Download
generalforsamling 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Generalforsamling 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010

102 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Generalforsamling 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Generalforsamling 2010 Ph.d.-foreningen ved Naturvidenskabeligt Fakultet

 2. Dagsorden • Valg af dirigent og referent • Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse • Fastsættelse af kontingenter • Godkendelse af budget • Behandling af forslag om vedtægtsændringer, herunder eksklusion af seniormedlemmer • Valg af bestyrelsesmedlemmer • Valg af 4 suppleanter til bestyrelsen • Valg af revisor • Valg af medlemmer til eksterne udvalg • Indkomne forslag • Evt.

 3. Dagsorden • Valg af dirigent og referent • Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse • Fastsættelse af kontingenter • Godkendelse af budget • Behandling af forslag om vedtægtsændringer, herunder eksklusion af seniormedlemmer • Valg af bestyrelsesmedlemmer • Valg af 4 suppleanter til bestyrelsen • Valg af revisor • Valg af medlemmer til eksterne udvalg • Indkomne forslag • Evt.

 4. Dagsorden • Valg af dirigent og referent • Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse • Fastsættelse af kontingenter • Godkendelse af budget • Behandling af forslag om vedtægtsændringer, herunder eksklusion af seniormedlemmer • Valg af bestyrelsesmedlemmer • Valg af 4 suppleanter til bestyrelsen • Valg af revisor • Valg af medlemmer til eksterne udvalg • Indkomne forslag • Evt.

 5. Bestyrelsens beretning • Efter generalforsamlingen konstitutuerede bestyrelsen sig • Formand: Søren • Næstformand: Morten • Kasser: Rikke • Sekretær Therese

 6. Bestyrelsens beretning • Fall Party • Diskussionsmøde (Arbejdsmiljø) • Workshop om kropssprog • ”Goingabroad” • Spring Party • Ny hjemmeside/medlemsliste (undervejs)

 7. Bestyrelsens beretning Fremtidige begivenheder • Arrangement med DM (Karriere, DM, MA…) • Molekylær gastronomi (med AGSoS) • Fall Party (22. oktober)

 8. Bestyrelsens beretning • Obligatorisk kursus i undervisning • Forringede skatteforhold ved udlandsophold • Diskussionsmøde (arbejdsmiljø) • Folk følte sig stressede • Meget undervisning • For lavt informationsniveau • Uhensigtsmæssige regler • Generel politisk input • Deltager i Ph.d.-skoleleder kredsen, Ph.d.-huset, integration of udenlandske Ph.d.-studerende, Honors-kurser, etc… • Informationsniveau (overlevelsesguide) • For 5+3: Kursusaktivitet skal ikke være afsluttet for del A • Fritagelse for undervisning i op til 1 semester • (Ph.d. studievejleder)

 9. Fremtidige opgaver • Ph.d.-huset • Guide de nye Ph.d.-foreningen hos andre Ph.d.-skoler • Følge op på og forbedre arbejdsvilkår

 10. Dagsorden • Valg af dirigent og referent • Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse • Fastsættelse af kontingenter • Godkendelse af budget • Behandling af forslag om vedtægtsændringer, herunder eksklusion af seniormedlemmer • Valg af bestyrelsesmedlemmer • Valg af 4 suppleanter til bestyrelsen • Valg af revisor • Valg af medlemmer til eksterne udvalg • Indkomne forslag • Evt.

 11. Dagsorden • Valg af dirigent og referent • Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse • Fastsættelse af kontingenter • Godkendelse af budget • Behandling af forslag om vedtægtsændringer, herunder eksklusion af seniormedlemmer • Valg af bestyrelsesmedlemmer • Valg af 4 suppleanter til bestyrelsen • Valg af revisor • Valg af medlemmer til eksterne udvalg • Indkomne forslag • Evt.

 12. Dagsorden • Valg af dirigent og referent • Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse • Fastsættelse af kontingenter • Godkendelse af budget • Behandling af forslag om vedtægtsændringer, herunder eksklusion af seniormedlemmer • Valg af bestyrelsesmedlemmer • Valg af 4 suppleanter til bestyrelsen • Valg af revisor • Valg af medlemmer til eksterne udvalg • Indkomne forslag • Evt.

 13. Dagsorden • Valg af dirigent og referent • Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse • Fastsættelse af kontingenter • Godkendelse af budget • Behandling af forslag om vedtægtsændringer, herunder eksklusion af seniormedlemmer • Valg af bestyrelsesmedlemmer • Valg af 4 suppleanter til bestyrelsen • Valg af revisor • Valg af medlemmer til eksterne udvalg • Indkomne forslag • Evt.

