1 / 63

Velkommen til TD oppdatering

Velkommen til TD oppdatering. Nord Østerdal Skiskytterkrets 25.11.10. Rammer og mål for kvelden. Avklare hva som er TD’s oppgaver, samt forventninger. Gå igjennom de viktigste delene av lover/regler. Se på nye og endrede bestemmelser før denne sesongen.

cutter
Télécharger la présentation

Velkommen til TD oppdatering

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Velkommen til TD oppdatering Nord Østerdal Skiskytterkrets 25.11.10 Av Frank Røym

 2. Rammer og mål for kvelden • Avklare hva som er TD’s oppgaver, samt forventninger. • Gå igjennom de viktigste delene av lover/regler. • Se på nye og endrede bestemmelser før denne sesongen. • Øve seg med å håndterer en del faktiske CASE. • Bidra til økt kvalitet på arrangement. • Styrke sikkerheten i skiskyting. • Øke ens egen, klubbens og kretsens kompetanse. Av Frank Røym

 3. Utdanningsstigen ( TD) • TD 1 • Krav er kurs på 6 timer • Praksis over 2 år eller 3 renn • TD 1 praktiserer på krets /region nivå • TD 2 • Krav er kurs på 12 timer • Praksis over 2 år på renn i NC, NM, HL • Autorisasjon fra NSSF • IR ( Internasjonal Dommer, autoriseres av IBU) • Internasjonal TD Av Frank Røym

 4. TD’viktigste oppgaver • Være arrangørens høyre hånd • Være en ressursperson for arrangøren • Forvalte regelverket rettferdig og riktig • Bidra til generell kompetanseoverføring om arrangement og regelverket Av Frank Røym

 5. Hva forventes av en TD • Har kjennskap til regelverket • Har kjennskap til anlegg og løyper • Har kjennskap om arrangementsavvikling • Har kjennskap til idrettens grunnverdier • Har grundig kjennskap til sikkerhetsbestemmelsene • Opptrer nøytralt, korrekt og anvender sin kunnskap med sunn fornuft Av Frank Røym

 6. Viktig materiell for TD • IBU’s regelverk • Nasjonale konkurranseregler 2006. ( oppdatert versjon pr 01.10.2010) • Veileder for TD’er • TD rapporten Av Frank Røym

 7. Veileder for TD • Det er utgitt en egen veileder for TD. Denne er delt i 2 deler. • Del 1 Veileder nasjonale renn (NM, HL,NC, LM) • Del 2. Veileder for renn på kretsnivå • Der finner en også diverse sjekklister for TD • Viktige ting der er. • Juryens oppgaver • Rutiner ved sikkerhetskontroll • TD’s oppgaver sammen med arrangøren • I god tid før konkurransen • Før konkurransen ( senest dagen før rennet) • Under konkurransen • Etter konkurransen Av Frank Røym

 8. TD’s oppgaver (1) • I god tid før rennet • Ta kontakt med arrangør vedr. forberedelsene og tilstanden på arrangementstedet • Gjøre avtaler om nødvendige møter og informasjonsflyt før arrangementet. • Bli enige om hvordan en legger opp samarbeidet • Ved streng kulde og lite snø bør kontakten være tett • Kontrollere løyper, skyteanlegget • Særskilte rutiner ved NM,NC, HL • Gjøre avtaler vedr trekning av starlister, innskyting. Av Frank Røym

 9. TD’s oppgaver (2) • Før konkurransen ( senest dagen før rennet) • Kontroller at arrangør har avtale med sanitet. • Forvisse seg om at arrangør har rutiner på våpenkontroll ved start og mål og for rekrutter på standplass • Forvisse seg om at arrangør har opplegg for kontroll av startlisens • Samtale med de øvrige jurymedlemmer om samband og kontakt under konkurransen Av Frank Røym

 10. TD’s oppgaver (3) • Under konkurransen • Kontrollere at konkurransen gjennomføres iht. reglementet • Ta nødvendige forhåndsregler når vanskelige situasjoner oppstår som gjør en regulær gjennomføring av konkurransen umulig. En slik forhåndsregel kan være å avbryte konkurransen • Vedta om løper som kommer for sent til start skal få starte når dette skyldes ”forcemajeure” • Behandle protester så snart de foreligger og om mulig før konkurransen er avgjort Av Frank Røym

 11. TD’s oppgaver (4) • Etter konkurransen • Behandle innkomne protester • Idømme mulige straffer • Bestemme eventuelle tilgodeskrivelser • Erklære konkurransen som ugyldig dersom forholdene tilsier det • Fatte vedtak i forhold til eventuelle spørsmål som ikke styres av reglement. • Utarbeide TD rapport og oversende den til arrangør og krets Av Frank Røym

 12. Sjekkliste for TD • Bør brukes som huskeliste for alle arrangører • Alle i nøkkelpersoner i arrangørstaben bør kjenne denne sjekklista i særdeleshet innefor sitt ansvarsområde. • Lista er i hovedsak tenkt som ett verktøy for TD Av Frank Røym

