Download
velkommen til n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til

Velkommen til

153 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Velkommen til

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Velkommen til Varde Erhvervs- og Turistråds ordinære generalforsamling 11. april 2013 på

 2. Aftenens program • 17.15-17.45 Mulighed for udpegning af område-repræsentanter til repræsentantskabet • 17.45 Spisning • 18.45 Generalforsamling • Indlæg ved Jan Dalum, Titan Wind Energy A/S • Repræsentantskabet foretager valg til bestyrelsen

 3. Dagsorden • Valg af dirigent • Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år • Årsregnskab for det forløbne år • Gennemgang af årsregnskabet • Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab • Fastsættelse af kontingentsatser og fremlæggelse af budget for det kommende år • Valg til repræsentantskabet • Forventning til fremtiden • Behandling af indkomne forslag • Eventuelt

 4. Dagsorden 1. Valg af dirigent

 5. Bestyrelsen foreslår Dan B. Larsen Advokat / Partner DAHL ADVOKATFIRMA

 6. Generalforsamling 2013 2.Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år (2012) v/ formand Vagn Jørgensen

 7. Beretning for 2012 # 1 • Partnerskabsaftale m/ Varde Kommune • Erhvervsservice til nuværende og kommende virksomheder • Varde som Danmarks bedste kystdestination • Innovation og viden • Iværksætteri • Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft • Møder med Økonomiudvalg, Udvalget for Plan og Teknik samt med kommunens udviklingsafdeling

 8. Beretning for 2012 # 2 • Erhvervs-service • Vestas Towers - > Titan Wind Energy A/S • Slagteri, mejeri, datacenter… • 2 netværksgrupper med 38 virksomheder • Energioptimering, fødevarenetværk, camping • Væksthus Syddanmark • Nyhedsbreve og virksomhedsvejledning • Fællesmøder med embedsmænd og virksomheder

 9. Beretning for 2012 # 3 • Turisme-udvikling • Destination Sydvestjylland • Vadehavsprojektet • Sydvestjyske fødevarer ved OL i London • PR og events • Lammefestival, krondyr-festival • Kogebogen ”Naturen til bords” i nyt oplag • Kunstrunden og udstilling i Rundetårn

 10. Beretning for 2012 # 4 • Innovation, viden, iværksætteri • Samarbejde med universiteter, erhvervsakademi, handelsskoler og tekniske skoler, herunder kurser • Arrangementer om bestyrelser, vækst, offshore, lån en leder, vind-energi… • Iværksætter-vejledning på 2 niveauer • Iværksætter-kurser • Young Enterprise, Væxtfaktor Varde

 11. Beretning for 2012 # 5 • Tiltrækning af arbejdskraft • Læreplads-oversigt • Officerskadetter og partnere • ”Vi står på hovedet for at flytte dig til Varde” • Infrastruktur • Jobcenter Varde

 12. Beretning for 2012 # 6 • Interne foreningsaktiviteter • Generalforsamling på Ho Kro • Nytårskur på Hotel Arnbjerg – 292 deltagere • Repræsentantskabsmøder hos Holtec A/S og på Henne Kirkeby Kro • 6 bestyrelsesmøder, 1 temamøde og bestyrelsesseminar i juni • Ændrede vedtægter og repræsentantskab - og udsendt invitation til Advisory Boards/samarbejdsprojekter

 13. Bestyrelsens beretning for 2012 # 7 • TAK for godt samarbejde til • Foreningens medlemmer og personalet på kontoret og turistinformationerne • Varde Kommune • Lokalpresse og lokale foreninger • Bestyrelsens medlemmer i 2012: • Helle Møller Mikkelsen, Per Madsen, Anne-Marie Lidegaard, Søren Erichsen, Gerd Reestorff, Henrik Svarre, Gylling Haahr, Vagn Jørgensen

 14. 3. Årsregnskab for det forløbne år • Gennemgang af årsregnskabet v/Per Rask Jensen • Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab

 15. Resultatopgørelse - Indtægter (1.000 kr.) 20122011 • Salg til VK 4.605 4.988 • Kontingent 628 669 • Nettoomsætning 2.681 2.570 • Andre indtægter 341 328 • Vareforbrug -189 -148 • Indtægter i alt 8.065 8.407

 16. Resultatopgørelse - Omkostninger 1.000 kr. 20122011 • Personaleomkostninger 4.995 5.189 • Rejse, ophold og uddannelse 125 106 • Møder, fortæring, etc. 265 201 • Trykning, markedsføring 472 524 • Lokaleomkostninger 778 750 • Andre driftsomkostninger 584 647 • Drift af bil 62 82 • Øvrige omkostninger 262 306 • Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver 122 159 • Driftsomkostninger 7.665 7.964

 17. Resultatopgørelse 20122011 • Indtægter ialt 8.065 8.407 • Driftsomkostninger 7.665 7.964 • Driftsresultat 401 443 • Finansielle poster 4 6 • Årets resultat 397 437 Budget: 11 41

