Download
struktura z pisu porady pl n porad n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Struktura zápisu porady Plán porad PowerPoint Presentation
Download Presentation
Struktura zápisu porady Plán porad

Struktura zápisu porady Plán porad

201 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Struktura zápisu porady Plán porad

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Struktura zápisu poradyPlán porad Hana Suchá Gabriela Šmídová

 2. Struktura zápisu porady • jde o písemný doklad průběhu schůze, konference,porady nebo jakéhokoliv jiného jednání • cílem je objektivní a výstižné zaznamenáni skutečnosti • zjištěné údaje slouží jako východisko k dalšímu jednání

 3. se zápisem souvisí další dokumenty: pozvánka na poradu a listina přítomných • zápis z porady se vyhotovuje nejpozději do 2 dnů od konání • rozmnožují se a posílají se všem účastníkům porady • někdy je zapotřebí, aby účastníci podpisem schválili vytvořený zápis

 4. Druhy zápisů • liší se od sebe svým rozsahem: • věcný (stručný) • základních myšlenek (podrobnější) • doslovný • o výsledku a závěrech • rychlý

 5. Věcný • stručný • používá se nejčastěji • jsou heslovitě zachyceny jednotlivé body jednání,schválená rozhodnutí, úkoly z porady

 6. Základních myšlenek • podrobnější zápis • zpravidla se stenografuje nebo zachycuje na diktafon nebo magnetofonový pásek • je určen pro více adresátů, a proto zápis vyžaduje pečlivou stylizaci (správný pravopis a interpunkci)

 7. Doslovný • pořizuje se při důležitých poradách a jednáních (např. v parlamentu) • zápis se stenografuje souběžně s jednáním,současně se pro kontrolu pořizuje zvukový záznam

 8. O výsledku a závěrech • jde o zápis, který zaznamenává k jakému závěru a výsledku se na poradě dospělo

 9. Rychlý • zápis se zaznamenává do předem připraveného formuláře

 10. Náležitosti zápisu • záhlaví – název organizace • název písemnosti – „zápis z porady“ a číslo zápisu • druh porady a datum jejího konání • údaje o přítomných, omluvených a hostech (při malém počtu se vyjmenují, jinak se přikládá prezenční listina) • program porady

 11. stručný obsah jednotlivých bodů porady • uložené úkoly, jména odpovědných pracovníků, termíny splnění uložených úkolů • datum a místo vyhotovení zápisu • jméno zapisovatele • jméno a funkce pracovníka,který poradu vedl

 12. Plán porad • Používá se pro větší organizace • V současnosti se používá elektronické plánování pomocí tzv: sdílení kalendářů • Používá se kvůli: • zamezení časového prolínání porad • dostatečného časového prostoru pro přípravu na poradu podle programu • možnosti řádné a včasné omluvy

 13. Prameny • Fleischmannová – Kuldová – Šedý, Obchodní krespondence pro střední školy, Praha-Fortuna 2003, ISBN 80-7168-718-9 • http://projekty.sosptu.cz/obk/porada_z.html