Download
generalforsamling 2007 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Generalforsamling 2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Generalforsamling 2007

Generalforsamling 2007

93 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Generalforsamling 2007

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Generalforsamling 2007 Engholmgaards Grundejerforening

 2. Arbejdsomt år for bestyrelsen • Asfaltering • Regnvejr • Bankskifte • Besværligt regnskab (pga. ovenstående) Bestyrelsen glæder sig til et ’normalt’ år!

 3. Nye medlemmer • 15 parceller solgt i 2004. • 2 parceller solgt i 2005. • 8 parceller solgt i 2006. • 0 parceller solgt i 2007 (før 1. april). • NB: Nye medlemmer betaler 200 kr. i indskud.

 4. Kontingent • Kontingentet i 2005 var 700 kr. • Kontingentet i 2006 var 1.300 kr. • Kontingentet i 2007 er 1.600 kr. • Kontingentet i 2008 foreslås til 1.600 kr. • Mange betaler ikke kontingent inden fristen 1. marts! • Skyldnere har ikke stemmeret på generalforsamlingen (ifølge grund-ejerforeningens vedtægter §6).

 5. Kontingent • Der kniber med betalingerne af kontingent! • Pr. 5. marts manglede 28 indbetalinger ud af 117 – dvs. 24%. • Pr. 17. marts manglede 17 indbetalinger. • Pr. 4. april mangler 9 indbetalinger. • Skyldes dårlig økonomi – eller slendrian? • Betyder, at 28 ikke har stemmeret på denne generalforsamling.

 6. Kontingent • Bestyrelsen overvejer at købe en betalingsservice til kontingent-opkrævningen. • Det vil sandsynligvis øge betalingen til tiden! • Sparer bestyrelsen for postudsendelse af opkrævningerne. • Men koster penge – og kræver omlægning af medlemskartotek.

 7. Overførsel til helårs? • De 13 grunde nord for Mælkevejen har stadigvæk sommerhus-status. • Formanden har i marts 2007 været i forbindelse med ejendoms- & miljø-udvalget og forvaltningen i forbindelse med evt. overførsel til helårs-status. Med tanke på den næste kommuneplan. • Desværre mener forvaltningen, at der mangler lovgrundlag til at kommunen kan overføre sommerhus-grunde til helårs!

 8. Bankforbindelse & banklån • Foreningen har skiftet bank fra Danske Bank i Hornbæk til Lokalbanken i Helsingør, da vi kunne opnå lavere rente på banklånet. • Netbanken er bedre, idet kasserer kan lægge betaling ind, som formanden derefter godkender elektronisk. • Banklån på 650.000 kr. er blevet optaget. Det afbetales med en ydelse 10.650 kr. pr. måned (hvis renten stiger, så forlænges tilbagebetalings-perioden). Altså 1.093 kr. pr. medlem pr. år!

 9. Snerydning • Vinteren 2006/2007 har været billig, idet det regnede og var frostfrit frem til 1. februar. Dog voldsom snevejr med fygning i februar. • Følgende udførelse: • Sneskrabning • Saltning • For at forebygge islag og glatte veje • Erstatningsansvar!

 10. Asfaltering 2006 • Kommunen og politiet gav tilladelse til fjernelse af vulster ved vejkryds. • Kommunen har tilladt og betalt opmaling af hajtænder i kryds + 2 vigepligtskilte . • Samtlige regnvands-brønde er skiftet til den flydende type, som tilmed er børnesikre. • Hævning af brønddæksler er betalt af kommunen, og vandspindler af vandforsyningen. • Græsrabatten nær asfaltkanten er blevet sprøjtet med gift (meget dyrt).

 11. Asfaltering 2006 • COLAS har udført hele asfalteringen. • Der er anvendt 2 forskellige typer asfalt, idet Jupitervej og Polluxvej var meget nedslidte. • Vejrabatterne blevet efterfyldt med grus/jord og tilsået med græsfrø (svært at finde en entreprenør, som gad). Uheldigvis regnede det så i 4 måneder. • Regnvandsbrøndene er alle blevet renset (efter at asfalteringen er afsluttet).

 12. Asfaltering 2006 • Bump på Saturnvej (nær Jupitervej) er blevet flyttet et par meter, og har fået en profil, så vandet kan løbe langs siderne (som på Mælkevejen). • NB: Et medlem burde have reageret i tide, da et bump ønskedes flyttet! • Vejbump er blevet udført i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 825 af 2/10-2002, som foreskrev, at hastighedsdæmpende vejbump skulle lovliggøres inden 1. august 2007.

 13. Asfaltering 2006 • Formanden har klaget til kommunen over de store regnmængder, som kommer fra Sennepsbakken. Efterfølgende har kommunen lavet en lille pølse ved regnvandsrist på hjørnet! • Formanden har taget en evalueringsrunde med COLAS. Blev enige om følgende udbedringer i sommer 2007: • Jupitervej nr. 20 og 33: der vil blive fjernet et halvt "ører" ved, hver nedløbsrist. • Jupitervej ved Saturnvej (kryds): lunke ca. 2 m2 vil blive udbedret. • Polluxvej ved Saturnvej: lunke ca. 5 m2 ved græsarmeringssten vil blive udbedret. • Polluxvej, vendeplads: 3 lunker ca. 10 m2 vil blive udbedret.

