1 / 18

Velkommen til

Your Choice – netværk for unge. Velkommen til. YCN ApS – netværk for unge. Netværkstanken. Your Choice tilbyder forskellige aktører muligheden for at være med i nyskabelse omkring arbejde med unge mennesker, uanset social/etnisk baggrund og til gavn for både de unge og samfundet . .

twila
Télécharger la présentation

Velkommen til

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Your Choice– netværk for unge Velkommen til YCN ApS – netværk for unge

 2. Netværkstanken Your Choice tilbyder forskellige aktører muligheden for at være med i nyskabelse omkring arbejde med unge mennesker, uanset social/etnisk baggrund og til gavn for både de unge og samfundet.

 3. Aktører

 4. Målgruppe Etniske og danske unge (frafaldstruede/ bistandsklienter) i alderen 18-25 år.

 5. Helhedstanken • For at skabe en helhed kræves, at: • alle aktører trækker i samme retning • individet tages i centrum • de vejledere, som arbejder med den enkelte unge, hjælper med at sammen-sætte de rigtige aktører, der skal til for at få den unge videre i livet

 6. Helhedsskolen Your Choice sætter fokus på en metode, en helhedsskole, der kan • sikre, at frafaldstruede unge føler sig hentet ind og ikke hægtet af • skabe et socialt rum, hvor unge i alderen 18-25 år kan kommunikere og undersøge deres egne tolkninger i forhold til det sociale fællesskabs værdigrundlag • skabe tillid og selvforståelse gennem vejleder-/ aktørnetværk og rollemodeller

 7. Helhedsskolens redskaber • Der skabes synergi mellem den enkeltes fortid og integrationen i nutidens samfund og (ud)dannel-sessystem • Der samarbejdes i nuet, og den enkeltes fortid er en del af den fælles positive styrke • Vejledning sker persontilpasset gennem tillid, nærvær, involvering og positiv dialog

 8. Helhedsskolen opnår • at hver enkelt bliver bevidst om sin egen situation i forhold til påbegyndelse/gennemførelse af uddan-nelse • at den enkelte får fjernet forskellige barrierer og får fastsat mål for sin personlige og faglige udvik-ling samt uddannelse • at eleven bliver i stand til at agere i en ungdoms-uddannelse eller kan udsluses til arbejdsmarkedet/ evt. vejledes til ansættelse under særlige vilkår

 9. Etik og tillid Etniske foreninger Pige-/ kvindeklub Sports- foreninger Erhvervs- rådgivning Computer- forening Foredrags-/arr. lokaler (eks. børnefødselsdage) Virtuel on-line lektiecafé Dagligt 8-13.15: Fastholdelsesprojekt Traditionel lektiecafé Hvilke muligheder har Huset? Øvrige foreninger

 10. Husregler Alkohol Kriminalitet Stoffer Vold

 11. Aftaler/indtægtsgrundlag Igangværende: Rammeaftale Lolland Kommune

 12. Erfaringer fra pilotprojekt • Pilotprojekt ”Netværkshuset” startede den 01/02-07 og afsluttedes d. 01/10-08. • Besøgt af 80 -100 unge, ca. 50 jævnlige brugere. 80 % er unge med anden etnisk baggrund. • 8 unge flyttet fra aktivering til job eller uddannelse. • 12 unge har fået ordinært arbejde. • Ingen unge med anden etnisk baggrund er blevet anklaget for lovovertrædelser fra den 01/02-07 til 01/10-08 i Nakskov.

 13. Netværkshus gav mindre kriminalitet I det halve år Netværkshuset på Rødbyvej har eksisteret, har der været mindre kriminalitet blandt de unge i Nakskov. Ved åbningen af Netværkshuset i april var der gang i den i huset, men fredeligt i byen. Af  Peter Gade pg@folketidende.dk  Det er ikke kun en kreds af unge, der beklager, at Netværkshuset på Rødbyvej nu lukker. Hos politiet er man også ærgerlige over, at initiativet nu stopper, for her har man glæde af, at de unge har et sted at være. Bjarne Pedersen påstod over for Folketidende i onsdags, at i den tid Netværkshuset har fungeret, er sigtelser mod unge af anden etnisk herkomst stort set forsvundet.Og det viser sig at være meget mere end en påstand. Det kan bekræftes i Nakskov Politi, hvor man er nået frem til samme konklusion. - Vi har haft meget mindre ballade rundt omkring i byen, end det tidligere har været tilfældet, siger vicepolitiinspektør J. Ingemann Hansen. Han roser initiativet for, at det er lykkedes at få skabt en stemning og en selvjustits blandt de unge, der har fået huset til at fungere. Foto: Kim Løwenstein, arkivfoto

 14. Samarbejde om integration

 15. Your Choice tilbyder • at indgå samarbejde om at flytte unge under 25 år fra bistandssystemet til uddannelse/jobs • at afhjælpe ”boomerang”-effekten (skole-bistand-skole) • at fungere som ”buffer” (tovholder, lynafleder) og indgå i vidensdeling med Lolland Kommune • at finde nye veje til integration

 16. Fordele ved samarbejde • målrettet (integrations-)indsats for de 18-25 årige baseret på empati og individuel vejledning • dialog, involvering, nærvær, fysiske rammer og aktivi-teter på de unges præmisser • præventiv indsats =>mindre kriminalitet, mindre uro • synergieffekten af et samarbejde kan udnyttes i profile-ring/branding af Lolland Kommune

 17. Vision og behov • Your Choice kører konceptet i 1 år som pilotprojekt i Nakskov hhv. Lolland Kommune • Your Choice tilbyder konceptet til andre byer/kommuner i Danmark • Your Choice har akut behov for større lokaler i Nakskov • Your Choice skaber Lolland eSport i samarbejde med Copenhagen eSport

 18. Kontakt: YCN ApS Tlf.: 2513 5522 ycn@live.dk www.ycn.dk

More Related