Download
preventivni ukrepi pri zastrupitvah n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PREVENTIVNI UKREPI PRI ZASTRUPITVAH PowerPoint Presentation
Download Presentation
PREVENTIVNI UKREPI PRI ZASTRUPITVAH

PREVENTIVNI UKREPI PRI ZASTRUPITVAH

176 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PREVENTIVNI UKREPI PRI ZASTRUPITVAH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PREVENTIVNI UKREPI PRI ZASTRUPITVAH Avtorica: Bernarda Trstenjak botrstvo.tuditi.delo.si/2007/09 www.jh-lj.si/index.php?p=7&k=1303 www.finance.si/201941

  2. UČINKI NEVARNIH KEMIKALIJ KRONIČNI - strupenost - draženje - rakotvornost - mutagenost - strupeno za razmnoževanje AKUTNI - strupenost - draženje - preobčutljivost - opekline PREVENTIVNI UKREPI PRI ZASTRUPITVAH Zastrupitev lahko povzročijo: kemikalije, zdravila, droge, rastline, živali in hrana (bakterijski toksini-gobe)

  3. Odgovorno ravnati z nevarnimi snovmi. • Pri delu z nevarnimi snovmi ne smemo • jesti, piti in kaditi. PREVENTIVNI UKREPI PRI ZASTRUPITVAH

  4. Uporabljati ustrezno • zaščitno opremo • glede na vrsto snovi. Delovni prostori morajo biti dobro zračni. Odpadke in ostanke nevarnih snovi odlagati v posebej za to namenjeno embalažo. PREVENTIVNI UKREPI PRI ZASTRUPITVAH

  5. Strupi morajo biti v ustrezni in pravilno označeni embalaži, zaklenjeni. Nevarnih substanc ne smemo odnašati domov. PREVENTIVNI UKREPI PRI ZASTRUPITVAH

  6. Umik iz kontaminiranega območja; • Vzpostavitev in vzdrževanje osnovnih življenjskih funkcij; • Pri stiku s kožo: umivanje z vodo in milom; • Pri stiku z očmi: 10-15 minut izpiranje oči s čisto vodo; • V primeru zaužitja: oseba naj popije 2-3dl vode, • bruhanje smemo izzvati le pod posebnimi pogoji • (strup ne sme biti organsko topilo, jedkovina); • Poklicati zdravnika, ko se nudi osnovna prva pomoč; • O nezgodi obvestiti druge odgovorne osebe; • Pridobitev podatkov o strupu, jih posredovati zdravniku; • Pomembni anamnestični podatki za reševalca in zdravnika. PRVA POMOČ IN NUJNI UKREPI PRI ZASTRUPITVAH:

  7. Literatura: • Varno delo v šolskem laboratoriju, DZS, 1999, Ljubljana • Pazi, uporabi varno, Ministrstvo za zdravje - Urad RS za kemikalije, 2003 (slikovno gradivo)