Download
velkommen til n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til:

Velkommen til:

175 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Velkommen til:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Velkommen til: Efteruddannelsesforløb Ifbm. øget mulighed for magtanvendelse overfor børn og unge med ophold på åbne døgninstitutioner og opholdssteder

 2. Succeskriterier • At deltagerne er fortrolige med reglerne for magtanvendelse, herunder hvornår de kan anvendes • At deltagerne får kendskab til forskellige metoder til forebyggelse af magtanvendelse • At anvendelse af reglerne bliver mere ens på landsplan

 3. Modul 1: Forklaring 3 timer - Gennemgang af lovgrundlaget Modul 2: Fortolkning 4 timer - Reglerne anvendt i den pædagogiske praksis Modul 3: Forebyggelse 3½ time - Faglig kvalitet og forebyggelse af magtanvendelse Modul 4: Formidling 1½ time - Organisatorisk læring og videreformidling af kursets emner til kollegerne

 4. Program

 5. Magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten

 6. Indgreb i selvbestemmelsesretten To hovedspørgsmål: • Hvad er magtanvendelse/indgreb i selvbestemmelsesretten? • Hvornår er magtanvendelse/indgreb i selvbestemmelsesretten tilladt?

 7. Indgreb i selvbestemmelsesretten Overskrifter • Sikrede rettigheder • Hjemmelskravet • Servicelovens magtanvendelsesbegreb • De enkelte magtanvendelsesbestemmelser • Fysisk magtanvendelse • Ydmygende, hånende og anden nedværdigende behandling • Frihedsberøvelse • Anstaltsanordninger/husordener • Nødværge, nødret • Omsorgspligt

 8. Nyheder vedr. opholdssteder og visse institutioner

 9. Grundlovssikrede rettigheder Grundloven sikrer bl.a.: Personlig frihed § 71 Boligens ukrænkelig § 72 Brevhemmelighed § 72 Personlig ejendomsret § 73 Indgreb i disse rettigheder kræver hjemmel

 10. Menneskerettigheder EMRK sikrer bl.a.: • Menneskelig værdighed, artikel 3 • Frihed og personlig sikkerhed, artikel 5 • Respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance, artikel 8 • Ejendomsret, 2.TP, artikel 1 • Bevægelsesfrihed, 4. TP, artikel 2(1) Der kan ske indgreb i de fire sidstnævnte rettigheder, hvis: - lovhjemmel - nødvendigt for at kunne varetage bestemte hensyn - proportionalitet mellem indgrebet og det, man vil opnå

 11. Børnekonventionen Børnekonventionen sikrer bl.a.: Barnets ret til at blive hørt og få sine synspunkter tillagt vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed, artikel 12

 12. Magtanvendelse/indgreb i selvbestemmelsesretten Hvad er magtanvendelse eller indgreb i selvbestemmelsesretten m.v.? Eksempelvis: • Fysisk magt • Frihedsberøvelse • Fratagelse af ejendele • Undersøgelse af værelse • Personundersøgelse • Elektronisk overvågning

 13. Hjemmelskravet Det skal stå i lov eller bekendtgørelse at indgrebet må foretages. Det er vigtigt at forholde sig til: HVILKET indgreb, der må foretages HVILKE betingelser, der skal være opfyldt HVEM der kan beslutte indgrebet HVEM der må udføre det

 14. Hjemmel Egentlig hjemmel: • Serviceloven • Magtanvendelsesbekendtgørelsen • Folkeskolebekendtgørelsen Er der andre muligheder? • Nødværge/nødret/nødhjælp? • Omsorgspligten?

 15. Generelle regler Hvilke regler gælder altid for indgreb? • Skal have hjemmel • Skal stå i rimeligt forhold til formålet (Proportionalitet) • Må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand • Skal begrænses til det absolut nødvendige • Afstraffelse er forbudt • Ydmygende, hånende og anden nedværdigende behandling er forbudt

 16. Generelle regler Forbuddet mod ydmygende, hånende og nedværdigende behandling • Børn og unge er unikke individer – deres værdighed skal respekteres • Ydmygende, hånende og anden nedværdigende behandling er forbudt • Behandling må ikke give anledning til frygt, angst eller mindreværdsfølelse • Det afgørende er ikke altid handlingen eller ordene, men måden og oplevelsen

 17. Registrering og indberetning Alle indgreb i sikrede rettigheder, skal registreres og indberettes til tilsynsmyndigheden Formålet med registrering og indberetning er: • Retssikkerhedsgaranti for både børn/unge og personale • Åbenhed og læring