 18. Aktiver (DKK) 20122011 Materielle anlægsaktiver 79.250 140.562 Finansielle anlægsaktiver 89.667 87.500 Anlægsaktiver i alt 168.917 228.062 Varebeholdninger 199.796 166.575 Tilgodehavender fra salg 76.741 52.643 Andre tilgodehavender 0 77.778 Periodeafgrænsningsposter 23.372 35.659 Tilgodehavender i alt 299.909 332.655 Likvide beholdninger 2.476.568 3.020.771 Omsætningsaktiver 2.776.477 3.353.426 Aktiver 2.945.394 3.581.488

 19. Passiver (DKK) 2012 2011 Egenkapital 1.491.895 1.094.525 Langfristede gældsforpligtelser (Leasinggæld) 35.592 63.696 Gæld til pengeinstitutter 14.400 0 Leverandører af varer/tj.-ydelser 204.043 231.717 Afsatte feriepenge funktionærer 468.869 526.024 Modtagne forudbetalinger 19.823 25.857 Forudbetalte billetindtægter 225.430 1.154.310 Moms 204.041 215.427 Anden gæld 281.301 269.932 Kortfristede gældsforpligtelser 1.417.907 2.423.267 Gældsforpligtelser i alt 1.453.499 2.486.963 Passiver 2.945.394 3.581.488

 20. Årsregnskabet 2012

 21. Årsregnskab for det forløbne år b. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab • Bestyrelsen indstiller, at overskuddet overføres til egenkapitalen

 22. Generalforsamling 2013 4.Fastlæggelse af kontingentsatser og frem-læggelse af budget for det kommende år Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

 23. Fastlæggelse af kontingentsatser Kontingentsatser 2014 0 – 3 ansatte* Kr. 600,- 4 – 9 ansatte Kr. 1.300,- 10 – 19 ansatte Kr. 2.600,- 20 – 49 ansatte Kr. 5.300, 50+ ansatte Kr. 10.000,- * Gælder også private Beløb excl. moms. Iværksættere er gratis medlemmer indtil virksomheden har haft mulighed for at deltage i én ordinær generalforsamling.

 24. Budget 2013 – Indtægter 1.000 kr. Resultat 2012Budget 2013 • Kommunalt tilskud 4.605 4.685 • Kontingenter 628 630 • Aktiviteter* 3.411 3.110 • Indtægter i alt 8.643 8.425 * Bruttotal

 25. Budget 2013 – Udgifter (1) 1.000 kr Resultat Budget 20122013 • Lønninger 4.995 4.718 • Lønudvikling 0 70 • Eksterne konsulenter 100 100 • Kontorhold IT 498 554 • Bildrift 62 68 • Øvrige omkostninger 204 200 • Lokaleomkostninger 766 770 • Aktivitetsomkostninger* 741 668

 26. Budget 2013 – Udgifter (2) 1.000 kr Resultat 2012Budget 2013 • Møder, rejser, repræsentation 329 316 • Medarb.-uddannelse 69 30 • Trykning, markedsføring 329 657 • Afskrivninger 116 25 • Afskrivning lejede lokaler 6 6 • Etableringsomkostninger 39 0 • Finansielle poster -8 -7 • Udviklingspulje 0 240 • Udgifter i alt 8.246 8.414 • Resultat 397 11

 27. 5. Valg til repræsentantskabet Valg af 6 repræsentantskabsmedlemmer Følgende afgår: • Niels-Henrik Iversen • Kurt Lykke Jørgensen • Gerd Reestorff • De 4 opstillede, som opnår de højeste stemmetal, er valgt til repræsentantskabet for 2 år. • De 2 opstillede, som opnår 5. og 6. flest stemmer, er valgt til repræsentantskabet for 1 år. • De 2 opstillede, som opnår 7. og 8. flest stemmer, er valgt som suppleanter til repræsentantskabet for 1 år.

 28. Generalforsamling 2013 6. Forventninger til fremtiden

 29. Et nyt arbejdsår med udfordringer og muligheder #1 • Internt i VETR • Fokus på sammenhold hen over geografi, brancher og netværk • Samarbejdsprojekter/Advisory Boards (11 forslag indkommet) • Strategi for 2013-2015 • Oplæg til revision af partnerskabsaftalen med kommunen • I Varde Kommune • Aktiv dialog med • Byråd og forvaltninger • Udviklingsråd og lokalpresse • Handelsstands- og håndværker- foreninger • Andre foreninger og institutioner

 30. Et nyt arbejdsår med udfordringer og muligheder # 2 • Uden for Varde Kommune • På landsplan om f.eks. turist-moms, håndværkerfradrag…. • Regional dialog med Væksthuset, uddannelsesinstitutioner • Nabo-kommuner om • Fortsat samarbejde i SVUF • Muligheder for tættere samarbejde: • Måske med Esbjerg om erhvervsrådgivning? • Måske med Tønder, Fanø, Esbjerg om turisme? • Med …. om … ?

 31. 7. Behandling af indkomne forslag §5 3. sidste afsnit - sidste sætning: ”Formand og næstformand kan ikke afgå samtidig”. • Bestyrelsesmedlem Gerd Reestorff foreslår, at denne passus udgår.

 32. Generalforsamling 2013 8. Eventuelt

 33. Indlæg Jan Dalum VP, Head of sales and operations Titan Wind Energy A/S ”En kineser kom til byen”

 34. Generalforsamling 2013 Tak for i aften!

 35. Aftenens sidste punkt • Repræsentantskabet foretager valg til bestyrelsen