 14. Vedtægtsændringer Foreningens navn og formål §1. Foreningens navn er Ph.d.-Foreningen ved det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. §2. Foreningens formål er at varetage de ph.d.-studerendes faglige og økonomiske interesser. Foreningens navn og formål §1. Foreningens navn er Ph.d.-Foreningen ved det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. §2. Foreningens formål er at varetage de ph.d.-studerendes faglige og økonomiske interesser.

 15. Vedtægtsændringer Medlemskab §3. Foreningen udgøres af medlemmer og seniormedlemmer. Stk. 2. Enhver, der er indskrevet som ph.d.-studerende ved det Naturvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, kan optages som medlem. Stk. 3. Enhver, der har erhvervet ph.d.- eller licentiatgraden ved det Naturviden-skabeligeFakultet ved Aarhus Universitet, kan optages som seniormedlem. Stk. 4. Medlemmer og seniormedlemmer kan ekskluderes af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer, jvf. §6, stk. 4. Medlemskab §3. Foreningen udgøres af medlemmerne. Stk. 2. Enhver, der er indskrevet som ph.d.-studerende ved Aarhus GraduateSchool of Science, kan optages som medlem. Stk. 3. Medlemskab ophører ved udmeldelse fra Aarhus GraduateSchool of Science. Stk. 4. Medlemmer kan ekskluderes af generalforsamlingen med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer, jvf. §6 stk. 4.

 16. Vedtægtsændringer Kontingent §4. Kontingentet for medlemmer opkræves ved indmeldelse. Kontingentet for medlemmer dækker hele studietiden indtil erhvervelsen af ph.d.-graden. Kontingentet for seniormedlemmer opkræves hvert år i februar måned. Kontingent §4. Kontingentet for medlemmer opkræves ved indmeldelse. Kontingentet for medlemmer dækker hele studietiden indtil erhvervelsen af ph.d.-graden.

 17. Vedtægtsændringer Udmeldelse §5. Udmeldelse eller ændring i medlemsstatus fra medlem til seniormedlem skal ske til foreningens kasserer. Udmeldelse §5. Udmeldelse skal ske til foreningens kasserer.

 18. Vedtægtsændringer Generalforsamlingen §6. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i september. Stk. 3. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved brev til samtlige medlemmer og seniormedlemmer med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde dagsordenen, og følgende punkter skal være medtaget på dagsordenen: • Valg af dirigent og referent. • Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. • Fastsættelse af kontingenter. • Godkendelse af budget. • Valg af bestyrelsesmedlemmer. • Valg af 4 suppleanter til bestyrelsen. • Valg af revisor. • Indkomne forslag. • Evt. Generalforsamlingen §6. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes i september. Stk. 3. Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen ved brev eller e-mail til samtlige medlemmer med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde dagsordenen, og følgende punkter skal være medtaget på dagsordenen: • Valg af dirigent og referent. • Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. • Fastsættelse af kontingenter. • Godkendelse af budget. • Valg af bestyrelsesmedlemmer. • Valg af 4 suppleanter til bestyrelsen. • Valg af revisor. • Indkomne forslag. • Evt.

 19. Vedtægtsændringer … Generalforsamlingen Stk. 4. Forslag til vedtægtsændringer samt forslag om eksklusion af medlemmer eller seniormedlemmer skal ske skriftligt til bestyrelsen og være denne i hænde senest 21 dage inden generalforsamlingen. Såfremt et af disse forslag er indkommet og skal kunne behandles af generalforsamlingen, skal dette fremgå eksplicit af indkaldelsen til denne. Stk. 5. Ethvert medlem eller seniormedlem kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen senest 7 dage inden generalforsamlingen begære et emne behandlet under punktet Indkomne forslag. Stk. 6. Ethvert fremmødt medlem har møde-, tale- og stemmeret ved generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Seniormedlemmer, som har betalt det seneste kontingent, har møde- og taleret ved generalforsamlingen. Desuden kan gæster og observatører inviteres, og disse kan tildeles taleret. …Generalforsamlingen Stk. 4. Forslag til vedtægtsændringer samt forslag om eksklusion af medlemmer skal ske skriftligt til bestyrelsen og være denne i hænde senest 21 dage inden generalforsamlingen. Såfremt et af disse forslag er indkommet og skal kunne behandles af generalforsamlingen, skal dette fremgå eksplicit af indkaldelsen til denne. Stk. 5. Ethvert medlem kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen senest 7 dage inden generalforsamlingen begære et emne behandlet under punktet Indkomne forslag. Stk. 6. Ethvert fremmødt medlem har møde-, tale- og stemmeret ved generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Desuden kan gæster og observatører inviteres, og disse kan tildeles taleret.

