1 / 22

Velkommen til

Velkommen til. Oplæg om det nye patientklage system Ved juridisk chef Karin Mette Thomsen og praktiserende læge Ole Nørskov. PATIENTKLAGENÆVNET findes ikke mere. Statistik Patientklagenævnet 2009. Nævnet oprettede i 2009 i alt 4.235 nye sager Sagsbehandlingstid i 2009: 13,8 måneder.

tanaya
Télécharger la présentation

Velkommen til

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Velkommen til Oplæg om det nye patientklage system Ved juridisk chef Karin Mette Thomsen og praktiserende læge Ole Nørskov

 2. PATIENTKLAGENÆVNET findes ikke mere

 3. Statistik Patientklagenævnet 2009 • Nævnet oprettede i 2009 i alt 4.235 nye sager • Sagsbehandlingstid i 2009: 13,8 måneder. • Ingen kritik: 78,7 % • Kritik: 18,7 % • Kritik med indskærpelse: 2,5 % • Anmodning om tiltalerejsning:0 %

 4. Tidligere system ikke godt manglende overskuelighed og gennemskuelighed Lange sagsbehandlingstider (2010: 12,7 mdr.) Fokus på kritik - ikke læring ikke fokus på lokale muligheder for at løse klagerne

 5. Patienternes ønske • Den fejl eller oplevelse, de selv har været ude for, må ikke overgå til en anden • Deres tab eller lidelse i forbindelse med en hændelse skal anerkendes • Oplevelsen skal blive brugt til læring for at forbedre behandlingen i sundhedsvæsenet

 6. Målene for et nyt klagesystem • Styrke patienternes retsstilling • Bedre klagemuligheder • Lettere klageadgang • Hurtigere afgørelse • Klagesystemet skal understøtte, at der sker en læring i hele sundhedsvæsenet

 7. Hvordan klager man i dag? • Den 1. januar 2011 blev Patientombuddet oprettet som en ny myndighed under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. • Patientombuddet fungerer som én samlet indgang for patienter, som ønsker at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen. • Patienten kan vælge om klagen skal behandles af Patientombuddet eller Disciplinærnævnet

 8. Sagsområder • Klager over afgørelser fra Patientforsikringen om erstatning for patientskader og lægemiddelskader. • Klager over sundhedsfaglig virksomhed og patientrettigheder • Sundhedsvæsenets rapporteringssystem for utilsigtede hændelser • International Sygesikring vejleder om rettigheder til sygehjælp efter dansk lovgivning, EU-regler og andre internationale aftaler om sygesikring under midlertidige ophold eller bopæl i EØS-lande

 9. Øget læring og redskaberPatientombuddet • videreudvikle metoder og værktøjer til håndtering af klager, samt metoder til feedback og læring. • udarbejde tværgående analyser og fælles erfaringsopsamling • fastsætte sagsbehandlingsfrister, guidelines for god klagebehandling • opstille servicemål for behandlingen af klagerne både på det lokale og på det nationale niveau.

 10. Rådgivende Praksisudvalg • Det Rådgivende Praksis Udvalg rådgiver Patientombuddet om læringen af sagerne. • Det Rådgivende Praksis Udvalg sammensættes af repræsentanter for patientorg., faglige org., regioner og kommuner. Direktøren for Patientombuddet er formand for praksisudvalget.

 11. Disciplinærnævnet • Afløser Patientklagenævnet • Behandler klager over konkrete sundhedspersoners faglige virksomhed • Består af 1 formand, et antal næstformænd og medlemmer beskikket efter indstilling fra Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer og Forbrugerrådet samt medlemmer med sundhedsfaglig uddannelse. • Afgørelsessager består nævnet af 1 formand, 2 medlemmer samt 2 fagfolk

