1 / 35

Velkommen til

Velkommen til. Varde Erhvervs- og Turistråds ordinære generalforsamling 11. april 2013 på. Aftenens program. 17.15-17.45 Mulighed for udpegning af område-repræsentanter til repræsentantskabet 17.45 Spisning 18.45 Generalforsamling Indlæg ved Jan Dalum, Titan Wind Energy A/S

charla
Télécharger la présentation

Velkommen til

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Velkommen til Varde Erhvervs- og Turistråds ordinære generalforsamling 11. april 2013 på

 2. Aftenens program • 17.15-17.45 Mulighed for udpegning af område-repræsentanter til repræsentantskabet • 17.45 Spisning • 18.45 Generalforsamling • Indlæg ved Jan Dalum, Titan Wind Energy A/S • Repræsentantskabet foretager valg til bestyrelsen

 3. Dagsorden • Valg af dirigent • Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år • Årsregnskab for det forløbne år • Gennemgang af årsregnskabet • Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab • Fastsættelse af kontingentsatser og fremlæggelse af budget for det kommende år • Valg til repræsentantskabet • Forventning til fremtiden • Behandling af indkomne forslag • Eventuelt

 4. Dagsorden 1. Valg af dirigent

 5. Bestyrelsen foreslår Dan B. Larsen Advokat / Partner DAHL ADVOKATFIRMA

 6. Generalforsamling 2013 2.Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år (2012) v/ formand Vagn Jørgensen

 7. Beretning for 2012 # 1 • Partnerskabsaftale m/ Varde Kommune • Erhvervsservice til nuværende og kommende virksomheder • Varde som Danmarks bedste kystdestination • Innovation og viden • Iværksætteri • Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft • Møder med Økonomiudvalg, Udvalget for Plan og Teknik samt med kommunens udviklingsafdeling

 8. Beretning for 2012 # 2 • Erhvervs-service • Vestas Towers - > Titan Wind Energy A/S • Slagteri, mejeri, datacenter… • 2 netværksgrupper med 38 virksomheder • Energioptimering, fødevarenetværk, camping • Væksthus Syddanmark • Nyhedsbreve og virksomhedsvejledning • Fællesmøder med embedsmænd og virksomheder

 9. Beretning for 2012 # 3 • Turisme-udvikling • Destination Sydvestjylland • Vadehavsprojektet • Sydvestjyske fødevarer ved OL i London • PR og events • Lammefestival, krondyr-festival • Kogebogen ”Naturen til bords” i nyt oplag • Kunstrunden og udstilling i Rundetårn

 10. Beretning for 2012 # 4 • Innovation, viden, iværksætteri • Samarbejde med universiteter, erhvervsakademi, handelsskoler og tekniske skoler, herunder kurser • Arrangementer om bestyrelser, vækst, offshore, lån en leder, vind-energi… • Iværksætter-vejledning på 2 niveauer • Iværksætter-kurser • Young Enterprise, Væxtfaktor Varde

 11. Beretning for 2012 # 5 • Tiltrækning af arbejdskraft • Læreplads-oversigt • Officerskadetter og partnere • ”Vi står på hovedet for at flytte dig til Varde” • Infrastruktur • Jobcenter Varde

 12. Beretning for 2012 # 6 • Interne foreningsaktiviteter • Generalforsamling på Ho Kro • Nytårskur på Hotel Arnbjerg – 292 deltagere • Repræsentantskabsmøder hos Holtec A/S og på Henne Kirkeby Kro • 6 bestyrelsesmøder, 1 temamøde og bestyrelsesseminar i juni • Ændrede vedtægter og repræsentantskab - og udsendt invitation til Advisory Boards/samarbejdsprojekter

 13. Bestyrelsens beretning for 2012 # 7 • TAK for godt samarbejde til • Foreningens medlemmer og personalet på kontoret og turistinformationerne • Varde Kommune • Lokalpresse og lokale foreninger • Bestyrelsens medlemmer i 2012: • Helle Møller Mikkelsen, Per Madsen, Anne-Marie Lidegaard, Søren Erichsen, Gerd Reestorff, Henrik Svarre, Gylling Haahr, Vagn Jørgensen

 14. 3. Årsregnskab for det forløbne år • Gennemgang af årsregnskabet v/Per Rask Jensen • Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab

 15. Resultatopgørelse - Indtægter (1.000 kr.) 20122011 • Salg til VK 4.605 4.988 • Kontingent 628 669 • Nettoomsætning 2.681 2.570 • Andre indtægter 341 328 • Vareforbrug -189 -148 • Indtægter i alt 8.065 8.407

 16. Resultatopgørelse - Omkostninger 1.000 kr. 20122011 • Personaleomkostninger 4.995 5.189 • Rejse, ophold og uddannelse 125 106 • Møder, fortæring, etc. 265 201 • Trykning, markedsføring 472 524 • Lokaleomkostninger 778 750 • Andre driftsomkostninger 584 647 • Drift af bil 62 82 • Øvrige omkostninger 262 306 • Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver 122 159 • Driftsomkostninger 7.665 7.964

 17. Resultatopgørelse 20122011 • Indtægter ialt 8.065 8.407 • Driftsomkostninger 7.665 7.964 • Driftsresultat 401 443 • Finansielle poster 4 6 • Årets resultat 397 437 Budget: 11 41

