Download
selskabsret e09 generalforsamling n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Selskabsret E09 Generalforsamling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Selskabsret E09 Generalforsamling

Selskabsret E09 Generalforsamling

271 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Selskabsret E09 Generalforsamling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Selskabsret E09Generalforsamling Søren Friis Hansen Juridisk Institut, SDU

 2. Oversigt • Indkaldelse, dagsorden, mødested • Møderet, Taleret, spørgsmålsret • Stemmeret • Beslutninger • Vedtægtsændringer, + særligt indgribende beslutninger • Minoritetsbeskyttelse • Annullationssøgsmål

 3. Selskabets organisation 1) Generalforsamlingen • øverstemyndighed, vælgerbestyrelse /tilsynsrådogrevisor 2) Bestyrelse / Tilsynsråd ( § 111) • ansætterdirektionen, tilsyn • Bestyrelseharoverordnetledelse • ApS: HR: Bestyrelseervalgfri(U: medarbejderrepræsentation) 3) Direktionen (§ 117) • dagligledelse 4) Repræsentantskabet • Anvendes kun sjældent, ikkelængerelovhjemmel 5) Revisor

 4. Interne og eksterne relationer Interne relationer • Kompetencefordelingogopgavefordeling • KSL §§ 115, 116, 117+118 Eksternerelationer: • Tegningsretogfuldmagt • KSL §§ 135 + 136

 5. Elektronisk kommunikation GF kan beslutte elektronisk kommunikation mellem selskab og kapitalejere (§ 92) • Optages i vedtægterne (2/3, § 106) • Elektronisk post /dokumentudveksling • Gælder uanset eventuelle formkrav • Erstatter ikke krav om E&S’ it-system / statstidende • Aftale om EK med kapitalejer (§ 92,4) • Selvom der ikke er vedtægtshjemmel, jf. § 92,1

 6. Generalforsamlingen Ordinær Ekstraordinær Dissekanvære: • egentlig (traditioneltmøde) • uegentlig (udenselskabsdeltagernemødes) Elektronisk GF (KSL § 77) • Fuldstændigelektronisk • Delviselektroniskgeneralforsamling • Alleformaliagælder, mm. særlighjemmeltilfravigelse

 7. Uegentlig generalforsamling Fravigelseaf et ellerflereformaliaiforbindelsemed afholdelseafGF • Kræverenighed (§ 76,2) • Vedtægtshjemmelindføresienighed (§ 76,3) • 10% kanforlangefysiskfremmøde (§ 76,3) Ikkefravigelse: • Statslige / børsnoterede A/S • A/S, hvorpressenskal have adgang

 8. Elektronisk generalforsamling DelvistelektroniskGF (§ 77,1) • Supplement tilfysiskfremmøde • Bestyrelsenbeslutter (mm. forbudivedtægter) • Elektroniskfremmøde + stemmeafgivning Fuldstændigelektroniskgeneralforsamling (§ 77,2) • Intetfysiskfremmøde • GF beslutter, optagesivedtægterne • Skaloplyseomanvendelseaf de elektroniskemedier • CLO ansvarlig for betryggendeafvikling

 9. Beslutninger træffes på GF KSL § 76, stk. 1 • Derkanikke gives instrukserfraaktionærernetilledelsenudenafholdelseaf GF HR fremmøde (personligt / vedfuldmægtig) U1 helt / delvistelektroniskgeneralforsamlingi AS U2: påandenmåde • Visseformaliaerpræceptive • Trufnebeslutningerskalindføresiprotokol • Husk: Dokumentation for, at der var hjemmel til afholdelse af uegentlig generalforsamling

 10. KSL’sbestemmelser om GF • Almindeligeselskabsretligegrundsætninger: • Gælder for alletyperafsamvirker • EKS: foreninger, andelsselskaber Formellemøderegler: HUSK: Formellemødereglerkanfravigeshvis • Samtlige kapitalejere samtykker (§ 76,2) • Ikkeioffentligthandlede A/S (§ 76,5) • Samtykkekan gives før / under / eftermødet • OBS: Dokumentation for samtykke

 11. Manglende iagttagelse af formalia Ugyldighed • Forudsætterkonkretbetydning for beslutningsudfald • U 20.10 • Skalpåberåbesafselskabsdeltager, dererfremmødt, over for dirigentenpåselvemødet

