1 / 55

Velkommen til

Velkommen til. Dialogmøde med Hospitalsapoteket NBG: 22. november 2011 THG: 29. november 2011. Program. Velkomst Medicinservice og klinisk farmaci EPJ medicinmodul inkl. dialog Klinisk farmaceut på afdeling Apotekets hjemmeside Apotekets Information Lægemidler klar til brug inkl. dialog

kolina
Télécharger la présentation

Velkommen til

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Velkommen til Dialogmøde med Hospitalsapoteket NBG: 22. november 2011 THG: 29. november 2011 Dialogmøder 2011

 2. Program • Velkomst • Medicinservice og klinisk farmaci • EPJ medicinmodul inkl. dialog • Klinisk farmaceut på afdeling • Apotekets hjemmeside • Apotekets Information • Lægemidler klar til brug inkl. dialog • Evt. Dialogmøder 2011

 3. Lidt om os • 1 af Apotekets 8 afdelinger • 31 af Apotekets 250 medarbejdere • 25 farmakonomer, 5 farmaceuter, 1 afd.leder • Medicinservice og klinisk farmaci på ca. 100 afsnit på 4 destinationer • NBG, THG, PPØ og Psyk. Hospital Risskov Dialogmøder 2011

 4. Evaluering Dialogmøder 2011

 5. Medicinservice og klinisk farmaci • Apotekets samarbejde med afdelingerne har ændret sig meget • Da afdelingerne selv bestilte medicin, skete det ofte at der var bestillinger flere gange om dagen. Det var ressourcekrævende, både for afdelingerne og for Apoteket • Da vi begyndte med medicinservice i slutningen af 1990’erne var det ren opfyldning/logistik • Der hvor udviklingen er længst, laver vi en gennemgang af ordinationerne i EPJ, så medicinen kan leveres pakket til den enkelte patient, fra pakkerobotten Dialogmøder 2011

 6. Formål med medicinservice/klinisk farmaci • Sikre at de rette lægemidler er til rådighed • Optimal økonomisk anvendelse • Lagerstyring • Kvalitetssikre og kvalitetsudvikle lægemiddelhåndtering Dialogmøder 2011

 7. Rekommandationer/standardsortimenter Kilde: Forord til Lægemiddel Rekommandationsliste, Den Regionale Lægemiddelkomite, Region Midtjylland, Januar 2010 Dialogmøder 2011

 8. Medicinservicekontrakt • På alle afdelinger som har medicinservice laves der en skriftlig medicinservicekontrakt Dialogmøder 2011

 9. Medicinservicekontrakt • Model • Timetal • Hvilke dage kommer apoteket • Medicingruppemøde • Er dokumentation for medicinskabstilsyn på afsnit med medicinservice Dialogmøder 2011

 10. Apoteksmappe, på afsnit med medicinservice • Apotekets hjemmeside • Standardsortiment • Definition af udløb • Udløbsjournal • Kassationsrapporter • Afsnitsspecifik udførsel af medicinservice Dialogmøder 2011

 11. Afsnitsspecifik beskrivelse af medicinservice • Praktiske oplysninger om afsnittet • Hvor er medicinen • Hvem er kontaktpersoner • Hvilken medicinservicemodel anvendes • Specielle aftaler Dialogmøder 2011

 12. Apotekets Kontaktpersoner • Vi arbejder i teams • Det betyder, at I har faste kontaktpersoner • Apoteket vil gerne, at I bruger jeres kontaktpersoner Dialogmøder 2011

 13. Medicinservice – flere modeller • Model 1 • Medicinservice efter standardsortiment Dialogmøder 2011

 14. Medicinservice – flere modeller • Model 2 • Medicinservice efter standardsortiment med medicinmodulet som redskab til dialog Dialogmøder 2011

 15. Medicinservice – flere modeller • Model 3 • Medicinservice efter medicinmodulet med standardsortiment som basis • Model 3 er inddelt i forskellige niveauer • Det aftales med det enkelte afsnit, hvilket niveau der anvendes hos dem • Niveauer afgør hvor dybdegående apotekets gennemgang af ordinationer er Dialogmøder 2011

 16. Medicinservice – flere modeller • Model 4 • Model 3 udvidet med pakning på robot Dialogmøder 2011

 17. Fokuspunkter • Apoteket forsøger med fokuspunkter at medvirke til optimeret behandling • Eksempler på Fokuspunkter Dialogmøder 2011

 18. Fokuspunkter • Ciprofloxacin tabletter – interaktion med mineraler • Når Ciprofloxacin tabletter gives samtidig med mineraler, dannes et kompleks i mavetarmkanalen. Dette kompleks absorberes dårligt og derved optages kun ca. 40-70% af ciprofloxacin-dosis. Det kan medføre behandlingssvigt af Ciprofloxacin. • Ciprofloxacin bør gives min. 2 timer før eller 4 timer efter de ovennævnte præparater. • Hvis patienten får ordineret både Ciprofloxacin, kalk og jern, og det ikke kan lade sig gøre at flytte doserne, kan det overvejes at pausere enten jern eller kalk i den periode, hvor der gives Ciprofloxacin. Dialogmøder 2011

