1 / 49

Velkommen til

Velkommen til. Dialogmøde med Hospitalsapoteket på Psykiatrisk Hospital Risskov den 7. maj 2013. Program. Velkomst Klinisk farmaci og medicinservice EPJ medicinmodul Klinisk farmaci fortsat Vederlagsfri medicin - Apotekets hjemmeside Lån af medicin – ”Find lægemidlet”

ugo
Télécharger la présentation

Velkommen til

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Velkommen til Dialogmøde med Hospitalsapoteket på Psykiatrisk Hospital Risskov den 7. maj 2013 Dialogmøder 2013

 2. Program • Velkomst • Klinisk farmaci og medicinservice • EPJ medicinmodul • Klinisk farmaci fortsat • Vederlagsfri medicin - Apotekets hjemmeside • Lån af medicin – ”Find lægemidlet” • Lægemidler klar til brug • Afslutning og evaluering Dialogmøder 2013

 3. Lidt om os • Fast team tilknyttet Psykiatrisk Hospital • 31 af Apotekets 250 medarbejdere • 24 farmakonomer, 5 farmaceuter, 1 funktionsleder og 1 afdelingsleder • Medicinservice og klinisk farmaci på ca. 100 afsnit på 4 destinationer • NBG, THG, PPØ og Psyk. Hospital Risskov Dialogmøder 2013

 4. Klinisk farmaci og medicinservice • Klinisk farmaci og medicinservice på afdelingerne startede først i 1990’erne med ren logistik af varekøb. • Efteråret 2005 besluttede ledelsen på Psykiatrisk Hospital at alle afsnit skulle have medicinservice. Start forår 2006. • Konceptet fra start til nu har ændret sig, og der er stadig udviklingsmuligheder. • Der hvor udviklingen er længst, laver vi en gennemgang af ordinationerne i EPJ, så medicinen kan leveres pakket til den enkelte patient, fra pakkerobotten. Dialogmøder 2013

 5. Formål med klinisk farmaci og medicinservice • Rette lægemidler til rådighed på patient niveau • Vejledning og information om præparater • Optimal økonomisk anvendelse • Lagerstyring • Kvalitetssikre og kvalitetsudvikle lægemiddelhåndtering Dialogmøder 2013

 6. Rekommandationer/standardsortimenter Kilde: Forord til Lægemiddel Rekommandationsliste, Den Regionale Lægemiddelkomite, Region Midtjylland, Januar 2010 Dialogmøder 2013

 7. Hvordan bruges EPJ af medicinservice? • EPJ bruges til at bestille medicin efter på patient niveau. • Standardsortiment, rekommanderede og patientens eget medicin. • Ved spørgsmål angående ordination kontaktes personalet. Dialogmøder 2013

 8. Medicinservice model på psyk. • Gennemgang i EPJ på patient niveau. • Synonym substitutionsliste/analog • Kontakt til personalet ved undren af ordination i EPJ. Dialogmøder 2013

 9. Medicinservice – flere modeller • M3 – farmakonomer synonymsubstituerer direkte i epj. • Kontrakt med emner, der ændres af farmakonomer • Eks. Penicillin, døgndækket • Eks. Simvastatin til natten • Derudover kommenteres der mundtlig på medicin, hvor farmakonomen undrer sig. Dialogmøder 2013

 10. Fokuspunkter • Burana tabletter – NSAID behandling af svage smerter. • Lægemiddelstoffet Ibuprofen 1200 mg er den maksimale anbefalede daglige dosis til behandling af svage smerter. For at opnå bedst mulig smertedækning, anbefales det at fordele dosis 3 gange daglig. • Maksimal anbefalet Burana dosis: • 400 mg x 3 dagligt • Risiko for bivirkninger såsom kardiovaskulære hændelser (ami) og ulcus ved længerevarende behandling. Dialogmøder 2013

 11. Fokuspunkter • Valg af protonpumpehæmmere (PPI) • Det er let at ombytte én PPI til en anden, da de er lige effektive.  • Pantoprazol er den rekommanderede protonpumpehæmmer i Region Midtjylland. Nexium (esomeprazol) er kun rekommanderet til børn samt til patienter med sonde, da dette præparat kan opslemmes i vand. • Der er god økonomi i at holde sig til Pantoprazol både på sygehuset, og når patienten udskrives. Dialogmøder 2013

