1 / 91

Velkommen til:

Velkommen til:. Efteruddannelsesforløb Ifbm . øget mulighed for magtanvendelse overfor børn og unge med ophold på åbne døgninstitutioner og opholdssteder. Succeskriterier. At deltagerne er fortrolige med reglerne for magtanvendelse, herunder hvornår de kan anvendes

xiang
Télécharger la présentation

Velkommen til:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Velkommen til: Efteruddannelsesforløb Ifbm. øget mulighed for magtanvendelse overfor børn og unge med ophold på åbne døgninstitutioner og opholdssteder

 2. Succeskriterier • At deltagerne er fortrolige med reglerne for magtanvendelse, herunder hvornår de kan anvendes • At deltagerne får kendskab til forskellige metoder til forebyggelse af magtanvendelse • At anvendelse af reglerne bliver mere ens på landsplan

 3. Modul 1: Forklaring 3 timer - Gennemgang af lovgrundlaget Modul 2: Fortolkning 4 timer - Reglerne anvendt i den pædagogiske praksis Modul 3: Forebyggelse 3½ time - Faglig kvalitet og forebyggelse af magtanvendelse Modul 4: Formidling 1½ time - Organisatorisk læring og videreformidling af kursets emner til kollegerne

 4. Program

 5. Magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten

 6. Indgreb i selvbestemmelsesretten To hovedspørgsmål: • Hvad er magtanvendelse/indgreb i selvbestemmelsesretten? • Hvornår er magtanvendelse/indgreb i selvbestemmelsesretten tilladt?

 7. Indgreb i selvbestemmelsesretten Overskrifter • Sikrede rettigheder • Hjemmelskravet • Servicelovens magtanvendelsesbegreb • De enkelte magtanvendelsesbestemmelser • Fysisk magtanvendelse • Ydmygende, hånende og anden nedværdigende behandling • Frihedsberøvelse • Anstaltsanordninger/husordener • Nødværge, nødret • Omsorgspligt

 8. Nyheder vedr. opholdssteder og visse institutioner

 9. Grundlovssikrede rettigheder Grundloven sikrer bl.a.: Personlig frihed § 71 Boligens ukrænkelig § 72 Brevhemmelighed § 72 Personlig ejendomsret § 73 Indgreb i disse rettigheder kræver hjemmel

 10. Menneskerettigheder EMRK sikrer bl.a.: • Menneskelig værdighed, artikel 3 • Frihed og personlig sikkerhed, artikel 5 • Respekt for privatliv og familieliv, hjem og korrespondance, artikel 8 • Ejendomsret, 2.TP, artikel 1 • Bevægelsesfrihed, 4. TP, artikel 2(1) Der kan ske indgreb i de fire sidstnævnte rettigheder, hvis: - lovhjemmel - nødvendigt for at kunne varetage bestemte hensyn - proportionalitet mellem indgrebet og det, man vil opnå

 11. Børnekonventionen Børnekonventionen sikrer bl.a.: Barnets ret til at blive hørt og få sine synspunkter tillagt vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed, artikel 12

 12. Magtanvendelse/indgreb i selvbestemmelsesretten Hvad er magtanvendelse eller indgreb i selvbestemmelsesretten m.v.? Eksempelvis: • Fysisk magt • Frihedsberøvelse • Fratagelse af ejendele • Undersøgelse af værelse • Personundersøgelse • Elektronisk overvågning

 13. Hjemmelskravet Det skal stå i lov eller bekendtgørelse at indgrebet må foretages. Det er vigtigt at forholde sig til: HVILKET indgreb, der må foretages HVILKE betingelser, der skal være opfyldt HVEM der kan beslutte indgrebet HVEM der må udføre det

 14. Hjemmel Egentlig hjemmel: • Serviceloven • Magtanvendelsesbekendtgørelsen • Folkeskolebekendtgørelsen Er der andre muligheder? • Nødværge/nødret/nødhjælp? • Omsorgspligten?

 15. Generelle regler Hvilke regler gælder altid for indgreb? • Skal have hjemmel • Skal stå i rimeligt forhold til formålet (Proportionalitet) • Må aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand • Skal begrænses til det absolut nødvendige • Afstraffelse er forbudt • Ydmygende, hånende og anden nedværdigende behandling er forbudt

 16. Generelle regler Forbuddet mod ydmygende, hånende og nedværdigende behandling • Børn og unge er unikke individer – deres værdighed skal respekteres • Ydmygende, hånende og anden nedværdigende behandling er forbudt • Behandling må ikke give anledning til frygt, angst eller mindreværdsfølelse • Det afgørende er ikke altid handlingen eller ordene, men måden og oplevelsen

