Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MAAKUNTAKAAVOJEN LAATIMINEN Keski-Suomen maakuntavaltuuston seminaari 13.03.2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
MAAKUNTAKAAVOJEN LAATIMINEN Keski-Suomen maakuntavaltuuston seminaari 13.03.2008

MAAKUNTAKAAVOJEN LAATIMINEN Keski-Suomen maakuntavaltuuston seminaari 13.03.2008

98 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

MAAKUNTAKAAVOJEN LAATIMINEN Keski-Suomen maakuntavaltuuston seminaari 13.03.2008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MAAKUNTAKAAVOJEN LAATIMINEN Keski-Suomen maakuntavaltuuston seminaari 13.03.2008 IT-Instituutti, Jyväskylä M. Ahokas

 2. 1. MAAKUNTAKAAVAN PERUSTEHTÄVÄ • MAKA:ssa alueiden käytön suunnittelu ja periaatteet: • MASU:ssa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys • maakuntakaava osana maakunnan suunnittelua • ”… esitetään alueiden käytön ja yhdyskunta-rakenteen periaatteet ja osoitetaan tarpeellisia alueita…” (25:4 §) • VAT:n, maakunnan ja useamman kuin yhden kunnan tarpeet • vasta viime kuukausina on poliittinen ilmasto havahtunut huomaamaan, että aluerakenne ja infra (mm. asuminen, palvelut, liikenneväylät jne) ovat kestävän aluekehityksen kulmakiviä • MAKA:n on edistettävä VAT:n toteuttamista M. Ahokas

 3. 1.1 MAKA:n oikeusvaikutukset: ohjeena … • yleis- /asemakaavan laatimiselle & muuttamiselle (32:1 §) • muille toimille alueiden käytön järjestämiseksi (32:1 §) • viranomaistoimille (32:2 §, tiehankkeet, liiton hankkeet); sekä: • viranomaisia koskeva edistämisvelvoite (32:2 §) • rakentamisrajoitus virkistyksen ja suojelun sekä liikenteen ja teknisen huollon alueilla (33:1 §) • ”ehdollinen rakentamisrajoitus” (33:2 §) • määräaikainen rakentamisrajoitus (2 + 2 vuotta; 33:3 §) • vähittäiskaupan suuryksikkö: ei saa sijoittaa maakunta- tai yleiskaavan keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle 58:3 § • määräysmahdollisuus suunnitteluvelvoitteen tai valtakunnallisen alueidenkäyttötavoitteen toteuttamiseksi (177 ja 178 §) M. Ahokas

 4. 1.2 Oikeusvaikutukset maanomistajiin • ”rahat tai lupa”: …jos maakuntakaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa … (33:2 §) M. Ahokas

 5. 2. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKAAVAT • (kokonais-)maakuntakaava: vahvistettavana • 1. vaihemaakuntakaava: Jyväskylän seudun jätteidenkäsittely (JÄTKÄ); tulossa ehdotuksena nähtäville 20.03.-21.04.2008 • 2. vaihemaakuntakaava: pohjavesi, suojelu, kiviainekset (POSKI); kaavaluonnos n. 2010 • 3. vaihemaakuntakaava: turvevarat (TURVA); kaavaluonnos n. 2011 M. Ahokas

 6. 3. MAAKUNTAKAAVAN TILANNE • MV:n päätös 16.5.2007 • MH:n alistuspäätös YM:n vahvistettavaksi 22.8.2007 • asiakirjat viety YM:öön 17.9.2007 • lausuntokierros ministeriöissä ja Keski-Suomen ympäristökeskuksessa • liiton vastine lausuntoihin (9 kpl) ja valituksiin (1+2 kpl) pyydetty 14.01-10.03.2007 (viety YM:öön 27.02.2007) • YM:ssä käsittely on juuttunut ”jonoon”: vastine KHO:lle Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakuntakaavoista sekä Päijät-Hämeen vahvistuspäätöksen valmistelu M. Ahokas

 7. seuraavaksi valittajalle (-jille?) annetaan 1 kk aikaa vastaselitykseen • vahvistuspäätöksen valmistelu alkaa lomien jälkeen • päätös tullee vuoden viimeisellä neljänneksellä (loka-joulukuu) joko VN:sta (tai YM:stä, jos MMM vetää lausuntonsa pois) • mahdollinen jatkovalitus/-kset KHO:lle vuoden lopussa • lopullinen voimaantulo mahdollisesti (?) KHO:n päätöksen jälkeen aikaisintaan v. 2009 lopussa M. Ahokas