 12. Sagsbehandling • Sagen undersøges - Det er Patientombuddets og regionernes opgave at indhente de oplysninger, der kan belyse de enkelte punkter i klagen. • Partshøring - Når Patientombuddet finder, at der er indhentet tilstrækkeligt materiale til at belyse den konkrete sag, vil du få tilsendt en kopi af det materiale, som Patientombuddet har indhentet, og du vil få lejlighed til at kommentere det. • Sagkyndig vurdering En sagkyndig ser på sagen. • Afgørelse

 13. Afgørelsen • Ingen kritik • Kritik for manglende omhu og samvittighedsfuldhed – autorisationslovens § 17 • Kritik med skærpelse • Kritik for grov eller gentagen forsømmelighed – autorisationslovens § 75, oversendelse til anklagemyndighed • Et eller to af nævnsmedlemmerne kan afgive dissens

 14. ”Gabestokken” Offentliggørelse med navn af Disciplinærnævnets afgørelser: • § 75-påtaler om grovere og gentagen forsømmelse • Påtaler med skærpelse • 3 påtaler inden for 5 år • Påtaler vedr. kosmetiske indgreb • Sker automatisk • Ingen partshøring

 15. Tilbud om lokal dialog • En patient der klager til Patientombudet eller Disciplinærnævnet skal tilbydes en dialog med vedkommende region. • Dialogen skal afsluttes inden for 4 uger efter, at Patientombuddet har oversendt sagen • Dialogen kan føre til, at klagen bortfalder. • Hvis patienten ikke ønsker dialog, vil Patientombudet eller Disciplinærnævnet påbegynde behandlingen af klagesagen.

 16. Hvordan afvikles den lokale dialog – retningslinier ?? • Søg oplysninger i regionen • Der er ingen formkrav i loven.

 17. Foreløbige erfaringer • 33 % siger ja til dialog • 40 % af dialogerne ender med klagen stopper • Dvs. 13,2% af alle sager slutter med dialogen

 18. Sundhedsstyrelsens tilsyn Skærpet tilsyn: • Hvis der er mistanke om at sundhedspersonens faglige virksomhed udgør en risiko for patientsikkerheden • Varer sædvanligvis 1 år, men kan forlænges Påbud: • Ved alvorlig eller gentagen kritisabel virksomhed • Konkrete anvisninger, fx vedr. information, journalføring eller metode/behandling

 19. Sundhedsstyrelsens tilsyn, fortsat Virksomhedsindskrænkning/delvis autorisationsfratagelse: • Ved alvorlig eller gentagen kritisabel virksomhed • Konkrete indskrænkninger, fx undlade at foretage visse indgreb Autorisationsfratagelse: • Ved fare for patienterne eller hvis påbud bliver overtrådt • Muligheden for at udøve faglig virksomhed fratages helt • Domstolsanliggende

 20. Det Psykiatriske Ankenævn • De lokale psykiatriske patientklagenævns afgørelser kunne tidligere påklages til Patientklagenævnet. • Pr. 1. jan. 2011 kan afgørelser påklages til Det Psykiatriske Ankenævn. Nævnet bliver oprettet, fordi afgørelser om tvang i psykiatrien har en anden karakter end klager over konkrete sundhedspersoner • Der skal ikke tages stilling til, om der er grundlag for kritik, men om psykiatrilovens betingelser for anvendelse af tvang har været opfyldt.

 21. Sammenfatning • Patientombuddet – klageadgang – videns opsamling • Rådgivende Praksis Udvalg - rådgiver Patientombuddet • Disciplinærnævnet – konkrete klager over sundhedspersoner • Det psykiatriske Ankenævn – tvang efter psykiatriloven • Lokal dialog • Sundhedsstyrelsen - tilsynssager

 22. HJÆLP • Søg rådgivning hos Juridisk Sekretariat i Lægeforeningen • Lægeansvarsudvalget • Kollegialt netværk – frivillige kolleger yder gratis rådgivning Kollegialt Netværk kan kontaktes via: Rådgiverne direkte De regionale lægeforeninger  Netværkslinjen, Tlf. 35 38 89 51 Ring til sekretæren ved netværkslinien på tlf. 3538 8951

More Related