 17. Registrering og indberetning Alle indgreb i sikrede rettigheder, skal registreres og indberettes til tilsynsmyndigheden Formålet med registrering og indberetning er: • Retssikkerhedsgaranti for både børn/unge og personale • Åbenhed og læring

 18. De konkrete regler • Alle opholdssteder og institutionstyper

 19. De konkrete regler – alle institutioner og opholdsstederFysisk magtanvendelse, bkg. § 2

 20. De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyperFysisk magtanvendelse Hvornår er det magt? • Lægge en arm om skulderen og ”styre” ud af lokalet? • ”Styre ud” mod verbale protester? • Medarbejderen ved det som regel godt selv • Brug faglig vurdering • Hvis mindste tvivl, så er det nok magt – kontakt evt. tilsynsmyndighed

 21. De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyperTilbageholdelse i 14 dage, bkg. § 11

 22. De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyperIndgreb i bevægelsesfriheden Hvornår er det tilbageholdelse, som kræver hjemmel? • At sætte sig på en stol uden for den unges værelse med det formål at beordre den unge tilbage på værelset, hvis han/hun forlader det? • At stille sig i vejen for den unge, der vil ud? • Kortvarigt/langvarigt? • Tavst, truende eller mens man forsøger at overbevise?

 23. De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyperUndersøgelse af person sel § 123a,bkg. § 12, 14, 15 og16

 24. De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyperUndersøgelse af person sel § 123a,bkg. § 12, 14, 15 og 16

 25. De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyper:Undersøgelse af opholdsrumsel § 123a, bkg. § 12, 13, 15 og 16

 26. De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyper:Undersøgelse af opholdsrumsel § 123a, bkg. § 12, 13, 15 og 16

 27. De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyper:Undersøgelse af opholdsrum,sel § 123a, bkg. § 12, 13, 15 og 16 Eksempel på tvivlsspørgsmål: • Må politiet i forbindelse med træning af narkohunde, lade en hund gennemsøge et barns/en ungs værelse? • NEJ. Brug af narkohunde er kun tilladt, hvis politiet har hjemmel til det i de regelsæt, som politiet arbejder udfra

 28. De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyper:Tilbageholdelse af tingsel § 123a, bkg. § 17

 29. De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyperAflåsning af en afdelings døre • Altid tilladt at låse yderdøre for at holde uvedkommende ude, HVIS beboerne selv kan låse sig ud • Tilladt i samme omfang, som man ville aflåse hjemme for at beskytte sig mod indbrud m.v. (Bemærk, at der desuden gælder særlige regler for døgninstitutioner)

 30. De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyper:Brev- og telefonkontrolsel § 123, bkg. § 18

 31. De konkrete regler – alle opholdssteder og institutionstyper:Inddragelse af mobiltelefon, forhindring af internetadgang, besøgsforbud, sel § 71 m.fl.

 32. De konkrete regler • Særlige regler for ikke-sikrede afdelinger i døgninstitutioner

 33. De konkrete regler – ikke-sikrede afdelinger i døgninstitutionerAflåsning af afdelings døre, bkg. § 4

 34. De konkrete regler • Særlige regler for delvist lukkede døgninstitutioner

 35. De konkrete regler – delvist lukkede døgninstitutionerTilbageholdelse sel § 123b,bkg. § 7 og § 8

 36. De konkrete regler – delvist lukkede døgninstitutionerTilbageholdelse sel § 123b,bkg. § 7 og § 8

 37. De konkrete regler – delvist lukkede døgninstitutionerFastholdelse sel § 123b,bkg. § 9

 38. De konkrete regler – delvist lukkede døgninstitutionerFastholdelse sel § 123b,bkg. § 9

 39. Magtanvendelse uden for serviceloven og bekendtgørelsen • Magtanvendelse uden for serviceloven og bekendtgørelsen • alle opholdssteder og institutionstyper

 40. Magtanvendelse uden for loven og bekendtgørelsen – alle opholdssteder og institutionstyper:Nødsituationer Nødret og nødværge En overtrædelse af straffeloven kan være straffri, hvis man har handlet i nødret eller nødværge • Nødværge • Man må afværge et angreb på sig selv • Man må kun gøre det nødvendige for at afværge (dvs. bruge mindst mulig magt i situationen) • Kan kun anvendes undtagelsesvis • Nødværge indberettes som en tilladt magtanvendelse, jfr. bkg. § 41 • Nødret • Man må afværge truende skade på person eller ting (Ting, der ikke tilhører den, der er ved at gøre skade på tingene) • Man må kun gøre det nødvendige for at afværge skaden • Det, man ofrer ved afværgehandlingen, skal være mindre betydningsfuldt, end det, man redder • Kan kun anvendes undtagelsesvis • Indgreb i nødret indberettes (formentlig) som en ikke-tilladt magtanvendelse