 20. Vedtægtsændringer … Generalforsamlingen Stk. 7. Generalforsamlingens referat skal fremlægges til gennemsyn hos formanden senest 14 dage efter generalforsamlingen. Referat godkendes af bestyrelsen, når medlemmer og seniormedlemmer har haft mulighed for at gøre indsigelser. Indsigelsesfristen er 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med samme varsel som for den ordinære generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal ligeledes afholdes, hvis mindst 30 eller 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter krav herom overfor formanden. Kravet skal ledsages af en dagsorden, og bestyrelsen er forpligtet til at afholde generalforsamlingen inden for en måned fra kravets fremsættelse. Stk. 9. Ordinære generalforsamlinger er beslutningsdygtige, såfremt mindst 15 eller 1/6 af de stemmeberettigede er mødt op. Stk. 10. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer. Ved afstemninger om vedtægtsændringer skal der dog være 2/3 af de afgivne stemmer for, før en ændring kan finde sted. … Generalforsamlingen Stk. 7. Generalforsamlingens referat skal fremlægges til gennemsyn hos formanden senest 14 dage efter generalforsamlingen. Referat godkendes af bestyrelsen, når medlemmer har haft mulighed for at gøre indsigelser. Indsigelsesfristen er 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse. Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med samme varsel som for den ordinære generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal ligeledes afholdes, hvis mindst 30 eller 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter krav herom overfor formanden. Kravet skal ledsages af en dagsorden, og bestyrelsen er forpligtet til at afholde generalforsamlingen inden for en måned fra kravets fremsættelse. Stk. 9. Ordinære generalforsamlinger er beslutningsdygtige, såfremt mindst 15 eller 1/6 af de stemmeberettigede er mødt op. Stk. 10. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer. Ved afstemninger om vedtægtsændringer skal der dog være 2/3 af de afgivne stemmer for, før en ændring kan finde sted.

 21. Vedtægtsændringer Økonomi §8. Kassereren varetager de daglige økonomiske dispositioner i henhold til generalforsamlingens og bestyrelsens retningslinier. Stk. 2. Regnskabsperioden er 1/7 til 30/6. Det færdige regnskab skal være revisoren i hænde senest 14 dage før en generalforsamlingen. Det pålægges revisoren at være kritisk. Økonomi §8. Kassereren varetager de daglige økonomiske dispositioner i henhold til generalforsamlingens og bestyrelsens retningslinier. Stk. 2. Regnskabsperioden er 1/8 til 30/7. Det færdige regnskab skal være revisoren i hænde senest 14 dage før en generalforsamlingen. Det pålægges revisoren at være kritisk.

 22. Vedtægtsændringer Regler for kandidatur til styrende organer §9. Foreningen indkalder til møde med henblik på drøftelse og opstilling af kandidater til de styrende organer ved institutter samt fakultetet, som ph.d.-studerende er valgberettigede til. Kandidaterne findes blandt foreningens medlemmer. Stk. 2. De for foreningen valgte kandidater er forpligtede til at fremme foreningens holdninger som fastlagt af generalforsamlingen og bestyrelsen. Dog kan ingen tvinges til at stemme mod sin overbevisning i principielle sager. Regler for kandidatur til styrende organer §9. Foreningen indkalder til møde med henblik på drøftelse og opstilling af kandidater til de styrende organer ved institutter samt fakultetet, som ph.d.-studerende er valgberettigede til. Kandidaterne findes blandt foreningens medlemmer. Stk. 2. De for foreningen valgte kandidater er forpligtede til at fremme foreningens holdninger som fastlagt af generalforsamlingen og bestyrelsen. Dog kan ingen tvinges til at stemme mod sin overbevisning i principielle sager.

