1 / 14

Krytosemenné rastliny

Krytosemenné rastliny. Znaky jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín. Autor : Mgr. Bibiána Vyskočová. Krytosemenné rastliny. patria k najdokonalejším rastlinám ich semená sú ukryté v obale – plode napr. Struk fazule malvica hrušky nažka slnečnice.

maitland
Télécharger la présentation

Krytosemenné rastliny

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Krytosemenné rastliny Znaky jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín Autor : Mgr. Bibiána Vyskočová

 2. Krytosemenné rastliny • patria k najdokonalejším rastlinám • ich semená sú ukryté v obale – plode napr. • Struk fazule • malvica hrušky • nažka slnečnice • delia sa podľa určitých znakov na : • jednoklíčnolistové • dvojklíčnolistové

 3. Znaky jednoklíčnolistových rastlín : 1. Pri klíčení má jeden klíčny list. 2. Žilnatina je rovnobežná. .

 4. 3. Koreň je zväzkovitý alebo cibuľa 4. Kvet má jednoduchšiu stavbu - okvetie

 5. Príklady jednoklíčnolistových rastlín : pšenica snežienka narcis ľalia hyacint

 6. Znaky dvojklíčnolistových rastlín : 1. Pri klíčení má dva klíčne listy. 2. Žilnatina je sieťovitá.

 7. 3. Koreň je hlavný s bočnými. 4. Kvet má zložitejšiu stavbu – kalich +koruna.

 8. Príklady dvojklíčnolistových rastlín : lipa prvosienka hrach pelargónia (muškát) africká fialka

 9. Priraďte ! Jednoklíčnolistové rastliny Dvojklíčnolistové rastliny 2 klíčne listy Kalich a koruna Rovnobežná žilnatina Hlavný koreň s bočnými Okvetie 1 klíčny list Sieťovitá žilnatina Zväzkovité korene

 10. Priraďte rastliny k danej skupine na základe žilnatiny listu ! Jednoklíčnolistové rastliny Dvojklíčnolistové rastliny rovnobežná sieťovitá sieťovitá rovnobežná

 11. Doplňte! Jahoda má hlavný koreň s bočnými a zaraďujeme ju medzi rastliny. Skorocel má zväzkovitý koreň a zaraďujeme ho medzi rastliny. dvojklíčnolistové jednoklíčnolistové

 12. Vaša úloha ! Na základe viditeľných znakov urči, či daná rastlina je jednoklíčnolistová alebo dvojklíčnolistová . jednoklíčnolistová dvojklíčnolistová jednoklíčnolistová jednoklíčnolistová dvojklíčnolistová dvojklíčnolistová

 13. Som prekvapená, ako ste zvládli nové učivo. Až oči vyvaľujem ! Teším sa na budúce stretnutie.

 14. Použitá literatúra • Prírodopis pre 5. ročník ZŠ, Ida Hantabálová a kol., 1997 • www.google.sk

More Related