 12. Beslutninger, der skal træffes på GF a) A/S: valgafflertalafbestyrelse/tilsynsråd, KSL § 120,1 b) Valgafrevisor, KSL § 144 c) Godkendelseafårsrapport, KSL § 88,1, nr. 1 • Anvendelseafoverskud / dækningafunderskud, § 88,1, nr. 2 • Vedtægtsændring, KSL §§ 106+107 • Herunder; Opløsning, fusion, omdannelse f) Anlæggelseaferstatningssag mod ledelsenpåselskabetsvegne(KSL § 364,1) g) Betydeligealmennyttigegaver, (KSL § 195) h) Vedtægternehenlægger (KSL § 88,1 nr. 4)

 13. GFs kompetence HR: GF harkompetenceialleanliggender U1: CLO’s vetoret, • Størrelsenafudbytte, KSL § 180,1, 182,1 • Kapitalnedsættelsetiludlodning(KSL § 189,1) U2: Beslutningeristrid med lov U3: Minoritetsbeskyttelse(KSL § 108) U4: 3.mands rettigheder overfor selskabet U5: Konkursbegæringskal indgives af CLO • (KSL § 127)

 14. Ejeraftaler har ikke gyldighed på GF ASL: Ingen regler om aktionæroverenskomster • U 1996.1550H: GF-beslutning tilsidesat med henvisning til ejeraftale KSL § 82; Ejeraftaler er ikke bindende for GF • 1. direktiv; vedtægter skal offentliggøres • Væsentlig betydning i praksis • Dirigent må ikke lægge vægt på ejeraftaler • (omtvistet)

 15. Ordinær GF Ordinær GF: 1 gang årligtKSL § 88,2 • Således at fristeri ÅRL kanoverholdes ÅRL § 138: • Godkendt/revideretårsrapportskalindsendestil E/S udenugrundetopholdefterafholdelseaf GF • GodkendtogrevideretårsrapportskalværemodtagetiStyrelsensenest: • Klasse B+C: inden 5 mdrfraregnskabsåretsafslutning • Klasse D: inden 4 mdrfraregnskabsåretsafslutning

 16. Ekstraordinær GF Skalafholdespåforlangendeaf: a) CLO / tilsynsråd • Revisor • A/S: 5 % afaktiekapitalen, KSL § 89, 3 - Tidligere 10% (ASL § 70) d) Enhveranpartshaver(KSL § 89,2) • indkaldesinden 2 uger • bestemt emne, skriftlig anmodning

 17. Indkaldelse af GF CLO indkalder, KSL § 93 • Kan indkaldesaf E&S hvis CLO undlader • Indkaldelseskalindeholdedagsorden Indkaldelsesvarsel (fristerforlænget) • Foretages max. 4 uger, min. to ugerfør GF (§ 94) • (U: vedtægterforeskriverlængerefrist) • OBS: Børsnoteret: max 5 uger, min. treuger • U: Indkaldelsevedovertagelsestilbud 2 uger, § 339,2

 18. Indkaldelsesmåden (§ 95) • Selskabetshjemmeside, hvisvedtægtshjemmel • Altidhjemmeside, hvisbørsnoteret • I A/S: Skriftligtil de, derharfremsatkrav • Kan anvendeelektronisk post, hviselektroniskkommunikation, (§ 92, 6) • Hvisihændehaveraktier: E&S’ it-system • A/S: dagsorden, fuldstændigeforslag, samttilligeårsrapport (vedordinær GF) skalgørestilgængelige (KSL § 98)

 19. Særlige krav til indkaldelsen I børsnoterede selskaber skal der oplyses om (§ 97): • Aktiekapital + stemmeret • Procedurer for deltagelse, herunder: • Spørgsmålsret • Fuldmagt /formular • Procedurer for elektronisk stemmeafgivelse • Registreringsdato • Hvordan man får adgang til dokumenter • internetadresse

 20. Oplysninger på hjemmeside (Børsnoterede A/S § 99) Tre uger før GF: • Indkaldelsen • Samlede antal aktier + stemmerettigheder • De dokumenter, der fremlægges • Dagsorden + fuldstændige forslag • Formularer til brevstemme / fuldmagt