 41. Magtanvendelse uden for loven og bekendtgørelsen – alle opholdssteder og institutionstyper:Nødsituationer Nødhjælp (negotiorum gestio) Ved tilsynsmyndighedens vurdering af en ikke-tilladt magtanvendelse, kan begrebet ”nødhjælp” (som har været anvendt inden for psykiatrien), indgå i tilsynets vurdering af indgrebet Begrebet bør anvendes meget snævert og med stor forsigtighed, dvs.: • Kan kun anvendes undtagelsesvis, eksempelvis hvis: • En person er i så meget affekt, at han/hun er tydeligt ude af stand til at varetage egne interesser • Man er helt overbevist om, at man gør, hvad han/hun selv ville ønske, hvis han/hun ikke havde været i affekt • Bemærk: • Der må kun tages hensyn til personens egne ønsker inden for meget kort tidshorisont • Der må kun tages hensyn til reelt egne ønsker (ikke de ønsker personalet ønsker at påvirke den unge til at have) • Der kan aldrig argumenteres med ”Når han/hun bliver ældre/mere moden/klogere, så vil han/hun indse…” • Det forventes, at forældrene lovligt kunne gøre det samme (NB: Personalet kan aldrig gøre lige så meget som forældrene!) • Ingen anden løsning er mulig • Indgrebet skal være sagligt begrundet, proportionalt med formålet, det mindst mulige og forsvarligt ud fra en pædagogisk-faglig vurdering

 42. Magtanvendelse uden for loven og bekendtgørelsen – alle opholdssteder og institutionstyper:Omsorgspligten? • Kan omsorgspligten være hjemmel til magtanvendelse? • Ikke på voksenområdet • Uafklaret og tvivlsomt på børneområdet • Hvad er omsorgspligten? Servicelovens kapitel 11- eksempelvis §§ 46, stk. 1 og 55: • ”Støtten skal … sikre … et trygt omsorgsmiljø” • ”Under et døgnophold … modtager barnet … [eller] …den unge … omsorg”

 43. Magtanvendelse uden for loven og bekendtgørelsen – alle opholdssteder og institutionstyper:Omsorgspligten? Grænsen mellem omsorg og magt Det fremgår af vejledningen, at man eksempelvis kan fastholde, føre, bære eller fastspænde ret små børn når: • Det gøres af omsorgshensyn • Opgaven er helt basal og helt nødvendig • Det forventes at forældrene ville og lovligt kunne gøre det samme (Bemærk, at forældrene har betydeligt videre rammer end personalet på anbringelsessteder!) • Indgrebet er • sagligt begrundet • proportionalt med formålet • det mindst mulige • forsvarligt ud fra en pædagogisk-faglig vurdering

 44. Magtanvendelse uden for loven og bekendtgørelsen – alle opholdssteder og institutionstyper:Omsorgspligten? Hvad så, når børnene ikke er så små? Hovedregel: • Fysisk kontakt til større børn, som klart modsætter sig kontakten kan ikke støttes på omsorgsforpligtelsen MULIG undtagelse (både små og lidt større børn): • Nødhjælp jfr. ovenfor Eks. fastholdelse i situationer, hvor det er helt åbenbart, at det er i barnets interesse (se i øvrigt dias om nødhjælp)

 45. Anstaltsanordninger - husregler • Når mange bor tæt sammen, kan det være nødvendigt med husordener eller husregler • Men man kan ikke regulere alt i husregler

 46. Anstaltsanordninger - husregler NB: At husregler kan indføres, betyder ikke, at de kan håndhæves! • Skal være kendte (Både af børn, unge og fmy-indehaveren) • Skal stemme med de regler, der anvendes i praksis • Skal begrundes i stedets formål • Skal være saglige • Skal være proportionale (vurderes i forhold til formålet) • Kan ikke gå længere end, hvad forældremyndighedsindehaveren ville kunne bestemme (Bemærk, at personalet på anbringelsessteder ikke kan gøre ”det samme som” forældrene. Forældrenes rammer er videre end personalets!) • KUN berettige til ”mindre” indgreb i friheden • Er ikke genvej til indgreb i friheden, der er reguleret i forvejen • Kan ikke håndhæves ved brug af magt (uden særskilt hjemmel) Eksempler til overvejelse: • Påklædningsreglement? • Øreringe/smykker? • Rygmærke?

 47. Anstaltsanordninger - husregler Hvem fastsætter: • Anbringelsesstedet • Mest hensigtsmæssigt i samarbejde med forældre og børnene/de unge • Skal koordineres med tilsynet Kontrol: • Det kommunale tilsyn (jfr. servicelovens § 146)

 48. Registrering og indberetningtilladt fysisk magtanvendelse

 49. Registrering og indberetningundersøgelse af person og opholdsrum

More Related