1 / 9

Velkommen til

Velkommen til . Tanks videregående skole. Fag på VG1. Norsk 4 timer Engelsk 5 timer Naturfag 5 timer Matematikk (T eller P) 5 timer Geografi 2 timer Samfunnsfag 3 timer Kroppsøving 2 timer Tysk1/Tysk2/Fransk2/Spansk2 4 timer SUM 30 timer. VG2.

essien
Télécharger la présentation

Velkommen til

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Velkommen til Tanks videregående skole

  2. Fag på VG1 • Norsk 4 timer • Engelsk 5 timer • Naturfag 5 timer • Matematikk (T eller P) 5 timer • Geografi 2 timer • Samfunnsfag 3 timer • Kroppsøving 2 timer • Tysk1/Tysk2/Fransk2/Spansk2 4 timer SUM 30 timer

  3. VG2 • 15 timer fellesfag • Norsk (4), Historie (2), Fremmedspråk (4), Kroppsøv.(2), Matematikk (3) • 15 timer programfag (3 fag á 5 timer) • Velges fra 2 programområder (Realfag/Språkfag,Samf.fag og økonomiske fag) • Alle må velge et programområde • 10 timer programfag må være fra det valgte programområde • 5 timer kan velges fritt

  4. VG3 • 15 timer fellesfag • Norsk (6), Historie (4), Religion (3), Kroppsøv.(2) • 15 timer programfag • 10 timer programfag må være fra det valgte programområde • 5 timer kan velges fritt

  5. Matematikk • Matematikk er obligatorisk i to år • Elevene skal velge mellom teoretisk (T) og praktisk (P) matematikk • De to kursene (T) og (P) er veldig forskjellige • Viktig at elevene velger riktig

  6. 1T (et kunnskapsløft) • Teoretisk matematikk • Faget er grunnlaget for de elevene som velger programfaget matematikk (R1) i VG2 • R1 kreves for å komme inn på en del spesielle studier (Medisin, ingeniør etc.).

  7. 1P (vennlig matematikk) • Praktisk matematikk • Inneholder en god del økonomi, regneark og bl.a. perspektivtegning. • 1P+2P gir generell studiekompetanse

  8. 1T 1P VG1 RR11 S1 2P VG2 Matematikk

  9. Tidsplan for matematikkvalget • Torsdag 30/8 Obligatorisk test • Valg av 1P/1T gjøres innen tirsdag 11. september • Deretter blir 4 klasser delt inn i 5 grupper fra 12.september Matematikklærerne vil være behjelpelige med råd til de elevene som er usikre

More Related