 23. Vedtægtsændringer Foreningens opløsning §10. Foreningen kan opløses af en generalforsamling, såfremt forslaget er anført på dagsordenen og mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Forslaget skal herefter konfirmeres ved en urafstemning blandt alle medlemmer, hvor der ikke må være flertal imod forslaget. Stk. 2. Ved opløsning af foreningen skal alle aktiver indsættes på en konto under administration af dekanen ved det Naturvidenskabelige Fakultet. Aktiverne skal henstå i 5 år til frigivelse til dannelse af en ny forening af ph.d.-studerende ved universitet eller til en allerede eksisterende ph.d.-forening med formål svarende til den opløste forenings. Efter 5 års forløb tilfalder aktiverne Studenterrådgivningen i Aarhus. Foreningens opløsning §10. Foreningen kan opløses af en generalforsamling, såfremt forslaget er anført på dagsordenen og mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Forslaget skal herefter konfirmeres ved en urafstemning blandt alle medlemmer, hvor der ikke må være flertal imod forslaget. Stk. 2. Ved opløsning af foreningen skal alle aktiver indsættes på en konto under administration af dekanen ved det Naturvidenskabelige Fakultet. Aktiverne skal henstå i 5 år til frigivelse til dannelse af en ny forening af ph.d.-studerende ved universitet eller til en allerede eksisterende ph.d.-forening med formål svarende til den opløste forenings. Efter 5 års forløb tilfalder aktiverne Studenterrådgivningen i Aarhus.

 24. Vedtægtsændringer Ikrafttræden §11. Disse vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelsen. Vedtaget ved den stiftende generalforsamling d. 1. december 1994. Ændring vedtaget ved den ordinære generalforsamling d. 26. september 1995. Ikrafttræden §11. Disse vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelsen. Vedtaget ved den stiftende generalforsamling d. 1. december 1994. Ændring vedtaget ved den ordinære generalforsamling d. 26. september 1995. Ændring vedtaget ved den ordinære generalforsamling d. 14. september 2010.

 25. Dagsorden • Valg af dirigent og referent • Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse • Fastsættelse af kontingenter • Godkendelse af budget • Behandling af forslag om vedtægtsændringer, herunder eksklusion af seniormedlemmer • Valg af bestyrelsesmedlemmer • Valg af 4 suppleanter til bestyrelsen • Valg af revisor • Valg af medlemmer til eksterne udvalg • Indkomne forslag • Evt.

 26. Dagsorden • Valg af dirigent og referent • Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse • Fastsættelse af kontingenter • Godkendelse af budget • Behandling af forslag om vedtægtsændringer, herunder eksklusion af seniormedlemmer • Valg af bestyrelsesmedlemmer • Valg af 4 suppleanter til bestyrelsen • Valg af revisor • Valg af medlemmer til eksterne udvalg • Indkomne forslag • Evt.

 27. Dagsorden • Valg af dirigent og referent • Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse • Fastsættelse af kontingenter • Godkendelse af budget • Behandling af forslag om vedtægtsændringer, herunder eksklusion af seniormedlemmer • Valg af bestyrelsesmedlemmer • Valg af 4 suppleanter til bestyrelsen • Valg af revisor • Valg af medlemmer til eksterne udvalg • Indkomne forslag • Evt.

 28. Dagsorden • Valg af dirigent og referent • Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse • Fastsættelse af kontingenter • Godkendelse af budget • Behandling af forslag om vedtægtsændringer, herunder eksklusion af seniormedlemmer • Valg af bestyrelsesmedlemmer • Valg af 4 suppleanter til bestyrelsen • Valg af revisor • Valg af medlemmer til eksterne udvalg • Indkomne forslag • Evt.

 29. Dagsorden • Valg af dirigent og referent • Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse • Fastsættelse af kontingenter • Godkendelse af budget • Behandling af forslag om vedtægtsændringer, herunder eksklusion af seniormedlemmer • Valg af bestyrelsesmedlemmer • Valg af 4 suppleanter til bestyrelsen • Valg af revisor • Valg af medlemmer til eksterne udvalg • Indkomne forslag • Evt.

 30. Dagsorden • Valg af dirigent og referent • Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse • Fastsættelse af kontingenter • Godkendelse af budget • Behandling af forslag om vedtægtsændringer, herunder eksklusion af seniormedlemmer • Valg af bestyrelsesmedlemmer • Valg af 4 suppleanter til bestyrelsen • Valg af revisor • Valg af medlemmer til eksterne udvalg • Indkomne forslag • Evt.

 31. Dagsorden • Valg af dirigent og referent • Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse • Fastsættelse af kontingenter • Godkendelse af budget • Behandling af forslag om vedtægtsændringer, herunder eksklusion af seniormedlemmer • Valg af bestyrelsesmedlemmer • Valg af 4 suppleanter til bestyrelsen • Valg af revisor • Valg af medlemmer til eksterne udvalg • Indkomne forslag • Evt.