 8. 4. MAAKUNTAKAAVAN SISÄLTÖÖN LIITTYVIÄ ONGELMIA • ei ongelmia : SM, PLM, OPM, STM, TM • MMM: • ei ole pohdittu mm-elinkeinojen ja maaseudun kehittämisen asioita • MAKA liian yksityiskohtainen • vaikutusarvioinnissa ei ole tarkasteltu maa- ja metsätalouteen ja maaseutuun kohdistuvia vaikutuksia • MAKA ei ole se foorumi, jossa otetaan kantaa inventointien ja selvitysten sisältöön, arvottamiseen ja aluerajauksiin • MAKA ei voi ohjata mm:n tukimuotoja • ekologisia vyöhykkeitä ei voi sisällyttää kaavaselostukseen • MAKA:lla ei voi luoda maa-ainesten ottoon liittyvää uutta suunnittelujärjestelmää M. Ahokas

 9. turvetuotantoa koskeva suunnittelumääräys on poistettava • mm-alueita voi koskea vain rakentamisen ohjaus • maisema-alueiden suunnittelumääräys poistettava • harjujensuojelualueiden aluemerkintä ja kaavamääräys poistettava yksityismaiden osalta • S- ja s-merkinnät yksityismaiden osalta jätettävä vahvistamatta (puuttuu 28:4 §:n arviointi) • virkistysalueen suunnittelumääräykseen lisättävä maininta, ettei se koske metsänhoitoa ja käyttöä • tulvakysymystä tulisi käsitellä maakuntatasolla MAKA ei kaikilta osin lain mukainen ► ei voida vahvistaa ► neuvottelu ► kaavan siirto VN:n vahvistettavaksi M. Ahokas

 10. LVM • liiton tavoitteet liikennettä koskien ovat epärealistisia • tieverkon osalta liian yksityiskohtainen (mm. taajamat ja ”merkittävästi parannettava tie” -kannanotto) • kt 58 Multia –Karstula linjaus Pylkönmäen kautta ja Ruuhimäki-Niemisjärvi ovat epärealistisia suunnitteluajanjaksolla • rataverkko epärealistinen (”Haapamäen kolmio”) • ratahallintokeskuksen lausuntoa ei otettu mitenkään huomioon • raideliikenteen osalta kaavaa ei tule vahvistaa, vaan palauttaa uudelleen valmisteltavaksi M. Ahokas

 11. Keski-Suomen ympäristökeskus • ilmastonmuutosta voisi pohtia kaavaratkaisuissa • Äänekoski-Jämsä kehityskäytävä ei välity riittävästi kaavaratkaisuihin (Uuraisten/Äänekosken Hirvaskangas) • km- ja km-1 –merkinnät yhdyskuntarakennetta hajottavia (Hankasalmen as., Toivakka ja Lievestuore) • Juokslahden eritasoliittymä väärässä paikassa • ekologiset vyöhykkeet ja hiljaiset alueet sekä arvokkaat kallioalueet olisi tullut merkitä MAKA:aan • haitallisena pidetään Uuraisten Hankasuon ja Pylkönmäen Mätässuon merkintää turvealueena • ympäristökeskuksen mukaan maa-ainesten, kalliokiviaines-ten ja rakennuskiviainesten sekä turvetuotannon alueet ja vyöhykkeet käsiteltävä eri vaihemaakuntakaavoissa M. Ahokas

 12. 5. VALITUSTEN VÄITTEET • vähittäiskaupan suuryksikkö Nälkämäen risteykseen (Jari-Pekka Koponen) • tiedottamispuute (prosessivirheväite; Arviointikeskus/OTK Aulikki Kiviranta Tapio Riipisen ym. asiamiehenä) • tiedottamispuute (prosessivirheväite; Suomen Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry/Risto Sulkava ja Juhani Paavola) M. Ahokas

 13. 6. MAAKUNTAHALLITUKSEN VASTINE LAUSUNTOIHIN JA VALITUKSIIN • MH antoi vastineen 20.02.2008: ”lausunnoissa ja muistutuksissa ei ole tullut esille mitään sellaista maankäyttö- ja rakennuslain tai –asetuksen mukaista seikkaa, jonka nojalla maakuntakaavaa tai sen osaa ei voitaisi vahvistaa” M. Ahokas

 14. 7. ESTEELLISYYDESTÄ • ei ole ollut ongelma seutu- ja maakuntakaavojen laatimisessa • MAKA:n laatimisessa esteellisyyskysymys ei noussut esille • JÄTKÄ:n valmistelussa niiden tahojen edustajat, joiden kohdalla näkökulma olisi saattanut tulla ajankohtaiseksi, nimettiin asiantuntijoiksi, jotka eivät osallistu maakuntakaavaluonnoksen kannanmuodostukseen, mutta jotka ovat tuoneet asiantuntemuksensa asian valmisteluun M. Ahokas

 15. POSKI:n ja TURVA:n osalta tehdään ratkaisu, - että asiantuntijaryhmät nimetään selvitysryhmiksi, - että niiden tehtävä keskittyy selvitysten ja tutkimusten ohjaamiseen ja - että maakuntakaavan valmistelun todetaan olevan liiton toimiston (alueidenkäyttöyksikön viranomais-)tehtävää • tätä koskevat MH:n täsmennykset on tarkoitus tehdä huhtikuun kokouksessa M. Ahokas