1 / 18

Velkommen til

Velkommen til. Borgermøde om områdefornyelse i Karup. Program. Det hidtidige forløb, præsentation Proces- og tidsplan for program Gruppearbejde Opfølgning af gruppearbejde Eventuelt Det videre arbejde og afslutning. Præsentation af følgegruppe Karup.

jesse
Télécharger la présentation

Velkommen til

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Velkommen til Borgermøde om områdefornyelse i Karup

 2. Program • Det hidtidige forløb, præsentation • Proces- og tidsplan for program • Gruppearbejde • Opfølgning af gruppearbejde • Eventuelt • Det videre arbejde og afslutning Borgermøde Karup 24. sept. 2013

 3. Præsentation af følgegruppe Karup Jens Jørgen Jeppesen, Handelsforeningen Leif Bertelsen Lars Kopp, leder Ungdomsklub Erik Søjborg, Folkedanserne Frank Larsen, Borgerforeningen Kirstine Maabjerg, lærer Karup Skole og spejderleder Stefan Vestergaard, Spejderne Tom Jepsen, skolebestyrelsen Karup Skole Jens A. Andersen, idrætsklubben KKIK Knud Gaarn-Larsen, kontaktperson til gruppen Borgermøde Karup 24. sept. 2013

 4. Præsentation af projektgruppe Karup Benny Christensen, Teknik & Miljø, Byggeri, Projektleder Lotte Kunstmann, Teknik & Miljø, Natur & Vand Jenny Thestrup, Teknik & Miljø, Trafik & Veje Helle Overgaard Krarup, Teknik & Miljø, Plan Diana Vig Lehmann, Kultur Service & Event, Forebyggelse Carl Christian Nielsen, Job & Velfærd, Plejecenter Åbrinken Ann Dupont, Børn & Unge, Daginstitution Solstrålen Rådgiver: sbs rådgivning a/s Borgermøde Karup 24. sept. 2013

 5. Det hidtidige forløb Aug. 2012: Budgetforlig 2013, 2,447 mio. kr. til Karup Bymidte Sept. 2012: Skitseforslag gaderenovering Karup Midtby 4. dec. 2012: Borgermøde arrangeret af VK, flere ideer ”på banen” Feb. 2013: Beløb på 430.000 kr. til cykelsti oveni de 2,447 mio. kr. kommunalt bidrag nu i alt 2,877 mio. kr. 8. april 2013: Ansøgning om reservation af støtte til områdefornyelse, samlet projekt 6,074 mio. kr., ansøgt støtte 1.438.500 kr. 17. april 2013: Borgermøde arrangeret af følgegruppen 17. juni 2013: Meddelt reservation af støtte som ansøgt Borgermøde Karup 24. sept. 2013

 6. Pulje til istandsættelse og nedrivning • I 2014 er der afsat 12,3 mio. kr. til: • Istandsættelse af nedslidte boliger. • Nedrivning af nedslidte boliger. • Nedrivning af private erhvervsbygninger. Betingelse, at erhvervet er nedlagt og bygninger ligger i byer med færre end 3.000 indbyggere. Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land er ikke omfattet. • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme. • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning. • Ansøgningsfrister og -kriterier endnu ikke fastlagt! Borgermøde Karup 24. sept. 2013

 7. Proces- og tidsplan program Indtil årsskiftet 2013/14, udarbejdelse af program 27. aug., status- og planlægningsmøde følgegruppen 24. sept., borgermøde Ultimo nov., udkast til program drøftes med følgegruppen Januar – februar 2014, politisk behandling Marts 2014, endelig program og ansøgning præsenteres for følgegruppen Ultimo marts 2014, indsendelse af ansøgning og program Ansøgningsfrist 1. april 2014 Juni 2014, forventet endelig tilsagn om statslig støtte Borgermøde Karup 24. sept. 2013

 8. Hvad er et ”program” • En beskrivelse af de initiativer der agtes gennemført • Programmet for Karup skal indeholde en beskrivelse af: • de væsentlige bygningsmæssige og boligsociale problemer, • manglende muligheder for kulturel udfoldelse og fælles opholdsarealer • trafikbelastet gademiljø m.v. • inddragelse af de lokale ressourcer • handlings- og tidsplan • et budget for fordeling af udgifterne • investeringsredegørelse for området • finansiering med private, kommunale og andre offentlige midler • målsætninger og målbare succeskriterier for den planlagte indsats. Borgermøde Karup 24. sept. 2013