 18. Aktiver (DKK) 20122011 Materielle anlægsaktiver 79.250 140.562 Finansielle anlægsaktiver 89.667 87.500 Anlægsaktiver i alt 168.917 228.062 Varebeholdninger 199.796 166.575 Tilgodehavender fra salg 76.741 52.643 Andre tilgodehavender 0 77.778 Periodeafgrænsningsposter 23.372 35.659 Tilgodehavender i alt 299.909 332.655 Likvide beholdninger 2.476.568 3.020.771 Omsætningsaktiver 2.776.477 3.353.426 Aktiver 2.945.394 3.581.488

 19. Passiver (DKK) 2012 2011 Egenkapital 1.491.895 1.094.525 Langfristede gældsforpligtelser (Leasinggæld) 35.592 63.696 Gæld til pengeinstitutter 14.400 0 Leverandører af varer/tj.-ydelser 204.043 231.717 Afsatte feriepenge funktionærer 468.869 526.024 Modtagne forudbetalinger 19.823 25.857 Forudbetalte billetindtægter 225.430 1.154.310 Moms 204.041 215.427 Anden gæld 281.301 269.932 Kortfristede gældsforpligtelser 1.417.907 2.423.267 Gældsforpligtelser i alt 1.453.499 2.486.963 Passiver 2.945.394 3.581.488

 20. Årsregnskabet 2012

 21. Årsregnskab for det forløbne år b. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab • Bestyrelsen indstiller, at overskuddet overføres til egenkapitalen

 22. Generalforsamling 2013 4.Fastlæggelse af kontingentsatser og frem-læggelse af budget for det kommende år Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

 23. Fastlæggelse af kontingentsatser Kontingentsatser 2014 0 – 3 ansatte* Kr. 600,- 4 – 9 ansatte Kr. 1.300,- 10 – 19 ansatte Kr. 2.600,- 20 – 49 ansatte Kr. 5.300, 50+ ansatte Kr. 10.000,- * Gælder også private Beløb excl. moms. Iværksættere er gratis medlemmer indtil virksomheden har haft mulighed for at deltage i én ordinær generalforsamling.

 24. Budget 2013 – Indtægter 1.000 kr. Resultat 2012Budget 2013 • Kommunalt tilskud 4.605 4.685 • Kontingenter 628 630 • Aktiviteter* 3.411 3.110 • Indtægter i alt 8.643 8.425 * Bruttotal

 25. Budget 2013 – Udgifter (1) 1.000 kr Resultat Budget 20122013 • Lønninger 4.995 4.718 • Lønudvikling 0 70 • Eksterne konsulenter 100 100 • Kontorhold IT 498 554 • Bildrift 62 68 • Øvrige omkostninger 204 200 • Lokaleomkostninger 766 770 • Aktivitetsomkostninger* 741 668

 26. Budget 2013 – Udgifter (2) 1.000 kr Resultat 2012Budget 2013 • Møder, rejser, repræsentation 329 316 • Medarb.-uddannelse 69 30 • Trykning, markedsføring 329 657 • Afskrivninger 116 25 • Afskrivning lejede lokaler 6 6 • Etableringsomkostninger 39 0 • Finansielle poster -8 -7 • Udviklingspulje 0 240 • Udgifter i alt 8.246 8.414 • Resultat 397 11

 27. 5. Valg til repræsentantskabet Valg af 6 repræsentantskabsmedlemmer Følgende afgår: • Niels-Henrik Iversen • Kurt Lykke Jørgensen • Gerd Reestorff • De 4 opstillede, som opnår de højeste stemmetal, er valgt til repræsentantskabet for 2 år. • De 2 opstillede, som opnår 5. og 6. flest stemmer, er valgt til repræsentantskabet for 1 år. • De 2 opstillede, som opnår 7. og 8. flest stemmer, er valgt som suppleanter til repræsentantskabet for 1 år.

 28. Generalforsamling 2013 6. Forventninger til fremtiden

 29. Et nyt arbejdsår med udfordringer og muligheder #1 • Internt i VETR • Fokus på sammenhold hen over geografi, brancher og netværk • Samarbejdsprojekter/Advisory Boards (11 forslag indkommet) • Strategi for 2013-2015 • Oplæg til revision af partnerskabsaftalen med kommunen • I Varde Kommune • Aktiv dialog med • Byråd og forvaltninger • Udviklingsråd og lokalpresse • Handelsstands- og håndværker- foreninger • Andre foreninger og institutioner

 30. Et nyt arbejdsår med udfordringer og muligheder # 2 • Uden for Varde Kommune • På landsplan om f.eks. turist-moms, håndværkerfradrag…. • Regional dialog med Væksthuset, uddannelsesinstitutioner • Nabo-kommuner om • Fortsat samarbejde i SVUF • Muligheder for tættere samarbejde: • Måske med Esbjerg om erhvervsrådgivning? • Måske med Tønder, Fanø, Esbjerg om turisme? • Med …. om … ?

 31. 7. Behandling af indkomne forslag §5 3. sidste afsnit - sidste sætning: ”Formand og næstformand kan ikke afgå samtidig”. • Bestyrelsesmedlem Gerd Reestorff foreslår, at denne passus udgår.

 32. Generalforsamling 2013 8. Eventuelt

 33. Indlæg Jan Dalum VP, Head of sales and operations Titan Wind Energy A/S ”En kineser kom til byen”

 34. Generalforsamling 2013 Tak for i aften!

 35. Aftenens sidste punkt • Repræsentantskabet foretager valg til bestyrelsen

More Related