 18. De konkrete regler • Alle opholdssteder og institutionstyper

 19. De konkrete regler – alle institutioner og opholdsstederFysisk magtanvendelse, bkg. § 2

 20. De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyperFysisk magtanvendelse Hvornår er det magt? • Lægge en arm om skulderen og ”styre” ud af lokalet? • ”Styre ud” mod verbale protester? • Medarbejderen ved det som regel godt selv • Brug faglig vurdering • Hvis mindste tvivl, så er det nok magt – kontakt evt. tilsynsmyndighed

 21. De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyperTilbageholdelse i 14 dage, bkg. § 11

 22. De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyperIndgreb i bevægelsesfriheden Hvornår er det tilbageholdelse, som kræver hjemmel? • At sætte sig på en stol uden for den unges værelse med det formål at beordre den unge tilbage på værelset, hvis han/hun forlader det? • At stille sig i vejen for den unge, der vil ud? • Kortvarigt/langvarigt? • Tavst, truende eller mens man forsøger at overbevise?

 23. De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyperUndersøgelse af person sel § 123a,bkg. § 12, 14, 15 og16

 24. De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyperUndersøgelse af person sel § 123a,bkg. § 12, 14, 15 og 16

 25. De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyper:Undersøgelse af opholdsrumsel § 123a, bkg. § 12, 13, 15 og 16

 26. De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyper:Undersøgelse af opholdsrumsel § 123a, bkg. § 12, 13, 15 og 16

 27. De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyper:Undersøgelse af opholdsrum,sel § 123a, bkg. § 12, 13, 15 og 16 Eksempel på tvivlsspørgsmål: • Må politiet i forbindelse med træning af narkohunde, lade en hund gennemsøge et barns/en ungs værelse? • NEJ. Brug af narkohunde er kun tilladt, hvis politiet har hjemmel til det i de regelsæt, som politiet arbejder udfra

 28. De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyper:Tilbageholdelse af tingsel § 123a, bkg. § 17

 29. De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyperAflåsning af en afdelings døre • Altid tilladt at låse yderdøre for at holde uvedkommende ude, HVIS beboerne selv kan låse sig ud • Tilladt i samme omfang, som man ville aflåse hjemme for at beskytte sig mod indbrud m.v. (Bemærk, at der desuden gælder særlige regler for døgninstitutioner)

 30. De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyper:Brev- og telefonkontrolsel § 123, bkg. § 18

 31. De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyper:Inddragelse af mobiltelefon, forhindring af internetadgang, besøgsforbud, sel § 71 m.fl.

 32. De konkrete regler • Særlige regler for ikke-sikrede afdelinger i døgninstitutioner

 33. De konkrete regler – ikke-sikrede afdelinger i døgninstitutionerAflåsning af afdelings døre, bkg. § 4

 34. De konkrete regler • Særlige regler for delvist lukkede døgninstitutioner

 35. De konkrete regler – delvist lukkede døgninstitutionerTilbageholdelse sel § 123b,bkg. § 7 og § 8

 36. De konkrete regler – delvist lukkede døgninstitutionerTilbageholdelse sel § 123b,bkg. § 7 og § 8

 37. De konkrete regler – delvist lukkede døgninstitutionerFastholdelse sel § 123b,bkg. § 9

 38. De konkrete regler – delvist lukkede døgninstitutionerFastholdelse sel § 123b,bkg. § 9

 39. Magtanvendelse uden for serviceloven og bekendtgørelsen • Magtanvendelse uden for serviceloven og bekendtgørelsen • alle opholdssteder og institutionstyper

 40. Magtanvendelse uden for loven og bekendtgørelsen – alle opholdssteder og institutionstyper:Nødsituationer Nødret og nødværge En overtrædelse af straffeloven kan være straffri, hvis man har handlet i nødret eller nødværge • Nødværge • Man må afværge et angreb på sig selv • Man må kun gøre det nødvendige for at afværge (dvs. bruge mindst mulig magt i situationen) • Kan kun anvendes undtagelsesvis • Nødværge indberettes som en tilladt magtanvendelse, jfr. bkg. § 41 • Nødret • Man må afværge truende skade på person eller ting (Ting, der ikke tilhører den, der er ved at gøre skade på tingene) • Man må kun gøre det nødvendige for at afværge skaden • Det, man ofrer ved afværgehandlingen, skal være mindre betydningsfuldt, end det, man redder • Kan kun anvendes undtagelsesvis • Indgreb i nødret indberettes (formentlig) som en ikke-tilladt magtanvendelse

