Download
velkommen til samling 3 12 13 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til samling 3.12.13 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til samling 3.12.13

Velkommen til samling 3.12.13

162 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Velkommen til samling 3.12.13

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Velkommen til samling3.12.13

 2. Program for dagen • Generell informasjon • Søknadsfrist 1.februar • Søknadens innhold • VIGO søknad • Viktige punkter • Rådgiversamling for videregående skole 16.januar 2014

 3. Før vi går til endringer i ny inntaksforskrift • Det har aldri vært gjennomført en så bred involvering i forbindelse med forskriftsendring både ved utarbeidelse av forslag og i høringsperioden • Det kom inn 125 høringssvar – det ble gjort endringer etter høringen

 4. Fort. Direktoratet ble spesielt bedt om å se på: • 1. Reglene om inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram på Vg1 • Krav til sakkyndig vurdering for elevgruppen med store og omfattende behov for spesialundervisning; herunder om vedtak om inntak og plassering i særskilte grupper ivaretar elevenes behov • Om elever med spesielle behov ivaretas skikkelig • Status som fulltid- og deltidselev

 5. Fort. • Inntak til Vg2 og Vg3 herunder elever med spesialundervisning • Inntak av minoritetsspråklige søkere • Kodeverket

 6. Ny inntaksforskrift • Endringer i forskrift kap. 6 og 6A • Aktuelle lovendringer i kraft fra 1.8.2013

 7. Hvorfor ny inntaksforskrift? • Ivareta søkernes rettssikkerhet • Hindre usaklig forskjellsbehandling • Prioritet i inntaket for en elev er et konkurransefortrinn • Særlig på populære utdanningsprogram (på populære skoler) vil det at en elev prioriteres gå på bekostning av en annen elev • Bestemmelsene må fungere i praksis

 8. Forskriftsendringene i korte trekk Ny forskrift: • Ryddet i fordeling av oppgaver mellom kommuner og fylkeskommuner • Ansvaret for sakkyndig vurdering ved søknad om fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram (PPTvgo) og realkompetansevurdering (kommunen) • Fastsatt plikt til å fastsette lokal forskrift om inntak og lokal forskrift om formidling.

 9. Forskriftsendringene i korte trekk • Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale forskrifter • Et mer differensiert inntak til Vg1 • Kommunen har fått ansvar for realkompetansevurdering av minoritetsspråklige søkere • Mer utfyllende regler om forholdet mellom fulltidselever og deltidselever • Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2/Vg3

 10. Inntak vg1 • Tidl.: svært ulik praksis mellom fylkeskommunene ang. hvor mange som tas inn til ”særskilt prioritert utdanningsprogram”, i ordinært inntak og individuelt • Nå: • Hovedregel: alle som skal tas inn konkurrerer etter poeng i det ordinære inntaket • Har gjeninnført begrepet fortrinnsrett • Fortrinnsrett – ordinært inntak med individuell behandling • Hvilke grupper har fortrinnsrett?

 11. Søknadsfrist 1.februar 1.Fortrinnsrett- særskilt utdanningsprogram på Vg1(Opplæringsloven §3-1, 6 ledd, forskrift§6-15). NB! Sluttkompetanse, studie eller yrkeskompetanse 2. Fortrinnsrett- med sterkt nedsatt psykisk/eller fysisk funksjonsevne -§6-17 3.Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk F§ 6-18

 12. Søknadsfrist 1.februar 4. Fortrinnsrett til Vg1 med vedtak om utvidet tid (forskrift§6-19).

 13. Lokal 1.februar frist i ØFK • Søkere til innføringsklasser for minoritetsspråklige • Søkere til 2-årig vg1 Helse og oppvekstfag for minoritetsspråklige, både første og andre år Vg1. • Søkere til Halden vgs, avdTosterødberget

 14. §6-14- Inntaksrekkefølge • Søkere med fortrinnsrett • Søkere som konkurrerer etter poeng • For å fange opp de som ikke får retten til 1 av 3 valgte utdanningsprogram oppfylt – blir behandlet individuelt. Individuell behandling får ikke mer – men får retten sin oppfylt.

 15. Fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram, F§ 6-15

 16. Inntak § 6-15 • Må dokumentere at vanskene til søkeren har mye å si for muligheten søkeren har til å fullførevgo med yrkes- eller studiekompetanse • Det er viktig at PPT i sin sakkyndige vurdering utreder og vurderer dette • Om søkeren kan fullføre 3 utd. prog eller mer har hun/han ikke et særlig behov.

