Download
agenda generalforsamling 07 06 2011 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Agenda generalforsamling 07.06.2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Agenda generalforsamling 07.06.2011

Agenda generalforsamling 07.06.2011

99 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Agenda generalforsamling 07.06.2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Agenda generalforsamling 07.06.2011 • Godkjenning av innkalling og dagsorden • Godkjenning av årsrekneskap for 2010 • Årsmelding for 2010 • Godkjenning av styrevedtak budsjett jan-jun 2011 ”Då generalforsamlinga finn stad under heradstyremøtet vil protokollen vera del av heradstyrets protokoll og utskrift av denne fungera som generalforsamlingsprotokoll for føretaket”

 2. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dokumentasjon er datert 30. mars 2011 og sendt pr post og e-post til heradsstyrets medlemmer • Årsmelding • Årsrekneskap • Revisjonsmelding • Vedtekter for Ålvik Vekst Kvam KF

 3. Styret består av Jon Klyve, styreleiar Tove Pedersen Berge, Nestleiar Merethe Gauden, styremedlem Lars Ragnvald Djupevåg, styremedlem Harald Inge Anderssen, styremedlem Astrid Selsvold, observatør Rolf Middelthon Moe, observatør Øystein Imset, observatør

 4. 2. Årsrekneskap 2. Godkjenning av årsrekneskap for 2010

 5. 2. Årsrekneskap

 6. 2. revisormelding Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Ålvik vekst KF per 31. desember 2010, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.” Kontrollutvalet i Kvam herad har gjort tilsvarande vedtak

 7. 3. Årsmeldinga • 1. Utfordringane • 1.1 Befolkningsstruktur og –utvikling • 1.2 Næringsstruktur og næringsutvikling • 1.3 Konsekvensvurderingar for Ålvik/Kvam 2001, 2006 og 2010 • 1.4 Konklusjonar • 2. Organisering • 2.1 Omstillingsorganisasjonen Ålvik vekst Kvam KF • 2.2 Eigarskap • 2.3 Styret 2010 • 3. Strategiar • 3.1 Mål • 3.2 Strategi: Etablering av arbeidsplassar og verksemder i Ålvik • 3.3 Strategi: Etablering av arbeidsplassar og verksemder i Kvam • 3.4 Strategi: Utvikle tettstaden Ålvik som lokalisering, bu- og arbeidsstad • 4. Økonomi • 4.1Årsrekneskap • 4.2 Drift og utvikling • 5. Avvikling og vidareføring • Vedlegg 1: Utvikling i folketal, grunnkretsar i Kvam, 1. januar kvart år • Vedlegg 2: Framskriving folketal SSB – Hardangerregionen

 8. 3. ÅrsmeldingaOppsummering • Konsekvensane for Ålvik frå analysane i 2001 og 2006 har ikkje slått til – det har ikkje vore noko større arbeidsløyse • Befolkningsendringa i Ålvik har vist ein nedgang på 5.1% • Befolkningsendringa i Kvam har vore negativ fram til 2008, deretter positiv • Sysselsettinga 2000-2009 auka i Noreg med 10,4%, i Hordaland 16,2%. Kvam fekk ein nedgang på 3,2% • Kjernespørsmålet er: • Skuldast utflyttinga at antal arbeidsplassar utviklar seg dårligare i Kvam? • Eller ynskjer folk å flytte ut? Er det ikkje attraktivt å bo i Kvam?

 9. Strategi: Etablering av arbeids- plassar og verksemder i Ålvik • Hardangerfjord Water • Hardanger Fugl • Kåskjær • Agromarin • Verksemder i Ålvik Av eit 20-tals verksemder har vi vore med i utviklinga til nærare halvparten

 10. Etablering av arbeidsplassar og verksemder i Kvam • SMB-prosjekt – forprosjekt for 8 pluss 10 • Hovudprosjekt for 7 verksemder i Kvam • Innovasjon og nyskaping: • Klimasporing • Kompositt • Trebearbeiding • Batteriferje • Nettbutikk • Kulturbasert næring • Reiseliv/opplevingspakkar

 11. Utvikle tettstaden Ålvik som lokalisering, bu- og arbeidsstad • Reguleringsarbeid Torget/Sentrum • Kafé • Nettstad www.aalvik.info • Sagjo-Tyrvefjøra • Entreprenørskap – elevbedrift • Drivstoff, fiber, kompetansebygging, industriareal

 12. Kva må vi halde på? • Karbonfiber • Kompositt • Biodrivstoff • Klimasporing • Batteriferje • Strategisk næringsplan Dette er temaområde som må vidareførast i Kvam herad, næringsavdelinga

 13. 4. Handlingsplan 2011 Full fokus på Ålvik som bu- og arbeidsstad • Sysselsettingsprosjekt i Ålvik • Hardangerfjord Water, Hardanger Fugl, Ålvik Bygg og Utvikling AS, eksisterande verksemder • Infrastrukturtiltak i Ålvik • Torget, kafé, drivstoff, kommunikasjon, omdøme, Kåskjær, Messen • Avvikling alle andre prosjekt • Avvikling av Ålvik vekst Kvam KF

 14. 4. Godkjenning styrevedtak og drift jan-jun 2011

 15. Framlegg til vedtak: Kvam heradsstyre tek årsmelding og årsrekneskap 2010 frå Ålvik vekst Kvam KF til vitande.