 21. Ret til at stille forslag (§ 96) Ret til at fremsætteforslag: • CLO • Enhveranpartshaver (§ 90,1) • Aktionær, skriftligbegæringsenest 6 ugerfør GF • Hvissenere end 6 ugerfør GF, afgør CLO, omemnetkanoptages (90,2) • Børsnoteret: 8 ugerfør GF oplysesdatosamtfrist for forslag (90,3) • Kandidaterkanopstillespåselve GF • Ændringsforslagkanstillespå GF GF kan kun træffebeslutningomemner, derharværetpådagsordenen (§ 91) U: samtykkefraalle A/S: Dagsorden + årsrapport skal være tilgængelig for aktionærer 2 uger før GF, § 98

 22. Dagsorden (KSL § 96) • Detskaltydeligtfremgå, hvilkeemner, derskaltilbehandlingpå GF HR: Forslagskalikkegengivesidereshelhed U1: Vedtægtsændringer, forslagetshovedindhold U2: Hele forslaget hvis • Forslag om fuldstændig elektronisk GF (§ 77,2) • Forslag om elektronisk kommunikation (§ 92,1) • Særligt indgribende beslutninger (KSL § 107)

 23. Møderet Enhverkapitalejerharmøderet KSL § 78,1 • OBS: KSL § 84; registreringdatoibørsnoteret A/S (nedenfor) • “Kupreglen (ASL § 67,2) afskaffet • Vedtægterkanforeskrivepligttilanmeldelsesenst 3 dagefør GF (KSL § 84,1, 2. pkt.) • Medlemmerafbestyrelseogdirektionharpligttil at møde

 24. Registreringsdato (§ 84) • Kun offentligt handlede A/S • Vedtægter kan indføre regel i alm. A/S og ApS Ret til deltagelse på GF fastlægges på Regdato • En uge før GF • Kan ikke ændres i vedtægter • Notering i ejerbog (§ 84,2) • meddelelser modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen

 25. Registreringsdato (§ 84) § 84 Gælder også for ihændehaveraktier • Aktionær, der giver fuldmagt til nominee, skal også anmeldes • B 1498, s. 211f Hvis aktier erhverves efter Regdato: • Har erhververen ikke ret til at møde på GF • Der kan stilles krav om at sælger giver fuldmagt til køber

 26. Sprog på GF (§ 100) HR: Dansk U1: simpelt flertal, + simultantolk (§ 101,2) U2; simpelt flertal, svensk norsk engelsk U3. andet sprog end svensk, norsk eller engelsk uden tolk hvis 9/10’s flertal HR: Dokumenter på dansk (§ 100,6) U1: simpelt flertal, svensk, norsk engelk U2; andet sprog, 9710’s flertal

 27. Revisors møderet GF-valgtRevisor • Ret til at deltageiØL’ møderomårsrapporten • Ret til at deltagepå GF • Mødepligtpå GF hvisétmedlemafØL kræverdette • Skalbesvarespørgsmålom ÅR (§ 103,3) • Mødepligt for revisoribørsnoteret A/S

 28. GF er lukket møde HR: GF erlukketmøde U1: statslige A/S; pressenharadgang § 76,6 U2: Børsnoterede A/S; Pressenharadgang U3: CLO kanbeslutte, at andrekanovervære GF • med mindredetteerudelukketivedtægterne • KSL § 76,4 U4: rådgivere for kapitalejer / fuldmægtig (§ 81)

 29. Fuldmagt KSL § 80 Kapitalejerekanmødevedfuldmægtig • Fuldmægtigkanstemme for flereaktionærer • Ogsåforskelligt (§ 80,3) • Kapitalandelisameje: Fællesfuldmægtig (§ 79) Rådgiver • Kapitalejere kanmødesammenmed rådgiver (§ 81) • Fuldmægtigkannu ogsåmøde med rådgiver

 30. Fuldmagt Formkrav: • Fuldmægtigskal have skriftlig, dateretfuldmagt • Skaltilenhvertidkunnetilbagekaldes • Fuldmagtkanmeddeles / tilbagekaldeselektronisk • Elektroniskfuldmagtsblanketibørsnoteret A/S (§ 80,5) • Ledelsesfuldmagt (§ 80,4) • Bestemt GF med kendtdagsorden • Max 12 måneder