 17. fortsettelse • Det omfatter kun elever med rett til spesialundervisning og svært få av disse har et særlig behov for inntak til et bestemt utdanningsprogram Søkeren må ha et særlig behov –Må være noe som gjør at søkerens behov ikke ivaretas tilfredsstillende ved å ha rett til ett av tre utdanningsprogram • De som det ikke har noen betydning hvilket utdanningsprogram de tas inn til, omfattes ikke av fortrinnsretten etter § 6-15 • Må ses i sammenheng med fortrinnsrett etter § 6-17

 18. Vilkår for inntak §6-15 • Det er 2 vilkår – begge må være oppfylt • Søkeren må ha: • Rett til spesialundervisning • Et særlig behov for inntak til et bestemt utdanningsprogram • Det SKAL foreligge en sakkyndig vurdering om at søkeren har et særlig behov for inntak til ett særskilt utdanningsprogram , jf. oppl. § 3-1 (5) • Søkere med fortrinnsrett tas inn før det ordinære inntaket • Dette er en rett til ett bestemt utdanningsprogram – ikke rett til inntak til en bestemt skole.

 19. Hva slags opplæringstilbud skal elever som er tatt inn etter § 6-15 ha? • Inntaksvedtaket sier ikke noe om opplæringstilbudet • Må treffes vedtak etter § 5-1.

 20. Fortrinnsrett – søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne F§6-17 • Innholdet i fortrinnsretten er regulert i § 6-17 andre ledd • Gir FK en mulighet til å ta søkeren inn på en særskilt skole dersom det er tungtveiende grunner • FK kan ikke plassere søkeren på ett annet utdanningsprogram enn ett av tre valgte i søknaden • Tas inn før det ordinære inntaket

 21. fortsettelse • Kan få inntaksvedtak og spesialundervisningsvedtak på plass tidlig • Her vil det være behov for omfattende tilrettelegging for eleven og FK/skolen vil ha behov for å starte prosessen i god tid. • Ikke krav om sakkyndig vurdering fra PPT (vedrørende inntak) • Kommunen må melde søkeren til FK innen 1.10. året før. • Kommunen må innhente samtykke til tilmelding fra foreldrene/eleven jf. Tilmeldingsskjema

 22. Vilkår - §6-17- sterkt nedsatt funksjonsevne • A) vedtak om spesialundervisning fra grunnskolen • B) Sterkt nedsatt funksjonsevne • Fysisk og/eller psykisk • C) Må pga den sterkt nedsatt funksjonsevnen ha et særlig behov for å bli tatt inn til en skole som er særskilt tilrettelagt • Må være sammenheng mellom den sterkt nedsatte funksjonsevnen og behovet for inntak etter denne bestemmelsen • Den særskilte tilretteleggingen kan være: særlig kompetanse, fysisk tilrettelegging (husk universell utforming), tilgang på hjelpemidler, ekstra lærertetthet etc. • D) Må foreligge dokumentasjon av søkerens særlige behov • Ikke krav til sakkyndig vurdering • Eks. tidligere enkeltvedtak om spesialundervisning, dokumentasjon fra spesialisthelsetjenesten, Statped. etc

 23. Sakkyndig instans og tilmeldingskrav • PPT i ØFK er sakkyndig instans ved inntak til særskilt utdanningsprogram – se krav til sakkyndig vurdering i § 6-16 • Saksbehandlingskrav og tilmeldingskrav • Fylkeskommunens og kommunens oppgaver må ses i sammenheng • Kommunen skal 1.10. melde søkeren til ØFK for sakkyndig vurdering. • Ved søknadsfristen 1.2. skal også sakkyndig vurdering fra ØFK være klar(dette gjelder §6-15 og evt noen søkere §6-17). • Fylkeskommunen skal ta stilling til disse søknadene tidlig, slik at det er god tid til å planlegge elevens oppstart. • Søkere som får avslag på søknad om fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram skal overføres til det ordinære inntaket • Skal også treffe et vedtak med avslaget – dette kan klages på. ( Avvisningsvedtak)

 24. Forts. • Krav til kommunens tilmelding • Samtykke fra søkeren • Det siste enkeltvedtaket om spesialundervisning med sakkyndig vurdering skal legges ved • En «pedagogisk rapport» hvor det gjøres greie for: • Vanskene som ligger til grunn for enkeltvedtaket om spesialundervisning OG hvorfor kommunen mener søkeren oppfyller vilkårene i §§ 6-15 eller 6-17. • Tidligere tiltak som er satt: eks. eneundervisning, alt. Opplæringsarena, avvik fra læreplaner, særlig hjelpemidler • Hva kommunen mener vanskene vil ha å si for videregående opplæring – eks. hvilken tilrettelegging vil søkeren trolig ha behov for i vgo. Er det forskjell på utdanningsprogrammene?