 41. Magtanvendelse uden for loven og bekendtgørelsen – alle opholdssteder og institutionstyper:Nødsituationer Nødhjælp (negotiorum gestio) Ved tilsynsmyndighedens vurdering af en ikke-tilladt magtanvendelse, kan begrebet ”nødhjælp” (som har været anvendt inden for psykiatrien), indgå i tilsynets vurdering af indgrebet Begrebet bør anvendes meget snævert og med stor forsigtighed, dvs.: • Kan kun anvendes undtagelsesvis, eksempelvis hvis: • En person er i så meget affekt, at han/hun er tydeligt ude af stand til at varetage egne interesser • Man er helt overbevist om, at man gør, hvad han/hun selv ville ønske, hvis han/hun ikke havde været i affekt • Bemærk: • Der må kun tages hensyn til personens egne ønsker inden for meget kort tidshorisont • Der må kun tages hensyn til reelt egne ønsker (ikke de ønsker personalet ønsker at påvirke den unge til at have) • Der kan aldrig argumenteres med ”Når han/hun bliver ældre/mere moden/klogere, så vil han/hun indse…” • Det forventes, at forældrene lovligt kunne gøre det samme (NB: Personalet kan aldrig gøre lige så meget som forældrene!) • Ingen anden løsning er mulig • Indgrebet skal være sagligt begrundet, proportionalt med formålet, det mindst mulige og forsvarligt ud fra en pædagogisk-faglig vurdering

 42. Magtanvendelse uden for loven og bekendtgørelsen – alle opholdssteder og institutionstyper:Omsorgspligten? • Kan omsorgspligten være hjemmel til magtanvendelse? • Ikke på voksenområdet • Uafklaret og tvivlsomt på børneområdet • Hvad er omsorgspligten? Servicelovens kapitel 11- eksempelvis §§ 46, stk. 1 og 55: • ”Støtten skal … sikre … et trygt omsorgsmiljø” • ”Under et døgnophold … modtager barnet … [eller] …den unge … omsorg”

 43. Magtanvendelse uden for loven og bekendtgørelsen – alle opholdssteder og institutionstyper:Omsorgspligten? Grænsen mellem omsorg og magt Det fremgår af vejledningen, at man eksempelvis kan fastholde, føre, bære eller fastspænde ret små børn når: • Det gøres af omsorgshensyn • Opgaven er helt basal og helt nødvendig • Det forventes at forældrene ville og lovligt kunne gøre det samme (Bemærk, at forældrene har betydeligt videre rammer end personalet på anbringelsessteder!) • Indgrebet er • sagligt begrundet • proportionalt med formålet • det mindst mulige • forsvarligt ud fra en pædagogisk-faglig vurdering

 44. Magtanvendelse uden for loven og bekendtgørelsen – alle opholdssteder og institutionstyper:Omsorgspligten? Hvad så, når børnene ikke er så små? Hovedregel: • Fysisk kontakt til større børn, som klart modsætter sig kontakten kan ikke støttes på omsorgsforpligtelsen MULIG undtagelse (både små og lidt større børn): • Nødhjælp jfr. ovenfor Eks. fastholdelse i situationer, hvor det er helt åbenbart, at det er i barnets interesse (se i øvrigt dias om nødhjælp)

 45. Anstaltsanordninger - husregler • Når mange bor tæt sammen, kan det være nødvendigt med husordener eller husregler • Men man kan ikke regulere alt i husregler

 46. Anstaltsanordninger - husregler NB: At husregler kan indføres, betyder ikke, at de kan håndhæves! • Skal være kendte (Både af børn, unge og fmy-indehaveren) • Skal stemme med de regler, der anvendes i praksis • Skal begrundes i stedets formål • Skal være saglige • Skal være proportionale (vurderes i forhold til formålet) • Kan ikke gå længere end, hvad forældremyndighedsindehaveren ville kunne bestemme (Bemærk, at personalet på anbringelsessteder ikke kan gøre ”det samme som” forældrene. Forældrenes rammer er videre end personalets!) • KUN berettige til ”mindre” indgreb i friheden • Er ikke genvej til indgreb i friheden, der er reguleret i forvejen • Kan ikke håndhæves ved brug af magt (uden særskilt hjemmel) Eksempler til overvejelse: • Påklædningsreglement? • Øreringe/smykker? • Rygmærke?

 47. Anstaltsanordninger - husregler Hvem fastsætter: • Anbringelsesstedet • Mest hensigtsmæssigt i samarbejde med forældre og børnene/de unge • Skal koordineres med tilsynet Kontrol: • Det kommunale tilsyn (jfr. servicelovens § 146)

 48. Registrering og indberetningtilladt fysisk magtanvendelse

 49. Registrering og indberetningundersøgelse af person og opholdsrum