 9. Gruppearbejde • Gr. 1: Bymidten, trafiksikkerhed, gade- og torvemiljøer • Forslag til overordnet målsætning og succeskriterier, et slogan • Forslag til aktiviteter, investeringer og anden fremtidig indsats • Hvor stor et område er ”bymidten”? • Hvem har 1. prioritet i bymidten – biler, cyklister, fodgængere? • Er der vejstrækninger der skal forsøges friholdt for gennemgående og tung trafik? • Skal der være et bestemt tema/design for gadeinventar? • Hvordan får vi bymidten til at hænge mere sammen med de grønne områder? Borgermøde Karup 24. sept. 2013

 10. Gruppearbejde • Gr. 2: Alhedestien, byens historie, turisme og information • Forslag til overordnet målsætning og succeskriterier, et slogan • Forslag til aktiviteter, investeringer og anden fremtidig indsats • Hvordan skal Alhedestiens forløb være gennem Karup? • Er der seværdigheder der kan fortælle om byens historie? • Hvordan får vi turister til at gøre ophold i Karup og giver dem service og information? • Hvordan ”opdager” turisterne aktivitets- og væresteder, grønne områder og bymidten? Borgermøde Karup 24. sept. 2013

 11. Gruppearbejde • Gr. 3: Grønne områder, udendørs aktivitets- og væresteder, kultur- og friluftsliv • Forslag til overordnet målsætning og succeskriterier, et slogan • Forslag til aktiviteter, investeringer og anden fremtidig indsats • Hvilke grønne områder er relevante, og hvor ligger de? • Hvordan udnytter vi de grønne områder og gør dem synlige og tilgængelige? • Skal de nuværende aktivitets- og væresteder udbygges og er der behov for nye? I givet fald hvor? • Hvilke faciliteter skal der være på de enkelte aktivitets- og væresteder? • Hvordan får vi de grønne områder til at hænge mere sammen med bymidten? Borgermøde Karup 24. sept. 2013

 12. Gruppearbejde • Gr. 4: Nedrivning og facaderenovering af bygninger, nybyggeri • Forslag til overordnet målsætning og succeskriterier, et slogan • Forslag til aktiviteter, investeringer og anden fremtidig indsats • Er der nedrivningsegnede bygninger? I givet fald hvor? • Kan nedrivning af en bygning give plads til noget andet end en ny bygning? • Er der bevaringsværdige bygninger hvor der bør gennemføres en facaderenovering? I givet fald hvor? • Er der behov for nyt byggeri i bymidten? • Er der tomme og nedrivningsegnede erhvervsbygninger? I givet fald hvor? Borgermøde Karup 24. sept. 2013

 13. Gruppearbejde • Gr. 5: Lokale ressourcer, foreningsliv og frivilligt arbejde, drift og vedligeholdelse af udendørs arealer og udstyr • Forslag til overordnet målsætning og succeskriterier, et slogan • Forslag til aktiviteter, investeringer og anden fremtidig indsats • Hvordan sikrer vi, at alle foreningerne i Karup taler med fælles tunge til fordel for Karup by? • Er der behov for en paraplyorganisation for alle foreninger? • Skal det frivillige arbejde organiseres? • Hvordan sikrer og organiserer vi drift og vedligeholdelse af udendørs arealer og udstyr? Borgermøde Karup 24. sept. 2013

 14. Gruppearbejde • Afsat 1 time • Til hver gruppe ligger • Gruppens tema med stikord • Kort over Karup • Oplæg fra følgegruppen • Post-it til notering af forslag, bemærkninger m.v. • Papir til skitser • Sedler sættes på gruppes ”opslagstavle” • Papir med skitser afleveres med gruppens nr. • Efter gruppearbejde kort gennemgang af ”opslagstavlen” Borgermøde Karup 24. sept. 2013

 15. Opfølgning på gruppearbejde Indlæg fra de enkelte grupper Behov for yderligere tid til at gøre projektgruppearbejdet færdig? Borgermøde Karup 24. sept. 2013

 16. Eventuelt ? Borgermøde Karup 24. sept. 2013

 17. Det videre arbejde Input fra borgermøde vurderes/indarbejdes Udkast til program drøftes med følgegruppen ultimo november Politisk behandling januar – februar 2014 Indsendelse af program og ansøgning inden 1. april 2014 Forventet tilsagn fra MBBL juni 2014 Ansøgning om nødvendig supp. finansiering fra LAG ultimo 2014 Forventet gennemførelse i 2015 Borgermøde Karup 24. sept. 2013

 18. Områdefornyelse Karup – godt på vej! Tak for jeres bidrag - og tak for i aften! Borgermøde Karup 24. sept. 2013

More Related