 12. Fokuspunkter • Alendronat – interaktion med lægemidler og føde • Den perorale biotilgængelighed af Alendronat er ca. 0,7%. Da lægemidlet bindes til andre lægemidler og madvarer, bør det gives forskudt for måltiderne og på et tidspunkt, hvor der ikke tages andre præparater. • Samtidig fødeindtagelse, inkl. kaffe og juice, nedsætter absorptionsgraden af Alendronat-dosis med 40-60%. Dette kan medføre behandlingssvigt af Alendronat. • Alendronat gives mindst 30 minutter før andre lægemidler, føde- og drikkevarer eller kosttilskud. • Alendronat kan give øsofagusirritation. Tabletterne skal derfor indtages stående eller i siddende stilling, og skal synkes hele med et glas vand. • Alendronat behandling bør altid kombineres med calcium og D-vitamin tilskud. Dialogmøder 2013

 13. Intro til medicinrum • I dag tilbydes der introduktion til medicinrummet til nyt personale. • Introduktionen tager ca. 15 min. • Introduktionen består af…. Dialogmøder 2013

 14. Dialog • Er der emner, I kunne tænke jer, vi kunne være behjælpelig med i det daglige? Dialogmøder 2013

 15. EPJ medicinmodul • Vigtigt arbejdsredskab i vores daglige arbejde i klinisk farmaci • Har åbnet op for at følge forbruget af lægemidler på afsnittet på en helt anden måde • Vi kan bruge det rent logistisk til bestilling af medicin • Bruges til ordinationsgennemgang på patientniveau Dialogmøder 2013

 16. EPJ medicinmodul - uhensigtsmæssigheder • Når lægen IKKE logger på relevant afsnit • Ordination udenfor standardsortimentet • Markering af egen medicin • Afvigelser Dialogmøder 2013

 17. Farvekoder i EPJ Dialogmøder 2013

 18. Find synonymer via EPJ Dialogmøder 2013

 19. Find synonymer via EPJ Dialogmøder 2013

 20. Find synonymer via EPJ Samme indholdsstof Ikke altid synonymer!!! Dialogmøder 2013

 21. Udstedelse af recepter via EPJ • Hvorfor kan der ikke udstedes recepter på ALLE lægemidler? • Circadin er markedsført Melatonin er IKKE markedsført. Dialogmøder 2013

 22. EPJ medicinmodul - DIALOG • Hvordan kan vi medvirke til optimeret anvendelse af EPJ’ medicinmodul? Dialogmøder 2013

 23. Klinisk farmaceut på afdelingen • Regional retningslinje for medicingennemgang • Medicingennemgang er en proces hvor der systematisk tages stilling til følgende spørgsmål • Skal behandlingen fortsætte • Skal dosis justeres • Skal der skiftes til et mere hensigtsmæssigt præparat • Er der interaktioner med patientens andre lægemidler • Anvender patienten lægemidlet korrekt • Er der problemer med compliance • Er der indikation for nye lægemidler • For alle risikopatienter skal der udføres en medicingennemgang Dialogmøder 2013

 24. Klinisk farmaceut på afdelingen • Medicingennemgang er et lægeligt ansvar. Flere af opgaverne kan delegeres til andre faggrupper som farmaceuter,farmakonomer eller sygeplejersker. Dette skal aftales i en lokal instruks. • Udarbejdelse af retningslinje: Medicingennemgang i psykiatrien. • at sikre indikationen for patientens lægemiddel fortsat er aktuel og • at patienter med komplekse medicinprofiler identificeres med henblik på, at disse tilknyttes de nødvendige faglige ressourcer. Dialogmøder 2013

 25. Klinisk farmaceut på afdelingen • Hvad har vi gang i nu? • Prøveperiode medicingennemgang og ordinationsgennemgang på afd. Q skal foregå på to sengeafsnit og et ambulatorium. • Efter endt prøveperiode vil der evalueres på om dette er en ydelse afdelingen ønsker at have fast. Dialogmøder 2013

 26. www.regioner.dk - Vælg sundhed/ medicin/vederlagsfri udlevering af medicin E-dok 2.9.9 vedhæftet bestilling, faxes til Apotekets afd. i Horsens Vederlagsfri medicin Dialogmøder 2013

 27. Vederlagsfri medicin Dialogmøder 2013

 28. Vederlagsfri medicin • Lægemidler til ikke-indlagte psykiatriske patienter/tvungen opfølgning • Hiv medicin • Sclerose medicin Dialogmøder 2013

