Download
generalforsamling 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Generalforsamling 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013

119 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Generalforsamling 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Generalforsamling 2013 Karlstrup vandværk af 1959 A.m.b.A.

 2. Dagsorden • Valg af dirigent • Valg af 2 stemmetællere • Bestyrelsens beretning • Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse • Budget og takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse • Behandling af indkomne forslag • Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen • Valg af revisor • Eventuelt

 3. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Hakon Hørlyck

 4. 2. Valg af 2 stemmetællere

 5. 3. Bestyrelsens beretning Ved formand Nicolai Schiørring

 6. 4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse Ved kasserer Ole Ellefsen

 7. 5. Budget og takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse Ved kasserer Ole Ellefsen

 8. 6. Behandling af indkomne forslag Forslag om at pålægge bestyrelsen at gå i realitetsforhandling med Solrød Vandværk om optagelse heri.

 9. Beslutningstekst Generalforsamlingen vedtager, at bestyrelsen for AKV skal indgå i realitetsforhandling med Solrød Vandværk (SV) med henblik på, at AKVs vandforbrugere samlet kan tilsluttes SV. Bestyrelsen skal inden 6 mdr. indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på afstemning om de nødvendige vedtægtsændringer samt at bemyndige bestyrelsen til at indgå foreløbig aftale. Bestyrelsen vil parallelt med denne beslutning vurdere konsekvensen af, at fortsætte som eget vandværk.

 10. Konsekvens ved optagelse • Indskud pr. andelshaver på kr. 10.667,- (2012) ved samlet overtagelse. • Andelshavere der ikke har betalt indskud inden en givet frist får lukket for vandet ifmoverdragelsen og må selv forhandle optagelse hos SV. • SV overtager ledningsnettet • AKV afvikler grund, boringer og bygninger og udlodder evt indtægter herfra, måske ca. kr. 2.500,-

 11. For optagelse kan anføres • Det er et meget rimeligt tilbud • AKV har problemer med nikkel • Vi har en ældre boring der skal renoveres eller nedlægges • Det er vanskeligt at rekruttere bestyrelsesmedlemmer • Nye skrappe myndighedskrav til almene vandværker (implementeres i 2014) • Kvalitetsikring • Administration • Straf

 12. Imod optagelse kan anføres • Der er et udbredt ønske om decentral vandforsyning (nu 7) • Mindre enheder begrænser evt risiko for forurening

 13. 7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen • Formand Nicolai Schiørring, modtager genvalg • Bestyrelsesmedlemmer • Flemming Frid, modtager genvalg • Flemming Dahl, modtager genvalg • Suppleanter John Klausen, modtager genvalg

 14. 8. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår Registreret Revisor Ulla Koed fra RSMPlus

 15. 9. Eventuelt