 31. Dirigenten (§ 101) Dirigentenleder GF, ASL § 101,2 • HR: Vælgesaf GF, mm vedtægterbestemmerandet • Påserindkaldelsenslovlighed, optæller stemmer, godkenderfuldmagter • Afgørprocedurespørgsmål + indsigelservedr. formalia • Skalselvtræffeafgørelse, kanomgøre sin beslutning • Dirigentensrollei relation til ejeraftaler? • Omtvistet • MEN: skalfølgevedtægter + loven • Derfor: Måikketagehøjde for ejeraftaler

 32. Protokol Dirigentenunderskriverforhandlingsprotokol (KSL § 101,3) • Tilgængelig for kapitalejere 2 ugerefter GF § 101,5; Børsnoteret A/S skal oplyse for hver beslutning: • Gyldige stemmer for • Disses andel af kapitalen • Samlet antal gyldige stemmer • Antal stemmer for og imod • Antallet af blanke stemmer hvis relevant • Skal oplyses på hjemmeside

 33. Spørgsmålsret(KSL § 102) HR: CLO haroplysningspligt U: CLO kannægte at give oplysning, • hvissvarvilmedførevæsentligskade for selskabet Omfatterforholdvedr: 1) Den revideredeårsrapport 2) Selskabet stilling 3) Beslutningerpå GF 4) Forholdtilandrekoncernselskaber • Ikketilgængeligeoplysningerfremlæggesinden 2 uger • Skriftlige spørgsmål i noteret A/S (§ 102,4)

 34. Stemmeret (§ 46) Enhverkapitalandelharstemmeret • Stemmeretkanikkeudøvespåegnekapitalandele (§ 85) Stemmeløsekapitalandele • Forbudi ASL 1973 • Dissekan gives repræsentationsret Stemmeretsdifferentiering Stemmerettenudøvesafkapitalejeren • Stemmerettenkanoverdrages • Panthaverkan gives ret til at udøve

 35. Stemmeløse aktier Stemmeløse aktier kan tildeles repræsentationsret • Hvis det fremgår af vedtægt (§ 46,2) • I så fald tæller de med ved beregning af kvalificeret majoritet, jf. §§ 106/107 • Hvis kapitalejer repræsenteret, stemmes de facto nej • Stemmeløse aktier har alle andre økonomiske / forvaltningsmæssige beføjelser!

 36. Stemmeafgivning HR: Kapitalejer skal stemme samlet på sine andele § 104,1 U1: Vedtægter bestemmer andet U2: ”erhvervsfuldmægtig”, § 104,3 Der skal være adgang til brevstemme KSL § 104,2)

 37. Beslutninger på GF HR: Beslutningtræffesvedafstemning med simpeltflertal • KSL § 105 • Der bortses fra blanke og ugyldige stemmer U1: dennelov (vedtægtsændringermv) U2: Vedtægterne Ofteeregentligafstemningikkenødvendig • Dirigentenkonstaterer, at forslagervedtaget

 38. Beslutninger på GF (§ 105) Afstemningsmådenafgøresafvedtægterne / dirigenten • Simpeltflertal = flereja-stemmer end nej-stemmer • Flerevalg: relativtflertal = et forslagfårflere stemmer for frem for de andre Stemmelighed: • HR: forslagbortfaldet • U: valgimellemflerealternativer: • lodtrækning, mm vedtægterbestemmerandet

 39. Aktionærers inhabilitetKSL § 86 Aktionærermåikkedeltageiafstemningerom: • 1) Søgsmålimodvedkommendeselvelleromegetansvar • 2) Søgsmålimodandre, hvisaktionærenharvæsentliginteressederi • Kun afstemninger (ikkebehandling) afsagen • Omfatterikkeaftaler (cfr. KSL § 131) • KSL § 108 beskytter minoritet

 40. Vedtægstændring § 106 HR: Vedtægtsændringbesluttesaf GF med kvalificeretmajoritet;(KSL § 106) U: kanbesluttesafCLO: U1: KSL § 74,3 (amortisation med vedtægtshjemmel) U2: KSL § 102,3 CLO adgang til skriftlige spørgsmål U3 : KSL § 175,2 (gennemførelse af kapitalforhøjelse) U4 : KSL § 247,1 (fusion ifortsættendeselskab) • 282,1, navneændringifortsættendeselskab U5: KSL § 265,1 (Spaltningimodtagendeselskab) • Navneændringimodtagendeselskab (§ 302,1)