 25. Fortrinnsrett – tegnspråkopplæring §6-18 • § 6-18 – ny bestemmelse, men retten var tidl. regulert i bestemmelsene om inntak til knutepunktskoler • Søkeren har rett til oppæring i eller på tegnspråk etter oppl. § 3-9 kan søke om: • A) Fortrinnsrett for de med rett som ønsker Vg1 med tolk i en ordinær vgs • B) Inntak til knutepunktskole etter §§ 6-40 til 6-43 • Søkeren må i søknaden opplyse hva hun eller han prioriterer høyest. • Ved søknad - Krav til sakkyndig vurdering (samme krav i §§ 6-18 og 6-41) Sakkyndig vurdering skal inneholde: Behov for tegnspråk, Behov fore knutepunktskole, behov for tolk i vgs, tilleggsvansker • Fylkeskommunens PPT er sakkyndig instans

 26. Fortrinnsrett – Utvidet tid §6-19 • Omfatter de som har et enkeltvedtak om utvidet tid – må ha et vedtak for å kunne søke • Retten til utvidet tid er regulert i oppl. § 3-1 (5) • Tas inn til samme utdanningsprogram. • Før det ordinære inntaket. • Hvem omfattes av dette? • De som trenger flere år på Vg1.

 27. Søknadsfrist 1.februar 5. Søker med enkeltvedtak om særskilt språkopplæring og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene jf. Opplæringsloven §§2-8, 3-12(forskrift §6-23) 6. Søker med rett til spesialundervisning og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene (forskrift §6-22)

 28. Søknadsfrist 1.februar 7. Søker som nylig har ankommet til Norge- F§6-13 (som ikke er skrevet ut av norsk grunnskole, og som må realkompetansevurderes) 8. Søker til Vg1 uten tallkarakter eller uten sammenlingbart karaktergrunnlag(forskrift§6-24). 9. Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt vg1- § 6-25.

 29. Søknadsfrist 1.februar §6A-4 Søknadsfrist 1.februar for lærekandidatsøkere

 30. Fulltids/deltidselev • «Fulltidselev er ein elev som er teken inn til eit fullstendig utdanningsprogram på Vg1 eller eit fullstendig programområde på Vg2 eller Vg3». jf. F§6-5, Opplæringsloven 2013. • Søknad fra eleven • Skolen skriver sin innstilling- forslag til mal er sendt skolene • Inntaket gjør nytt enkeltvedtak

 31. Fulltid/deltidselev • En søker som har fått innvilget omvalg §3-1, fjerde ledd, skal som hovedregel tas inn som fulltidselev • Konsekvensen av å bli deltidselev….

 32. Krav om lovlig opphold F§6-3 • Det er et vilkår for inntak til vgo at søker har lovlig opphold i landet, Fylkeskommunen kan ta inn søkere med uavklart oppholdsstatus • Eleven har ikke rett til å fullføre dersom han/hun får avslag på søknad om opphold.

 33. Vilkår for søkere til vg1 jf§ 6-13 med kort botid i Norge • For de som ikke har et norsk vitnemål må det stadfestes at søkeren oppfyller ett av vilkårene nedenfor: Søker har: • 9 år grunnskoleopplæring i hjemlandet – ser ikke på fag eller kvalitet. Kun antall år som har betydning • Ikke krav til norsk • Ansvaret for dokumentasjonen påhviler søker • Hvis fkkommer til at vilkåret ikke er oppfylt – skal saken sendes til kommunen for realkompetansevurdering.

 34. Fort. Realkompetansevurdering • C) Realkompetansevurdere(rkv). • Dette er de 5 vitnemålsfagene i § 4-33. • Det innebærer også krav til norsk – ved rkv krav om karakteren 2 • Kommunens ansvar å rkv. Dette må skje uten ugrunnet opphold og i tide til at søker evt rekker inntaket. • Søknadsfrist 1.2. • Dersom vilkårene ikke er oppfylt – rett til grunnskole opplæring etter oppl. § 4A-1.

 35. Utvidet tid – 4-5 år i Vgs • Retten gjelder heltidsopplæring i inntil to år ekstra, jf. oppl. § 3-1 (5) • Vilkårene for utvidet rett er at eleven har: • rett til spesialundervisning • det foreligger en sakkyndig vurdering av elevens særlige behov for opplæring utover tre år, jf. opplæringsloven kapittel 5 • Ved behandling av søknad om utvidet tid er det PPTvgo som er sakkyndig instans og det er fylkeskommunen som skal fatte vedtak, jf. oppl. § 3-1.

