Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Generalforsamling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Generalforsamling

Generalforsamling

272 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Generalforsamling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Distriktsmøde, Værløse Generalforsamling og Distriktsmøde i juniordistrikt 4 Dagsorden,13.november 2013 Generalforsamling Distriktsmøde Orientering fra DGU v./ Jonas Meyer Pigegolf Evt. • Velkomst og valg af dirigent • Formandens beretning for sæson 2012 • Fremlæggelse af regnskab og budget for 2013 • Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne • Forslag til ændring af vedtægters §12 • Forslag til ændringer af turneringsbestemmelser og ansvarsfordeling • Valg til bestyrelsen. Henrik Jensen er på valg • Valg af revisor og revisor suppleant

 2. Distriktsmøde, Fredensborg Punkt 1. Valg af dirigent

 3. Distriktsmøde, Værløse Punkt 2. Formandens beretning

 4. Minitour 2012 • 19 Deltagende klubber • 55 Hold • 261 Unge har spillet • Finale med 34 hold og 102 spillere i Værløse

 5. Kredsturnering 2012 • 23 Deltagende klubber • 108 Unge har spillet • Finale med 21 spillere i Dragør

 6. Distriktsmøde, Værløse JDT 2012 • Til start i maj: • U/14: 43 spillere • U/16: 72 spillere • U/19: 50 spillere • Fire afdelinger i hver række (på 6 baner) • MiniSuperCup på skovbo for U/14 • SuperCup på Køge, Skovbo og Harekjær for U/16 og U/19

 7. Distriktsmøde, Værløse Punkt 3 Gennemgang af regnskab og budget

 8. Distriktsmøde, Værløse Regnskab 2012 • Noter • Ændring af regnskabspraksis. Resultat for i år indeholder poster fra Supercup 2011 • Administration indeholder ekstraordinær udgift til Web udvikling • Mangler kontingent fra Nordbornholms golfklub. • Furesø har indbetalt kr. 2700 for meget

 9. Distriktsmøde, Værløse Budget 2013 • Noter • Kontingent fastholdes på kr. 750/år • JDT deltagergebyr fastholdes som aftalt på kr. 300 • Der budgetteres med samme indtægt som 2012 • Supercup / Stjernecup afholdes i Jylland – ekstraomkostninger til transport • Ekstra midler afsat til finale beklædning • Der afsættes kr. 2.500 til greenfee for bestyrelsen som motiveret i vedtægtændringerne

 10. Distriktsmøde, Værløse Punkt 4. Forslag 1: §12

 11. Distriktsmøde, Værløse §12 ændres til

 12. Distriktsmøde, Værløse Punkt 4./5. Ændring af principValg til bestyrelsen

 13. Distriktsmøde, Værløse Det vil bestyrelsen… • Sikre at så mange børnogungesommuligt, fårsåmegetglædeafdistriktetsaktivitetersommuligt. • Derforønskerbestyrelsen for 2013 at… • sætteøgetfokuspåopdateringafhjemmesiden • sætteøgetfokuspåplanlægningenogkoordineringenaf de enkelteturneringer • forenkleturneringsbestemmelserne for JDT ogKredsturneringen • øgekapaciteteni JDT • “brande”distriktetsturneringerbedre

 14. Distriktsmøde, Værløse Generelle ændringer fra 2013… • Arbejdet og ”goderne” i bestyrelsen fordeles på alle tre medlemmer • Ansvarsfordelingen mellem bestyrelse og værtsklubber ændres • Der udvikles nyt logo til Distrikt 4 • Der indføres golf-præmier med distriktets logo i stedet for pokaler • Niveauet for spillertøj til div. finaler højnes

 15. Distriktsmøde, Værløse Ansvarsfordeling fra 2013… Bestyrelsen varetager Værtsklubberne varetager • Distriktsadministration • Rullende tre-årig fordeling af baner • Vedligehold af turneringsbestemmelser • Afgørelse af principielle tvister • Indkøb af præmier • Opsætning af turneringer i GolfBox • Koordinering med klubberne • Tilmelding • Startlister • Ranglister • HCP regulering • Vedligehold af hjemmeside • Deltagelse i DGU aktiviteter • Deltagelse i SuperCup, MiniSuperCup, StjerneGolf og MiniTour finale • Afvikling af turneringer (JDT og Kreds) • Print af scorekort og startlister • Stiller med Starter og evt. for-caddies • Indtastning af scores i GolfBox efter turnering • Afgørelse af almindelige tvister (turneringsdommer) • Afholdelse af præmieoverrækkelse (præmier fremsendes af distrikt) • Der vil som udgangspunkt ikke være en repræsentant fra distriktet på turneringsdagen

 16. Distriktsmøde, Værløse Vigtigste ændringer i JDT fra 2013 • U/14, U/16 og U/19 afvikles på separate baner. De ekstra spilledage tages fra Kredsturneringen • Loftet for antal tilmeldinger per klub hæves – kan den afskaffes helt? • Det nuværende cut efter 2. afdeling afskaffes • Ranglisten er ikke længere styrende for startrækkefølgen i de enkelte afdelinger • Der indføres aktiv tilmelding med deadline til MiniSuperCup og SuperCup udfra ranglisten

 17. Distriktsmøde, Værløse Vigtigste ændringer i Kredsturneringen fra 2013 • Antalletafafdelingerreducerestil4 afdelingerihverkreds • Systemet med “klub point”droppesogistedetafviklesturneringensom en individuelgennemgåendeturnering med en rangliste – a la JDT • DeltagernetilStjerneGolfudtagesudfra den individuellerangliste • Niveauet for præmiervedhverafdelinghæves

 18. Distriktsmøde, Værløse Nyt logo for Distrikt 4

 19. LØST OG FAST Spørgsmål?

 20. Distriktsmøde, Værløse Punkt 5. Valg af revisor

 21. Distriktsmøde, Værløse • Revisor • Henrik Steenskilde, Ree golfklub • Revisor suppleant • ?????