 19. Fokuspunkter • Valg af protonpumpehæmmere (PPI) • Det er let at ombytte én PPI til en anden, da de er lige effektive.  • Pantoprazol er den rekommanderede protonpumpehæmmer i Region Midtjylland. Nexium (esomeprazol) er kun rekommanderet til børn samt til patienter med sonde, da dette præparat kan opslemmes i vand. • Der er god økonomi i at holde sig til Pantoprazol både på sygehuset, og når patienten udskrives. Dialogmøder 2011

 20. Fokuspunkter • Alendronat – interaktion med lægemidler og føde • Den perorale biotilgængelighed af Alendronat er ca. 0,7%. Da lægemidlet bindes til andre lægemidler og madvarer, bør det gives forskudt for måltiderne og på et tidspunkt, hvor der ikke tages andre præparater. • Samtidig fødeindtagelse, inkl. kaffe og juice, nedsætter absorptionsgraden af Alendronat-dosis med 40-60%. Dette kan medføre behandlingssvigt af Alendronat. • Alendronat gives mindst 30 minutter før andre lægemidler, føde- og drikkevarer eller kosttilskud. • Alendronat kan give øsofagusirritation. Tabletterne skal derfor indtages stående eller i siddende stilling, og skal synkes hele med et glas vand. • Alendronat behandling bør altid kombineres med calcium og D-vitamin tilskud. Dialogmøder 2011

 21. EPJ medicinmodul • Vigtigt arbejdsredskab i vores daglige arbejde i klinisk farmaci • Har åbnet op for at følge forbruget af lægemidler på afsnittet på en helt anden måde • Vi kan bruge det rent logistisk til bestilling af medicin • Bruges til ordinationsgennemgang på patientniveau Dialogmøder 2011

 22. EPJ medicinmodul - uhensigtsmæssigheder • Ordination udenfor standardsortimentet • Vælger faste tidspunkter i stedet for at fordele over døgnet • Fokuspunkter fra kontrakt kan være svære at få implementeret • Ændring i administrationsplan og ikke i ordination • Markering af egen medicin • Afvigelser • Når lægen IKKE logger på relevant afsnit Dialogmøder 2011

 23. EPJ medicinmodul - Præsentation af substitutionsfunktionalitet Dialogmøder 2011

 24. EPJ medicinmodul - Præsentation af substitutionsfunktionalitet Dialogmøder 2011

 25. EPJ medicinmodul - Præsentation af substitutionsfunktionalitet Dialogmøder 2011

 26. EPJ medicinmodul - standardordinationspakker Fordele: • Forbedrer patientsikkerhed • Sikrer at doseringstidspunkter er korrekte • Sikrer at det ordinerede er i std sortiment • Sikrer at der ordineres relevante lægemidler Ulemper: • Sovepude • Der ordineres mere end nødvendigt • Der ordineres uden for std sortiment hvis std ord pakker ikke er opdaterede Dialogmøder 2011

 27. EPJ medicinmodul - standardordinationspakker • Vær ALTID OBS på jeres standardordinationspakker ved opdatering af EPJ • Standardordinationspakker er som udgangspunkt afdelingens eget ansvar Dialogmøder 2011

 28. EPJ medicinmodul - standardordinationspakker Dialogmøder 2011

 29. EPJ medicinmodul – synonymsubstitution/ordinations-gennemgang på kontrakt Dialogmøder 2011

 30. EPJ medicinmodul – synonymsubstitution/ordinations-gennemgang på kontrakt Der foretages ændringer inden for følgende: • Synonymsubstitution • Udvalgte lægemidler ifølge aftale med afd Bemærkninger: • Apoteket ifølge aftale med afdelingen komme med bemærkninger til ordinationerne Dialogmøder 2011

 31. EPJ medicinmodul - DIALOG • Hvordan kan vi medvirke til optimeret anvendelse af EPJ’ medicinmodul? Dialogmøder 2011

 32. Klinisk farmaceut på afdelingEksempler • Farmaceutkontrakt på Neurokirurgisk afd. NK, NBG • Klinisk farmaceut, i gennemsnit 5 timer pr. uge på afd. • Formål: optimering af lægemiddelbehandlinger • Startet op i januar 2006 • Arbejdsopgaver: • overvågning af lægemiddelforbrug • opdatering og udarbejdelse af IV-blandevejledninger samt standardordinationspakker - undervisning af sygeplejersker, besvarelse af lægemiddelrelaterede spørgsmål fra personale mm. Dialogmøder 2011

 33. Klinisk farmaceut på afdeling • Nationalt klinisk farmaciprojekt, udført på afd. P 260, THG • Formål: at sikre optimal behandling med risikolægemidler blandt indlagte patienter på danske hospitaler • AK-behandling, Digoxin, Methotrexat, NSAID og Opioider • Status på afd. • Antal patienter i interventionsperioden: 38 • Antal patienter i behandling med et risikolægemiddel, med et eller flere interventionsforslag: 29 (76%) • Antal patienter med et eller flere interventionsforslag på øvrige lægemidler : 25 (66%) Dialogmøder 2011

