Download
keski suomen maakuntaohjelma 2007 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA 2007 - 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA 2007 - 2010

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA 2007 - 2010

95 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA 2007 - 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA 2007 - 2010 MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMINEN Vahvuuksia voimistaen ja voimavaroja kooten uudella kehittämisotteella Hannu Korhonen

 2. MAAKUNTAOHJELMATYÖN REUNAEHTOJA • Vähenevät resurssit edellyttävät tiukkaa valintaa • Toimialojen edistämisestä klustereihin • Omaleimainen, mutta toisaalta kansallisesti vertailtava • Laaja-alainen valmistelu kaiken pohjana • Seutujen erityispiirteet tunnistettu • Hyödynnetään kansallisen ja EU:n kehittämispolitiikan linjauksia KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS VUOSITTAISTEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMIEN KAUTTA

 3. KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISALUEET MAAKUNTAOHJELMA 2007 - 2010

 4. KLUSTERITYÖN TAVOITTEET • käynnistää klusteripohjainen kehittäminen koko • maakunnassa • resursoida päätoimiset klustereiden vetäjät • synnyttää yrityslähtöisiä kehittämishankkeita, • jotka tuovat rahaa Keski-Suomeen • yhdenmukaistaa kehittämistapaa • auttaa yrityksiä hankkimaan rahoitusta yhteisiin • kehittämishankkeisiin • varmistaa osaltaan elinkeinotoiminnan uudistaminen ja • kilpailukyky

 5. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA 2007 - 2010 • Maakunnalliset klusterit valittu: Uudistuvat koneet ja laitteet, Bioenergiasta elinvoimaa sekä Kehittyvä asuminen • Maakuntaohjelman muut ’klusterivalmistelut’ jatkuvat • Matkailu syntyvänä klusterina • EDU-klusteri organisoitumassa • Hyvinvointiklusteri: kasvuyrityksiin • Luovilla aloilla kehittämisohjelma • LIIKETOIMINTALÄHTÖISYYS • OSAAVAN TYÖVOIMAN SAATAVUUS • Saarijärven-Viitasaaren seutu

 6. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA 2007 - 2010 Maakunnalliset klusterit • 70 % kehittämisrahoituksesta näihin Osaamiskeskusalat • Energiateknologia • Tieto- ja viestintäteknologia • Nanoteknologia • Paperinvalmistusteknologia • Matkailu ja elämystuotanto

 7. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA 2007 – 2010, KSLTavoitteet 2008 (TAS) Valittujen klustereiden kehittämiseen vähintään 85 % käytettävissä olevasta EU- rahoituksesta. Vähintään 75 % vapaasta maakunnan kehittämisrahasta valittujen klustereiden kehittämiseen. Mukaan ei lasketa osaamiskeskus- ja aluekeskusohjelmien rahoitusta. Vähintään 40 % Keski-Suomen Kehittämisrahaston rahoituksesta valittujen klustereiden kehittämiseen.

 8. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA 2007 – 2010, Muiden toimijoiden sitoutuminen Maakunnan yhteistyöryhmän linjaus Hankkeiden yhteiskäsittely ja yhteishaku Strategian korostaminen viestinnässä (hankehaku) EU-ohjelmien rakenne ja rahoituksen jakaantuminen toimintalinjoihin (EAKR ja ESR) Saarijärven-Viitasaaren työvaliokunta STRATEGIAN PITÄVYYS TESTATAAN OHJELMAKAUDEN ALUSSA

 9. KLUSTEREIDEN MAAKUNNALLISET KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖT Uudistuvat koneet ja laitteet Kehittämispäällikkö Pekka Matinaro JYKES OY Bioenergiasta elinvoimaa Kehittämispäällikkö Markku Paananen JAMK Kehittyvä asuminen Kehittämispäällikkö Jukka Vilppola JAO Resursoinnista vastaa Keski-Suomen liitto (EU-hanke) yhdessä yritysten, kehittämisyhtiöiden ja kotiorganisaa- tioiden kanssa

 10. UUDISTUVAT KONEET JA LAITTEET • Kehittämisteemat ovat: • ohutlevyteknologia (kennorakenteet, dynaamiset rakenteet, • muovaavat menetelmät) • biometalli (bioenergian käyttöön liittyvä laitetuotanto) • koneenrakennuksen kehittäminen (mm. paperikoneen • valmistus, teollisuuden ja tuulivoimaloiden voimansiirtolaitteet • sekä liikkuvat työkoneet) • Uusiutuva metsäteollisuus –osaamiskeskusohjelma

 11. BIOENERGIASTA ELINVOIMAA • Kehittämisteemat ovat: • biovoimaloiden polttoainejärjestelmät • alue- ja kiinteistökohtaiset lämmitysjärjestelmät • pellettienergiajärjestelmät • biokaasujärjestelmät

 12. KEHITTYVÄ ASUMINEN • ikääntyvän väestön palvelutarpeet ja vaatimukset asumiselle • klusterin yhteistyö mm. energia-, ympäristö-, hyvinvointi- ja • palvelusektoreiden kanssa • ICT-sektori mm. web-pohjaiset ratkaisut tuote- ja • palvelutarjonnassa • tuotteesta tarjoamaan ja kokonaispalveluihin • pientalovaltainen laadukas asuminen omaleimaisissa • keskuksissa ja taajamissa • korjaus- ja saneerausrakentamisen uudet • liiketoimintamahdollisuudet • asumisalueiden ja asumismuotojen kehittäminen • laadukas omaleimainen asuminen maaseudulla.