Download
de aktive generalforsamling n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De Aktive Generalforsamling PowerPoint Presentation
Download Presentation
De Aktive Generalforsamling

De Aktive Generalforsamling

107 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

De Aktive Generalforsamling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. De AktiveGeneralforsamling 16. maj 2012

  2. Dagsorden • Valg af dirigent • Formandens beretning • Godkendelse af regnskab • Godkendelse af budget, herunder kontigent fastsættelse • Valg til bestyrelse • Valg af suppleanter til bestyrelsen • Valg af revisor • Indkomne forslag (ingen) • Eventuelt

  3. Formandens beretning • April: • Stiftende Generalforsamling • Juni: • Skattejagt og grill, Naturskolen • September: • Friday Night Skate, Frederiksberg • Oktober: • Springgymnastik og vinsmagning, Søndervangshallen • Hjemmesiden De-Aktive.dk i luften  • Januar: • Vinterbadning og julefrokost, Rungsted strand og Mantziusgården • Marts: • Aqua-aerobics + Chokolade smagning og –madlavning sammen, Sjælsøskolen • Maj: • Danseevent, Generalforsamling og Fest, Center og Mantziusgården

  4. Formandens beretning • Kommunen; 2 møder afholdt: • Aftale med kommunen om at låne lokaler gratis indtil april/maj 2012 • Herefter skal vi godkendes som Folkeoplysning af Foreningsudvalget hvilket vi forventer snarest • Kommunen er positiv  • Bestyrelsen har haft 4 bestyrelsesmøder • Og et hav af arrangementsmøder  • Vi har medlemsmøder den 2. torsdag i lige måneder • Medlemmer • Efter stiftende generalforsamling: 25 • Indmeldelseblanketter: 40 stk hen over året • Dags dato: 35 betalende medlemmer (2 udmeldt)

  5. Godkendelse af regnskab • Indtægter: 31 medl. x 300,- 9.300,- • Udgifter 561,80 • Resultat 8.738,20 • Aktiver: • Bankbeholdning 8.738,20 • Passiver: • Skyldige til opsætning af hjemmeside -1.441,20 • Anslået til fest/generalforsamling -7.200,- • Resultat 8.738,20 • Egenkapital overskud: 97,- • Balance: 0,-

  6. Godkendelse af budget og kontigent • Indtægter: • 45 medl. x 300,- 13.500,- • Udgifter: • Medlemsmøder 500,- • Vedligehold af hjemmeside 1.000,- • Anslået til fest/generalforsamling 11.500,- • Overskud: 500,-

  7. Valg til bestyrelse samt suppleanter • 3 poster er på valg • Bestyrelsen har forslag om vedtægtsændringer inden valget: • Vedtægter ændres fra • ” Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I ulige år vælges formand, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. I lige år vælges næstformand og kasserer. Genvalg kan finde sted. Der vælges mindst 2 suppleanter til bestyrelsen” • Til: • Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert andet år. På førstkommende bestyrelsesmøde konstitueres bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Der vælges mindst 2 suppleanter til bestyrelsen

  8. Valg af suppleanter og revisor • 2 suppleant poster er på valg • Valg af revisor • Ingen indkommende forslag er modtaget i bestyrelsen

  9. Eventuelt • Visioner for det næste år • hvor mange nye medlemmer kunne vi tænke os • hvor mange aktiviteter; skal vi have flere faste medlemsmøder, skal vi lave et årligt arrangement med børn, en årlig skiferie… • skal vi uddelegere aktiviteterne ……man får det ud af foreningen, som man kaster i det!!! • Datoer fastsat for : • Arrangement: Røgdykker for en dag: 17. juni 2012 • Julefrokost: 12. januar 2013 • Generalforsamling: 20. april 2013 • Medlemsmøder fortsætter som nu

  10. Spisning og fest 