Download
velkommen til generalforsamling n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til generalforsamling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til generalforsamling

Velkommen til generalforsamling

136 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Velkommen til generalforsamling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Velkommen til generalforsamling Village Nord Bestyrelse: Formand Frede Kjær – nr. 101 Jens Lorentzen – nr. 131 Poul Erik Gedde – nr. Jette Ravn – nr. 85 Lars Kuch Pedersen – nr. 39b Generalforsamling Village Nord

 2. Dagsorden Dagsorden iflg. vedtægternes § 10: 1. Valg af dirigent 2. A Formandens beretning B Kassererens fremlæggelse af regnskab, budget for 2009 samt budget for 2010 (vedhæftet) 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen 4. Valg af suppleanter 5. Valg af revisor og suppleant for denne 6. Indkomne forslag: ingen forslag er modtaget fra medlemmerne inden fristens udløb i h.h.t. vedtægterne. Bestyrelsen forslag: 1. Ordensregler (vedhæftet) 2. Forslag til postkassebatteri (forslag vedhæftet) 7. eventuelt Såfremt grundejerne har emner/spørgsmål, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal de være bestyrelsen i hænde senest 10.3.2010 Efter generalforsamlingen afholdes et fælles medlems møde kl. 11.00 med de to øvrige grundejerforeningers medlemmer med Claus Wistoft som dirigent og med følgende dagsorden: 1) Formanden for hver grundejerforening (Nord, Syd & Lodge) fremlægger forslag af fælles interesse for grundejerne i LGR 2) Debat og prioritering af forslag til fælles udvikling af faciliteter og andet i LGR 3) Konklusion af mødet ved dirigenten. 4) Evt. Generalforsamling Village Nord

 3. 2009 Regnskab Generalforsamling Village Nord

 4. Noter til budget Kontingent: Kontingent er uændret med en m2 pris i de enkelte foreninger, som er den samme der er anvendt i den foregående periode. Renovation: Er fordelt med 5 % til M2 området og resten er delt ligeligt imellem de 3 foreninger. El forbrug: Er fordelt med 5 % til Rekbül, resten er delt ligeligt imellem Golf A/S Lodge, Squar, Village Nord, Village Syd og M2. Veje & stier: Er fordelt med 5 % til Rekbül, resten er delt ligeligt imellem Golf A/S Lodge, Squar, Village Nord, Village Syd og M2. Fællearealer: Er fordelt med 25 % til M2 g resten er fordelt imellem Village Nord og Village Syd. Vagtrundering: Den samlede vagtrundering betales af Golf A/S med halvdelen. Den resterende halvdel deles med Village Nord 45 %, Village Syd 45 %, Lodge 10 % Administration: Er fordelt med 5 % til M2, resten er fordelt som tidligere med Village Nord 45 %, Village Syd 45 %, Lodge 10 %. Forsikring: Ved opkrævning af forsikring er indlagt 10 % administrationsbidrag. Dette beløb deles i foreningerne i forhold til opkrævet forsikringspræmie. Generalforsamling Village Nord

 5. 2010 budget Generalforsamling Village Nord

 6. Forslag til postkassebatteri Baggrund Posten fordeles i dag via Mogenstrup Skovgård, men det er tvivlsomt om denne løsning er langtidsholdbar. Brevkasseanlæg til sommer/fritidshuse (som på Lübker Golf Resort) skal jf. Post Danmark ”..placeres ved indgangen til området eller på et centralt sted. Der kan placeres to eller flere brevkasseanlæg centrale steder i området, såfremt antallet af fritidshuse og hensynet til hensigtsmæssig postbefordring tilsiger dette.” Beslutning på generalforsamlingen 1) Skal der investeres i en central brevkasseløsning? 2) Hvor skal den eventuelt placeres? Skal den opdeles i flere enheder? 3) Hvilken af ovenstående 3 løsninger skal vælges? Generalforsamling Village Nord

 7. Alternativt forslag • Flytning af nuværende postkasser til…. • Forberedt væg i indkørslen ved på Mogenstrup Skovgård • Forberedt lukket rum ved indkørslen til Mogenstrup Skovgård • Minimale omkostninger – væg/rum skal blot forberedes til ophæng • Kun personer, der ønsker at modtage post ophænger postkasse – resten leveres på gård • Løsningens varighed usikker • Kapacitet usikker (muligvis også Village Syd) • Fordelen ved løsning B er, at pakker kan lægges i rummet, men kræver samtidig nøgle. • Løsning B kan også kombineres med nye postkasser. Generalforsamling Village Nord

