Download
sraith 12 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sraith 12 PowerPoint Presentation

Sraith 12

291 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sraith 12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sraith 12

  2. Foclóir • Ag rince/agdamhsa • Daltaí • Léiriú/taispeántas • Múinteoir • Taoiseach • Dubh le daoine • Idirbhliain • Stáid • Scileannatiomána • Turasscoile • Bhí craic acu • Timpiste/taisme • Scrúdú • Spreagadh • Cuairt • Léachtóir • Eachtraíocht • Bádóireacht • Curachadóireacht • Boghdóireacht –archery • drámaíocht

  3. Pictúir 1 • Tá an sraithseobunaithearbuntáistímóranahidirbhliana. • Bhíhallanascoiledubh le daoine. • Phléigh an múinteoirbuannanahidirbhliana. • Bhísígléasta go proifisiúnta. • D’ullmhaigh an príomhoide an cruinniúeolais do thuismitheoirínandaltaísatríúbliain. • Is léir go raibh an scoil an-ghnóthach. * Bhísuimag a lándaltaí san Idirbhliain.

  4. Pictiúr 2 • Sa phictiúrseobhí a lánimeachtaí (spóirt) arsiúl. • Chuaighnadaltaíarturaseachtraíochta don deireadhseachtaine. • Bhainnadaltaítriail as rámhaíochtar an loch. • Bhígachduinetuirseachtraochta tar éis an dreapadóireacht. • Bhaingachduinetaitneamh as an mboghdóireacht. • Chomhmaith le sin bhícomórtascurachadóireachta/bádóireachta. *Bhícumasástaargachdalta leis an deireadhseachtaineeachtraíochta.

  5. Pictiúr 3 • I bpictiúr a tríbhíceoldrámanahidirbhlianaarsiúl, ‘Grease’ an t-ainm a bhí air. • Bhínacailíníagusnabuachaillíagdamhsasahalla. • Bhínacailíníagcaitheamhsean-sciortaaguschaithnabuachaillículaithnaseachtóidí. • Bhíatmaisféarleictreachsahalla. • D’oibrigh fear nasoilse go dian. • Chan gachduinesaslua le gachamhrán.

  6. Pictiúr 4 • I bpictiúr a ceatharbhíléachtóiragcaint. • Bhíségléasta go proifisiúnta. • D’fhéach an rang ar an taispeántas (léiriú) go díograiseach. • Ar an scáileán, bhícarrscrioste go dona. • D’fhoghlaimnadaltaífaoiscileannatiománaagussábháilteachtarnabóithre. • Cheap siad go raibh an t-eolas an-shuimiúilagustábhachtach.

  7. Pictiúr 5 • Sa phictiúrseobhínadaltaíarcuairtchuig an DáilimBAC. • Bhí an Taoiseach agcaint leis an slua. • Bhí an atmaisféarsaDáilleadránach. • Cheap nadaltaí go raibh a lanpolaiteoirí ann. • Ar an iomlán, la suimiúil a bhí ann.

  8. Pictiúr 6 • I bpic a 6 chuaighnadaltaí go dtíStáidNou I mBarcelona. • D’fhéachsiadar an gcluichesacar. • Bhí an stáidplódaitheagusbhísceitimíníar an luchtféachana. • Scríobhnapáistí a gcuidtuairimífaoiidirbhliain. • Cheap siad go raibh an bhliaintairbheach, spreagúilagusfiúntach. • Is léirgurbhliain den scoth a bhí ann.

  9. Ceisteanna • Cen bhliain scoile a bhí ann? • Cén dráma a bhí ar siúl sa tríú pic? • Ainmnigh na spóirt a bhí ar siúl i bpic 2? • Cad a bhí an múinteoir ag labhairtfaoisacheathrúpictiúr? • Cé a bhí ag labhairt I bpic 5? • Cáraibhnadaltaí I bpic 5? • Ca raibhnadaltaí I bpic 6? • Cad a cheap nadaltaífaoinidirbhliainsaphictiúrdeireanach?