. • Resolucija 3218 o ekonomskih pravicah in dolžnostih držav 1974

 46. Razlike med resolucijama • 1803: določa kot pogoj za N javni interes: • 3218: priznava neomejeno pravico do N, • 1803: višina primerne odškodnine določi v skladu s pravom DG in MP, • 3218: določanje odškodnine v izključni pristojnosti DG

 47. Razlike med resolucijama • 1803: ko so izčrpana pravna sredstva v DG, v sporih glede višine odškodnine določalo mednarodno sodišče ali arbitraža; • 3218: pristojnost sodišč v DG. Druga sredstva le na podlagi svobodnega, vzajemnega dogovora med D v sporu.

 48. Zakonita in nezakonita N • Zakonita: → ustrezno nadomestilo • Nezakonita: → pravica do odškodnine • Chorzow(1928): • »Splošno načelo v mednarodnem pravu je, da se reparacija sestoji tudi iz ustrezne odškodnine za škodo, posledico neupoštevanja mednarodnega prava, ki jo je pretrpel državljan oškodovane države«.

 49. Nadomestilo in odškodnina • Nadomestilo = celotna vrednost premoženja • Odškodnina = celotna vrednost premoženja + celoten izgubljen dobiček • Razvite zahodne države (Hull) • Manj razvite države (Calvo)

 50. Pogoji za dopustnost • Javni interes, • Nediskriminatornost • ‘Učinkovito, takojšnje in primerno nadomestilo’ • Fair postopek