Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen til SSP konference PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen til SSP konference

Velkommen til SSP konference

144 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Velkommen til SSP konference

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Velkommen til SSP konference

 2. Velkomst ved Børn og Kultur direktør Jesper Tangbæk

 3. SSP konference 2011 Dagens program. 9.00 - 9.10 Velkomst v/ Børn og Kultur direktør Jesper Tangbæk 9.10 – 9.15 Program - En meningsfyldt dag 9.15 – 9.45 SSP grundlaget – Formål og Landkort. 9.45 - 10 .00 Pause 10.00-11.15 Oplæg ved sociolog Ulrik Winding. ”Dilemmaer i hjælpen til de socialt udstødte og marginaliserede unge” 11.15 – 11.30 Kort pause 11.30 - 12.30 Videns- og erfaringsdeling mellem lokalgrupperne. 12.30 - 13.30 Frokost. 13.30 - 15.00 Intro til opgaven i lokalgrupperne Arbejde i de enkelte lokalgrupper. 15.00 - 16.00 Præsentation af gruppernes arbejde Fælles refleksioner over dagens arbejde.

 4. Kriminalitetsforebyggende SSP-samarbejde i RoskildeAlles ansvar/en fælles forpligtigelse Børn og unge med særlige behov De udsatte De marginaliserede Mainstreamunge De utilpassede

 5. Kriminalitetsforebyggelse på flere niveauer Formålet er at kriminelle handlinger undlades eller reduceres Individorienteret indsats Specifik indsats overfor grupper Generel indsats overfor alle

 6. Grundlagene for indsatserne Roskilde kommunesSammenhængende Børnepolitik + Plan for den kriminalpræventive indsats Kreds- og lokalrådets indsatser Roskilde kommunes SSP grundlag

 7. Sammenhængende børnepolitik • Tidlig indsats overfor problemer hos det enkelte barn i det nære miljø • Børn og unge med særlige behov skal være en del af fællesskabet • Børn og unges ret til inddragelse og medbestemmelse skal sikres • Forældrene inddrages i beslutninger

 8. Roskilde kommunes plan for den kriminalpræventiveindsats Specifikkegruppe indsats Den individorienterede indsats Den generelle indsats • Særligt truede grupper • Gruppeprojekter • Opsøgendegadearbejde • Information, oplysning, undervisning og Kursusvirksomhed • Målrette alle unge. • Oplysning. • Undervisning. • Samarbejde i lokalrådet, mellem offentlige, private og frivillige. • Den enkelte unge. • 1. gangssamtaler. • Netværksarbejde i familien. • Tidlig hjælp omkring rusmidler. • Mentorprojekt. (frivillige) • Foranstaltning efter serviceloven.

 9. Kreds- og lokalrådets indsatsområder 2011 • Strategisk kriminalpræventiv indsat overfor børn og unge:- Unges uhensigtsmæssige brug af det offentlige rum/byrum.- Forældreinvolvering. • Indsats mod kriminelle bander • Indsatsen for et trygt natteliv for de unge • Indsats mod indbrud i beboelse

 10. SSP- arbejdsgrundlag - mål • Generelle kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsatser overfor alle børn og unge i Roskilde. • at arbejde tværfagligt og tværsektorielt med aktiv inddragelse af børn, unge og deres forældre. • at iværksætte initiativer over for særligt truede børn - unge og grupper. • at inddrage alle ressourcerne i lokalområderne, så der sikres en helhedsorienteret indsats. • at løbende arbejde for et kontinuerligt netværk mellem de forskellige SSP interessenter. • at indsatserne tilrettelægges og prioriteres efter behov. • at arbejde ud fra Kreds & lokalrådets indsatser, Roskilde kommunes sammenhængende børnepolitik og den kriminalpræventive plan for indsatserne .

 11. SSP – Strukturen i Roskilde

 12. SSP-lokalgruppen Fælles og tværfagligt Lokalgruppen Den enkelte medarbejder Egen institution

 13. Kriminalitetsforbyggende Hvad virker og hvad virker ikke?

 14. Hvad virker ikke?- Flemming Balvig • At straffe • At stigmatisere • At ekskludere • Blive afsløret og straffet / skældt ud • At samle de kriminelle (værre) • At udøve konsekvens første gang/ nul tolerance • Scared straight (nogen gange værre v. negative rollemodeller) • Øget patruljering • Videoovervågning

 15. Flemming Balvig Professor i kriminologi- hvad virker? • At de bliver sammen med de andre / spredning • At de medinddrages • Uformel social kontrol • Bibeholde orden • Problemorienteret indsats • Konfliktmægling • Proaktivkriminalitetsbekæmpelse

 16. Effekten af det tværfaglige SSP samarbejde Nårder bliver færre børn og unge som skiller sig ud fra ”de gode” fællesskaber og samles i marginaliserede fællesskaber med kriminalitet og overforbrug af rusmiddel som fællesnævner Hvordan kan man se det virker?

 17. INSPIRATIONS SPEED-DATING • 4 minutter – hvad var vores udfordring • 4 minutter - hvad gjorde vi og • spørgsmål til sidst Der er 3 runder af 10 minutter

 18. TO SLAGS OPGAVER I ALLE GRUPPER

 19. LOKALGRUPPENS OPGAVE Konkretog realistisk 1. De konkrete opgaver Hvad sætter vi os for at arbejde med fra nu og et år frem? Hvad er behovene? Hvad kræver den tværfaglige indsats? Hvad vil vi konkret gøre hos os inden for det næste år? (lav gerne en plan) Hvad er sket, når vi er lykkedes? 2. Jeres samarbejde I vores samarbejde (på møderne og i mellem møderne) hvad er vi så særlig gode til? Hvad har vi brug for at udvikle i vores samarbejde (på vores møder og i mellem møderne) for at vi kan lykkes optimalt med det vi vil? 19

 20. DET PRAKTISKE Funktioner: Tovholder uddelegerer opgaver: bl.a. tid og hvem der præsenterer jeres svar på opgave 1 Lokalgruppe Ramsø i lokale 1 ”gul gang” Lokalgruppe Tjørnegården i lokale 2A ”gul gang” Lokalgruppe Hedegårdene i lokale 2B ”gul gang” Lokalgruppe Gundsø i lokale 4 ”gul gang” Lokalgruppe Jyllinge i lokale 6 ”gul gang” Lokalgruppe Himmelev i lokale konferencesal A (under restauranten) Lokalgruppe Klosterm./Tre. i lokale konferencesal B ( ------ ”------ ) Lokalgruppe TCR i lokale møderum ved konferencesal (---- ” ---- ) Lokalgruppe Svogerslev i lokale Pejsestuen Lokalgruppe Østervang i lokale Pejsestuen Lokalgruppe Midtbyen i lokale Pejsestuen

 21. DE NÆSTE SKRIDT Materialer på hjemmesiden inden den 8. november 2011 Opfølgning på mål på kommende lokalgruppemøder

 22. Tak for i dag – kom godt hjem.