 8. Forslag til postkassebatteri Løsning 1 Leverandør: Posteksperten, Gøteborgvej 6, 9200 Aalborg SV Postkassemodel: Aluminium og galvaniseret stål. Kan også leveres i antracitgrå med alu-kant. Nøgler: Standardnøgler i 2 sæt Garanti: 2 års fuld produktgaranti og 15 års rustgennemtæringsgaranti. Pris: DKK 840,- per postkasse inklusiv alt (Nøgler, levering, opsætning mm.) Bemærkning: Posteksperten vil forbeholde sig ret til at bruge LGR Village Nord som reference. Løsningen kan uden ekstra omkostning opsplittes i flere centrale enheder. Generalforsamling Village Nord

 9. Forslag til postkassebatteri Løsning 2 Leverandør: Postopak Aps, Avnbølvej 7, 8240 Risskov Postkassemodel: Aluzink-behandlet stål, som er pulverlakeret. Nøgler: 5-stifter Rukolås Garanti: Intet nævnt i tilbud. Pris: DKK 1740,- per postkasse inklusiv nøgler, stander, levering, men ex. støbning/montering. Generalforsamling Village Nord

 10. Forslag til postkassebatteri Løsning 3 Leverandør: Aalsrode Tømrerfirma A/S Postkassemodel: ME-FA 701. Nøgler: 6 stift Rukolås Garanti: 5 års reklamationsret Pris: ca. DKK 1140,- per postkasse Generalforsamling Village Nord

 11. Tilrettet d. 23. oktober 2009 Ordensreglement for ophold på Lübker Golf Resort Introduktion Disse ordensregler er et tillæg til vedtægterne for grundejerforeningerne i Lübker Golf Resort. Ordensreglerne er gældende for al adfærd på grundejerforeningens arealer. Definitioner Udenomsarealer: Grundejerforeningens arealer uden for sokkelgrunde. Veje: Asfalterede vejarealer. Stier: Grusstier. Henvisninger Vedrørende vedligeholdelse, farvevalg af bolig mv. henvises der til ejerforeningernes vedtægter (endvidere præciseret i salgsdokumenterne). Ophold på Lübker Golf A/S arealer (golfbanen) er i henhold til Golfklubbens ordensregler. Ordensregler Veje og kørsel Al kørsel på arealerne og veje skal ske med største forsigtighed og maksimalt 40 km/time. På alle arealer skal opstillede skilteanvisninger respekteres. Det er ikke tilladt at henlægge byggematerialer, grus, sten, brænde, have- og byggeaffald o. lign. på etablerede veje. Cykling er kun tilladt på veje og stier. Anlægs- og gravearbejde For at sikre, at der ikke sker beskadigelser af infrastrukturen m.m. – og at naboer m.fl. ikke generes unødvendigt, må hus - og grundejere ikke iværksætte anlægs – og gravearbejde før tilladelse først er indhentet hos grundejerforeningens bestyrelse. Grundejerforeningen skal altid være bekendt med, hvem rekvirenten er, hvorfor og hvad, der skal foretages. Rekvirenten har ansvaret sammen med entreprenøren for evt. beskadigelser af enhver art på anden ejendom end rekvirentens egen. Man skal som husejer være meget opmærksom på, at ens rettigheder uden for husets sokkelgrund varetages af grundejerforeningen alene. Parkering Der må kun parkeres køretøjer på de dertil indrettede p-pladser eller på veje såfremt det ikke er generende for anden trafik.. Parkering må ikke ske på vej- og græsarealerne. Anvendelse af udenomsarealer Alle udenomsarealer er gangarealer. Fritidsaktiviteter, herunder boldspil mv., skal ske på de anviste områder. (Skal afklares med bestyrelsen/generalforsamlingen) Affald, cykler, legetøj, havemøbler o. lign. må ikke henlægges på udenomsarealerne. Det er forbudt at beskære eller beplante vegetation på fællesarealerne. Markiser og anden bygningsbeklædning Afsnittet om markiser og anden bygningsbeklædning er under udarbejdelse. Skiltning Udendørs synlige modtageanlæg (paraboler, antenner mv.) og skilte, må ikke opstilles. Ét Til-salg skilt er dog tilladt per hus/grund, men må maksimalt have A3-størrelse. Husdyrhold Hunde skal holdes i snor overalt på udenomsarealerne. Det påhviler ejeren at fjerne enhver form for hundeefterladenskaber. (sammenkøres med golfklubbens ordensregler) En hund må ikke efterlades på terrasser i længere tid ad gangen, såfremt den er til gene for omgivelserne ved vedholdende gøen eller lignende. Ovenstående gælder tillige for andre slags husdyr, der luftes på foreningens område eller som kan være generende for omgivelserne pga. for eksempel støjende adfærd. Støj Det påhviler samtlige beboere i grundejerforeningen (ejere, lejere og gæster) ved deres adfærd at medvirke til, at der generelt hersker ordnede og rolige forhold. Sang eller støjende adfærd må ikke finde sted efter kl. 24.00. I særlige anledninger kan dette accepteres ved orientering til naboer. Efterkommelse af ordensreglementet Alle beboere i grundejerforeningen er forpligtede til at overholde ordensreglementet og følge indstillinger fra bestyrelsen, såfremt ordensreglementets bestemmelser ikke overholdes. Ved forhold hvor bestyrelsen har iværksat arbejde på ejers regning og opkræver disse beløb, har det økonomiske krav den samme retslige prioritet som restance. I øvrigt henvises der til § 5 i vedtægterne for grundejerforeningen. Generalforsamling Village Nord