 41. Kvalificeret majoritet § 106 på 2/3 af 1) OG 2) • - : SkalIKKEmedregnesvedberegning • +: Skalmedregnesvedberegning 1) de afgivne stemmer • - blanke / ugyldige stemmer • - egneaktier / dattersselskabsaktier • - kapitalandele, derikkeeranmeldtindenregistreringsdato (§ 84)

 42. Kvalificeret majoritet 2) OG 2/3 af den påGF repræsenteredekapital • - hviskapitalejer ejfremmødt (ejrepræsenteret) • - Stemmeløsekapitalandeleudenrepræsentationsret • - egnekapitalandele/datterselskabskapitalandele (§ 85) • - hviskapitalejerinhabil (§ 86) • + blanke / ugyldige stemmer • + overtalligekapitalandelevedstemmeloft • + kapitalandelemed reduceretstemmeret (B-aktier) • + stemmeløsekapitlandelemedrepræsentationsret

 43. Særligt indgribende beslutninger I: Enstemmighed (= Vetoret): • KSL § 107,1: vedforøgelseafforpligtelser Hvisnoglefårretsstillingforringet: • Samtykkefradisse • ASL § 45

 44. Særligt indgribende beslutninger II KSL § 107,2: 9/10 ved: • Ret tiludbyttemindskestilfordel for andre end kapitalejere / medarbejdere (herunderfavørkursudenfortegningsret) 2) Indførelse/skrærpelseafomsættelighedsbegrænsning 3) Indførelseafpligttilindløsning • Ikkerettetindløsning, U2007.2546Ø (TDC) • ASL § 70 harforrang for § 107,2 nr. 3, U 2007.2546Ø 4) Indførelseafstemmeloft • Disproportional fordelingvedspaltning • GF afholdespåandet end dansk, udensimultantolkning • Interne dokumenterpåandet end engelsk, svensk, norsk KSL § 110:Nedstemtekapitalejere kankræveindløsning

 45. Formel minoritetsbeskyttelse 1 Lighedsgrundsætningen(KSL § 45,1) • ”Diskrimination”; henvisningtilaktionær / aktie • fravigelsekanikkeretfærdiggøres 2 Rettighederdertilkommerminoritetaf en bestemtstørrelse • Kan udøvesafkapitalejere selskabsdeltagere, hviskapitalandeletilsammenopfylderstørrelseskrav • Vedtægtsændring; 2/3 (§ 106) • Ekstraordinær GF; 5%, KSL § 95 • Minoritetsrevisor; KSL § 144,2: 10% • Granskning; 25%, KSL § 150,2

 46. Formel minoritetsbeskyttelse 3 Individualrettigheder • Kan kun fratages med samtykkefrahverenkeltberørt Eksempler: • Rettentilfremmøde(KSL § 78) • Stemmeret(KSL § 46) • Spørgmålsret(KSL § 102)

 47. Materiel minoritetsbeskyttelse Generalklausulen; ASL § 108 • ledelsen: KSL § 127,1 • Svarertil“skjultdiskrimination" • Foranstaltningkanretfærdiggøres, hvissagliggrund • Kodifikationaftidligerepraksis (frafør 73) • OBS: UfR 2006.1448H ÅBENBAR UTILBØRLIG • intetsubjektivtkrav • Bevisbyrde

 48. AnnullationssøgsmålKSL § 109 Anfægteligebeslutningergælder, • hvis de ikkeeranfægtetindentremåneder • Formelletilblivelsesmangler: • Kun ugyldighed, hvisfejlharpåvirketbeslutning • U 20.10Ø

 49. Nulliteter (§ 109, 3) Nullitet, fristengælder IKKE • Beslutningkrævedesamtykkefraalle • Beslutningkrævedesamtykkefrabestemtekapitalejere • Regler for indkaldelseaf GF væsentligttilsidesat Sag mod selskabetkananlæggesaf: kapitalejer/ledelsesmedlem

 50. Frist for annulationssøgsmål Tidsfrist:KSL § 109,2: HR: sagsanlæginden 3 måneder • vedudløbetaffrist, mistesrettentil at gøreugyldighedgældende U: ASL § 109,3 • Rimeliggrund, senest 24 mdrefterbeslutning • Ikkeudtømmende, UfR 2006.1448H Dommensreaktion: KSL § 109,4 • Ugyldighed • Beslutning kan ændres, hvis dette er påberåbt