 34. Klinisk farmaceut på afdeling NSAID • Doseringsinterval optimeres (alle doser lagt inden for 9 timer) • Overskredet max dosering (1200 mg/døgn) • Dobbeltordination (fast på 3x400mg + samme som pn) • Ordination af ikke-rekommanderet NSAID • Ordination af max. dosis til ældre patient og uden samtidig ordination af PPI (er dog ikke givet) • OBS standardordinationspakke med 600 mg x 3 ibuprofen Dialogmøder 2011

 35. Klinisk farmaceut på afdeling • Mulige tiltag • Oprettelse af specielle fokusområder på afdelingen • Revidering af standardordinationspakker i EPJ, vejledninger i e-dok mm. • Undervisning af personale på baggrund af projekt, f.eks. om detaljer i medicinmodulet • Som resultat af projektet • Ny interventionsperiode på afd. P260 med daglig farmaceutisk medicingennemgang - fokus på medicinrelaterede problemstillinger • Deltagelse på morgenkonferencer Dialogmøder 2011

 36. Apotekets hjemmeside • www.apoteket.aarhussygehus.dk • Eller gå ind på hjemmesiden for Århus Sygehus: www.aarhussygehus.dk • Gå herefter ind på Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

 37. Apotekets hjemmeside Find bl.a. info om • Rekommandationsliste, returmedicin mm. • Liste over vederlagsfri medicin (under ”patient”) • Tilmelding til nyhedsbrev • Links til • DPSD • Udleveringstilladelser fra LMS • Produktresumeer Dialogmøder 2011

 38. Apotekets hjemmeside Dialogmøder 2011

 39. SAMNET • SAMnet er samarbejdsplatform for sygehusapotekerne i Danmark og Amgros • www.samnet.dk Dialogmøder 2011

 40. Apotekets Information • Ring på (+8949) 3909 • Eller mail til asapoinfo@rm.dk • Bemandes af kliniske farmaceuter alle hverdage fra kl. 8-15 • Alle lægemiddelrelaterede spørgsmål er velkomne • ”Simple” spørgsmål vs. spørgsmål der kræver egentlig sagsbehandling Dialogmøder 2011

 41. Apotekets Information • Fordeling af anvendelse Dialogmøder 2011

 42. Apotekets Information • Eksempler på spørgsmål • Er vilan inj. væske konserveret? • Hvordan blandes pantoloc til IV brug? • Må Sirdalud tabl. knuses? • En patient med CAVE dicillin. Er der krydsallergi med piperacillin/tazobactam? • Kan man give Lyrica og Reminyl i ventrikelsonde? • Hvilken administrationshastighed skal Humam Albumin 5% gives ved? • Osv…. Dialogmøder 2011

 43. Lægemidler klar-til-brug og sikker medicinering Dialogmøder 2011

 44. Hvorfor? • Fokus på patientsikkerhed • Fokus på arbejdsmiljø • Fokus på effektivisering og logistik • Ønske om reduktion af det kliniske personales tidsforbrug til lægemiddelhåndtering Dialogmøder 2011

 45. Hvordan? • Tre-strenget indsats: • Indkøb fra lægemiddelindustrien • Produktion på dansk hospitalsapotek • Egenproduktion på Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

 46. Eksempler • Injektionsvæske blandes, optrækkes og leveres i sprøjte eller infusionspose/-pumpe • Tabletter pakkes og leveres i enkeltdoser • Lægemidler pakkes i procedurevogne/-bakker • Patientspecifik behandling • Standardbehandling Dialogmøder 2011

 47. PDA og patientspecifik medicin Dialogmøder 2011

 48. Konklusion fra patientsikkerhedsundersøgelse • Automatisk medicindosering øger patientsikkerheden • Før-undersøgelse på Geriatrisk Afdeling viser, at ordineret medicin ved hver 4. patient ikke stemmer overens med dispenseret medicin, og at medicindosering sandsynligvis bidrager til færre fejl ved dispensering • Ingen fejl observeret ved automatisk medicin-dosering • Sygeplejerskerne føler sig trygge og oplever en øget sikkerhed Dialogmøder 2011

 49. Konklusion fra patientsikkerhedsundersøgelse • Ingen fejl relateret til automatisk medicin-dosering er indberettet til Dansk Patient-SikkerhedsDatabase • Stregkodelæsning på patient og medicin betyder, at dokumentationen er korrekt • Der er plads til forbedringer i hele processen • Nye fejltyper er mulige • Sandsynligvis tid at spare for sygeplejersken, men ikke undersøgt ved denne analyse Dialogmøder 2011

 50. Ændring af arbejdsgange Tid i gennemsnit pr. patient anvendt i medicinrummet i 2 forløb for hvert afsnit Gennemsnitlig tid anvendt hos patienten i 2 forløb for hvert afsnit • Når der bruges PDA, flyttes noget af den tid, der ellers blev brugt i medicinrummet ud til patienten • Sygeplejerskens opgaver ved medicinering bliver mere synlig for patient og pårørende • Patienten får indsigt i og medansvar for kontrolprocedurerne og dermed øget sikkerhed og tryghed Dialogmøder 2011

More Related