 12. Revisors påtegning LÜBKER GOLF RESORT Grundejerforeningerne NORD, SYD og LODGE – årsregnskab 2009 Den uafhængige revisors erklæring Vi har gennemgået årsregnskab 2009 for Grundejerforeningerne NORD, SYD og LODGE om- fattende resultatopgørelse for perioden 1. september 2008 til 31. december 2009 og balance pr. 31. december 2009. Resultatopgørelsen viser et samlet overskud for perioden på 11.861 kr. og balancen en tilsva- rende egenkapital pr. 31. december 2009. Det er bestyrelserne i de tre grundejerforeninger, der har ansvaret for årsregnskabet. Vores an- svar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores gennemgang. Det udførte arbejde Vi har gennemgået resultatopgørelsen med henblik på at vurdere korrekt periodisering af ind- tægter og omkostninger samt fordelingen af omkostningerne mellem grundejerne indbyrdes og fordelingen til øvrige interessenter i Resortet. Resultatopgørelsen viser samlede omkostninger på 994.551 kr. mod budgetterede omkostninger på 534.750 kr. Denne sammenholdelse er ikke korrekt, idet resultatopgørelsen i årsregnskabet omfatter 16 måneder mod budgettets 12 måneder, og årsregnskabet er opstillet anderledes end det budget, der blev godkendt på generalforsamlingen i 2009, og som dannede basis for kontin- gentopkrævningerne i 2009. Sammenholdelse mellem realiserede omkostninger og budget kan efter vores opfattelse foreta- ges således: Realiserede omkostninger ifølge årsregnskab 2009 994.551 Omkostninger for perioden 1/9 – 31/12 2008, budgetteret med -144.917 Omkostninger henført til 2009 849.634 Omkostninger opkrævet hos øvrige interessenter i Resortet, anført i årsregnska- bet som indtægter, modregnet i de budgetterede omkostninger -177.671 Omkostning vedrørende "Parkering og kegler" i SYD – en engangsudgift, der ikke var kendt på budgettidspunktet -60.181 Korrigerede omkostninger 611.782 der kan sammenlignes med de budgetterede omkostninger på 534.750 Omkostningerne er mellem grundejerne fordelt i overensstemmelse med den aftalte fordelings- metode, bortset fra "vagtrundering", hvor budgettet forudsatte 45/45/10-fordeling, der efter kon- kret vurdering er ændret til 1/3 til hver af de tre grundejerforeninger. I enkelte tilfælde, bl.a. vedrørende "vagtrundering" og "Bidrag til Plejeudvalg", er Resortets øv- rige interessenter faktureret omkostningerne direkte, hvorfor de ikke indgår i fordelingen. I balancen pr. 31. december 2009 indgår kontingentrestancer med 129.673 kr., hvoraf 3.200 kr. er betalt i 2010. Bestyrelserne har oplyst, at der vil blive taget de nødvendige skridt til inddri- velse af tilgodehavenderne, som alle forventes indbetalt. Det er endvidere oplyst, at der er tinglyst første prioritets pant i samtlige ejendomme med 30.000 kr. pr. enhed, bl.a. til sikkerhed for kontingent til grundejerforeningerne. Konklusion På basis af vores gennemgang og med ovennævnte bemærkninger er det vores opfattelse, at re- sultatopgørelsen for perioden 1. september 2008 til 31. december 2009 giver en korrekt opgø- relse af indtægter og udgifter og en fordeling i overensstemmelse med den aftalte fordelings- metode. Det er ligeledes vores opfattelse, at balancen pr. 31. december 2009 giver en korrekt opgørelse og fordeling af grundejerforeningernes aktiver og forpligtelser og dermed af egenkapitalerne, idet dog bemærkes, at posten "Tilgodehavende kontingenter" på samlet 129.673 kr. er forbundet med nogen risiko for tab, herunder eventuelle advokatomkostninger. Århus, den 5. marts 2010 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Claus Monfeldt statsaut. revisor Generalforsamling Village Nord