 29. Lægemidler til ikke-indlagte psykiatriske patienter: Der kan udleveres antipsykotika i en begrænset periode på 2 år Udlevering kan ske til: • Skizofrene patienter i starten af deres sygdomsforløb • Psykiatriske patienter med dom til behandling, selvom disse patienter ikke er indlagt • Psykiatriske patienter med skizoaffektiv sygdom • Bipolar sygdom ( manio-depressiv lidelse ) • Få patienter med ADHD • Patienter underkastet tvungen opfølgning i henhold til psykiatriloven Dialogmøder 2013

 30. Udlevering af vederlagsfri medicin Skal begrundes i et eller flere behandlingsmæssige hensyn: • Medicineringen kræver specifik viden og erfaring fra sygehuset/behandlingspsykiatrien • Behov for tæt styring eller stabilisering fra sygehuset/behandlingspsykiatrien • Hvis manglende compliance er en del af sygdommen, eller hvis manglende compliance medfører risiko for skadelig adfærd på patienten selv Dialogmøder 2013

 31. Dialogmøder 2013

 32. Dialogmøder 2013

 33. Vederlagsfri medicin til HIV patienter Vederlagsfri medicin til HIV patienter bestilles på afd Q i Skejby Følgende præparater kan rekvireres : • Antiinfectiva til lokal brug i mundhulen • Sulfadiazin • Sulfametoxazole med trimethoprim • Clindamycin Dialogmøder 2013

 34. Vederlagsfri medicin til HIV patienter • Pyrimethamin • Antiinfektionsmidler til tarmen • Svampemidler til systemisk brug • Dapsone • Antivirale midler til systemisk brug • Immunsystemstimulerende • Andre terapeutiske produkter, herunder antidoter Dialogmøder 2013

 35. Vederlagsfri medicin til sclerosepatienter Vederlagsfri medicin til sclerosepatienter bestilles via Scleroseklinikken på NBG Følgende præparater kan rekvireres : • Interferon-beta-1a • Interferon-beta-1b • Natalizumab • Fingolimod Dialogmøder 2013

 36. Apotekets hjemmeside Gå ind på www.auh.dk Vælg om os/ Afdelinger/ Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2013

 37. Vælg lægemidler og sortiment/ Tips om lægemidler Apotekets hjemmeside Dialogmøder 2013

 38. Find blandt andet oplysninger om : Temperatur i medicinrum og –skabe Må tabletten knuses Medicintilskudsregler – lægemiddelstyrelsen Lægemiddelregning osv. Apotekets hjemmeside Dialogmøder 2013

 39. Åbningstider og rådighedsvagt • Medicinservice på Psyk.Risskov • Tirsdage og fredage • Apotekets åbningstider • Hverdage kl. 8-15 • Hverdage kl. 15-17 (for akut medicin) • Lørdage kl. 8-13 (for akut medicin) • Apotekets rådighedsvagt træffes • Udenfor åbningstiden • Via Omstillingen AUH 78450000 • Stigende aktivitet hos Apotekets rådighedsvagt Dialogmøder 2013

 40. Find Lægemidlet • Intranet > AUH Risskov Lokale enheder > Apoteket > Find Lægemidlet Dialogmøder 2013

 41. Lægemidler klar til brug og sikker medicinering Dialogmøder 2013

 42. Hvorfor? • Fokus på patientsikkerhed • Fokus på arbejdsmiljø • Fokus på effektivisering og logistik • Ønske om reduktion af det kliniske personales tidsforbrug til lægemiddelhåndtering Dialogmøder 2013

 43. Eksempler • Injektionsvæske blandes, optrækkes og leveres i sprøjte eller infusionspose/-pumpe • Tabletter pakkes og leveres i enkeltdoser • Lægemidler pakkes i procedurevogne/-bakker • Patientspecifik behandling • Standardbehandling - behandlingspakker Dialogmøder 2013

 44. PDA og patientspecifik medicin Dialogmøder 2013

 45. Konceptafprøvninger • Udrulning af patientspecifik pakket medicin til flere afdelinger på AUH • 4 kliniske afdelinger tilbydes totalleverance af lægemidler klar til brug i ca. ½ år • Afprøvning af elektroniske medicinskabe Dialogmøder 2013

 46. Elektroniske medicinskabe Dialogmøder 2013

 47. Lægemidler klar til brug og sikker medicinering - DIALOG • Hvad tænker I umiddelbart om medicinkonceptet klar til brug? Dialogmøder 2013

 48. Spørgsmål? Dialogmøder 2013

 49. Tak fordi I kom • Husk at udfylde evalueringsskemaet  Dialogmøder 2013

More Related