 36. Vurdering av behov for utvidet tid, 4-5 år • Vilkår: særlig behov for mer tid i videregående opplæring • Kravet er at eleven må ha utbytteav mer videregående opplæring. • Vurderes i forhold til de opplæringsmålene som er satt for eleven, bla i IOPen • Opplæringsmålet kan være grunnkompetanse

 37. Inntak til Vg2 og Vg3

 38. Fortrinnsrett Vg2-3 De som har hatt fortrinnsrett etter § 6-16 vil ha rett til et programområde til Vg2 som bygger på utdanningsprogrammet til Vg1. • § 6-30 - fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt fysisk/eller psykisk funksjonsevne også til Vg2 og Vg3. § 6-31 – tegnspråk – viderefører gjeldende - § 6-32 – vedtak om utvidet tid – gjelder for de som har vedtak om utvidet tid til Vg2 eller Vg3

 39. Søknadsfrist 1.februar 10. Søker til Vg2-3 med enkeltvedtak om spesialundervisning eller planlagt grunnkompetanse (forskrift §6-35). 11. Søker til Vg2-3 som av andre grunner må behandles individuelt (forskrift 6-38). 12. Søker til tegnspråkopplæring Vg2-3 (Opplæringslova §3-9). 13. Søker om fortrinnsrett til Vg2-3 med vedtak om utvidet tid (forskrift §6-32).

 40. Vedlegg til Vigo søknad med frist 1.februar

 41. Viktige punkter • I tillegg til Vigo søknad sendes 3 eksemplarer med dokumentasjon til Opplæringsavdelingen, Inntak- og formidlingsseksjonen. • Søker må skrive under vedleggsskjema.

 42. Forts. viktige punkter • Alle søkere må sette opp 3 ulikeønsker om utdanningsprogram og det må være samsvar mellom Vigosøknad ,vedlegg/dokumenetasjon og til søknad og sakkyndig vurdering. • Elevene styres mot nærmeste skole, evt. dokumentere behov for annen skoleplassering. Elev må skrive under på begrunnelsen.

 43. Forts, viktige punkter • Alle dokumentasjon må følge søknaden 1. februar – unngå ettersendinger • vedleggsskjema med manglende dokumentasjon vil bli returnert • Vedtak om inntak sendes søkerne når søknaden er ferdigbehandlet. Alle skal ha fått svar innen 15.mai 2014

 44. Søknaden må inneholde forts. • Dokumentasjon skal være av nyere dato. • Eventuelt vedtak om spesialundervisning • Tidligere hjelpetiltak.

 45. Vurdering av IOP- tidligere halvårsrapport • Halvårsrapport erstattes av en årlig rapport • Endring i oppl. § 5-5 andre ledd og psl.§3-6 • Elever med spesialundervisning skal nå kun ha en skriftlig årlig oversikt (årsrapport) over opplæringen som hun/han har fått og en vurdering av egen utvikling • Hensikten er å redusere rapporteringsbyrden • Det er også presisert i bestemmelsene at elevens utvikling skal vurderes ut fra målene i IOP’en • Dette er en tydeliggjøring av gjeldende rett – ingen endring • Husk: elevene skal ha individuell vurdering etter «vurderingsforskriften» - dvs bla halvårsvurdering etter § 3-13 og underveisvurering §3-11

 46. KLAGEBEHANDLING Klager i forhold til inntak vg1 – sendes Opplæringsavdelingen ved Inntak og formidlingsseksjonen. Vi forbereder saken og oversender klagen til Fylkesmannen i Østfold. Klager i forhold til inntak vg2 og vg3 – sendes Opplæringsavdelingen ved Inntak og formidlingsseksjonen. Vi forbereder saken og oversender klagen til særskilt klagenemd for forvaltningsklager i Østfold

 47. Private skoler • Seiersborg videregående skole • Tomb videregående skole • Noroffvgs • Wang Toppidrett • Steinerskolen • Pluss-skolen • Østebovgs • Østfold møbelsnekkerskole

 48. Nyttige linker Link til «Endringer i reglene for inntak og formidling» : http://www.udir.no/Regelverk/artikler_regelverk/Forskriftsendringer-om-inntak-og-formidling/ Link til «Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning»: http://www.udir.no/Upload/Brosjyrer/5/Veiledn_Spesialundervisn_2009.pdf

 49. Nyttige linker Link til «Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever» : http://www.udir.no/Upload/Lov_regelverk/Veiledere/Veileder_Innforingstilbud_020712.pdf Link til «Veileder for opplæring av barn og unge med hørselshemming» : http://www.udir.no/Upload/5/Veileder_for_oppl%c3%a6ring_av_barn_og_unge_med_horselshemming_010211.pdf

 50. Kontaktpersoner • Grete Irene Olsen - 69117230 greols2@ostfoldfk.no • Anita Johansen – 69117294 anijoh@ostfoldfk.no