 14. Ekstremt vejr (REGN) • Meget tør sommer i 2006 med forbud mod ild. • Meget regnfuldt efterår 2006 og vinter 2006/2007 (oktober, november, december, januar) • Aldrig set så mange søer på marker! • Kan kloakkerne tage de store vandmængder?

 15. Ekstremt vejr (REGN) • Det kan blive nødvendigt med 2 nye regnvandsbrønde ved Saturnsvejs sydende! • Kommunen har oplyst på forespørgsel: • at der er tale om et enstrenget kloaksystem i området, dvs. regnvand og spildevand blandes • at foreningen sandsynligvis kan godt få tilladelse til at tilkoble 2 nye regnvandsbrønde til kloakken • at vi selv skal betale • Bestyrelsen afventer situationen. Så der vil tidligst ske noget i 2008.

 16. Ekstremt vejr (REGN) • Alternativt kan vulsten ved Senneps-bakken måske genetableres? Så vil vandet løbe over i den vestlige brønd frem for at fortsætte ned ad Saturnvej! • Eller der kan laves kantsten ved krydset Saturnvej / Jupitervej, som vil dirigere vandet ned i brøndene længere nede ad Saturnvej.

 17. Hvad kan du selv gøre for at undgå vandet? • Hæve fliserne i indkørslen - eller fylde flere skærver/perlesten på. • Montere dræn i indkørslen. • Fylde grus (0-8mm) og jord på græsrabatten, så den kommer op på vejens nye niveau. Så græsfrø.

 18. Byggeri • Kommunen har i 2006 været meget langsommelig mht. byggetilladelser! • Nyt bygningsreglement pr. 1. april 2006 (større krav til energieffektivitet). • Byggematerialer er steget sindssygt i pris, og der har været lang leveringstid. • Håndværkere har været svære at få fat på pga. overophedningen i branchen.

 19. Byggeri • I foråret 2007 tager det ’kun’ 12 uger (3 måneder) at få byggetilladelse hos kommunen. • Byggesags-gebyret er nu 7.020 kr. i Helsingør Kommune! • Ændring på vej i bygningsreglementet, så bebyggelsesprocenten øges fra 25% til 30% på helårsgrunde og 10% til 15% på sommerhusgrunde. Hvornår vides ikke!

 20. Diverse sager • Langtids-parkering af udbrændt kassevogn i græsrabat på Jupitervej! • Kronisk parkering i græsrabatten. • Postkasse i græsrabat. • Container med byggeaffald på asfaltvejen. • Byggeri af dobbelt carport i vejskel. • Beboelsesskurvogn er opsat på græsrabat helt ud til vejen – med bestyrelsens accept. Men efter mere end 1 år er byggeriet ikke kommet i gang!

 21. Vedr. sager • Det er åbenbart overladt til bestyrelsen selv at hold øje med at området ikke ’gror til’ i rod og diverse egoprojekter! • Bestyrelsen ser gerne, at medlemmer henvender sig vedr. sager, som dukker op. Kan foregå pr. telefon, post, mail. Det giver måske bestyrelsen en mulighed for at gribe ind i tide.

 22. Truende henvendelser • Bestyrelsen er træt af truende henvendelser fra medlemmer • Formanden er blevet truet 2 gange telefonisk med advokat (1 gang vedr. store vandmængder, 1 gang vedr. flytning af bump). • Næstformanden er blevet bombarderet med e-mails vedr. store vandmængder. • Bestyrelsen ønsker civiliseret kommunikation!

 23. Badebroen for enden af Sandagerhusvej • Ellekilde Hage Badebrolaug. • Administreres af grundejer-foreningen Sandager. • Bygget og anlagt i foråret 2005. • Stor succes i den varme sensommer 2005 og varme, tørre sommer 2006.

 24. Ny teknologi • Mobiltelefonmast for enden af Orionvej. Sagen har kørt siden 1999 – og skulle gerne rette op på den dårlige dækning, og give 3G-forbindelse! • Digital TV: • Både Danmark og Sverige sender nu digitalt. • Digital TV giver adgang til flere gratis kanaler. • Senderen i Halmstad og i Hove ligger med 180 i mellem, altså modsat retning – det kan give problemer. • Den analoge sender i Halmstad er lukket, og den i Helsingborg lukker i oktober 2007. Det analoge sendenet slukkes i Danmark i november 2009. • For at modtage digitalt skal man have en boks foran det analoge TV – eller investere i et nyt TV med digital tuner.

 25. Nedgravning af elkabler & nye gadelamper • Nedgraves i jorden 2008/2009. • Samtidig lægger NESA fiberkabler (hurtig Internet, TV, video-on-demand). • Kommunen vil betale anlægsudgiften til nye gadelamper + driftsudgiften, hvis grundejerforeningen vælger kommunens standard: ”Københavner-lampen” (og det gør vi så)! • Bestyrelsen vil bede kommunen vurdere lampernes placering og antal – idet næsten hele området er overgået til helårsbeboelse.