 13. Nasjonale konkurranseregler • 1.1 ANVENDELSE AV REGLENEDe nasjonale konkurransereglene skal nyttes ved alle nasjonale skiskytterkonkurranser så langt det er mulig. • Reglene kan avvikes hvor TD har gitt sin godkjenning og at det klart fremgår av innbydelsen at andre regler blir fulgt. • NSSF forholder seg til enhver tids gjeldende barneidretts- bestemmelser og idrettens barnerettigheter vedtatt av NIF • De nasjonale konkurransereglene finner en via forbundets nettside: ( Husk å ta ut riktig utgave) Av Frank Røym

 14. Inndeling av de Nasjonale konkuransereglene ( 1) • 1. Generelle bestemmelser • 2. Organisasjon og oppnevnelser • 3. Konkurransestedet og krav til det • 4. Konkurranseutrustning og bekledning • 5. Trening og innskyting • 6. Startbestemmelsene • 7. Langrennsbestemmelsene • 8. Skytebestemmelsene • 9. Målpassering sluttid og resultater Av Frank Røym

 15. Inndeling av de Nasjonale konkuransereglene ( 2) • 10. Protester • 11. Straffebestemmelsene • 12. NM og HL – arrangementsregler • 13. Vital cup og Statkraft cup – arrangementsregler • 14. NM Rulleskiskyting – arrangementsregler • 15. Landsdelsesterskap – arrangementsbestemmelser • 16. Åpningsrenn Beitostølen - arrangementsbestemmelser • 17. Sanitet/lege på arrangement • 18. Ikrafttreden • Straffebestemmelser nasjonale konkurranser Av Frank Røym

 16. Generelle bestemmelser viktige elementer ( 1). • Sørg for å få klasseinndelingene ( 1.2) iht til reglementet. Slå sammen klasser ved få deltakere. • NB ! Ingen i klasse 16 år og yngre kan starte i annen klasse enn den de tilhører. • I utgangspunktet skal en forholde seg til de rammer som er gitt for distanser, øvelser og spesifikasjoner.(1.3) • 11 og 12 år : Normal, Sprint og Fellesstart • 13 og 14 år: Normal, Sprint, Fellesstart, Jaktstart og Stafett (begrens antall, jaktstart, fellesstart og stafett) • 15 og 16 år : Normal, Sprint, Jaktstart, Fellesstart og stafett. Av Frank Røym

 17. Generelle bestemmelser viktige elementer ( 2) • Lisens ( 1.4.1) ( sørg for at arrangør foretar lisenskontroll) • Innbydelse og påmelding ( 1.5.) • Angi i innbydelse eventuelle avvik fra regelverket. Bruk elektronisk påmelding. Anbefaler bruk av fakturering av startkontingent i ettertid. Økt startkontingent kan vedtas av kretsen i LM og KM • Lagledermøte • Anbefales brukt også i lokale større renn. Viktig for å få ut oppdatert informasjon til lagene. Av Frank Røym

 18. Generelle bestemmelser viktige elementer (3) • Det er forbudt å gi informasjon til utøver når han er innenfor oppmerket sone ( røde streker) på skytebanen. ( 1.8.2.1) • Det er forbudt med ”pacing” på ski, dog tillatt å løpe inntil 50 m ved siden av en utøver for å gi informasjon og drikke. (1.8.2.2). • Særskilt regel klasser 16 år og yngre ( 1.8.2.1) • Fra 5 min før start er det ikke lov for andre enn utøveren og funksjonærer å røre våpen på er plassert på standplass. Straff for dette kan være diskvalifikasjonsgrunn Av Frank Røym

 19. Organisasjon og oppnevnelser • Rennjury skal velges for å ta avgjørelser i alle saker/spørsmål som oppstår i forbindelse med en konkurranse og som ikke andre organer er ansvarlig for å ta avgjørelser i. ( 2.3.1) • Juryens sammensetning (2.3.2) • Mindre renn: En TD, rennleder og skytebanesjef. • NM, HL, NC, LM: 2 TD, rennleder, to valgte lagledere. • Utpekelse av TD ( 2.4) • NM, NC, HL og LM oppnevnes 2 TD’er av NSSF’s tekniske komite • Andre renn oppnevnes 1 TD av kretsen ( Bruk 2 på større renn) Av Frank Røym

 20. Konkurransestedet og krav til det (1) • Beskrivelser av krav til startområdet ( 3.2) • Normal og sprint 8-10 m langt og minimum 4 m bredt • Jaktstart, minimum 3 felt 1,5-2 m brede, samt reservefelt for løpere som kommer for sent til start. • Stafett, fellesstart bør ha minimum 10 startspor, hver med bredde 1,2 m (s-s), minimum lengde 30 m fra startlinjen. • Supersprint skal ha avstand på 3 m mellom sporene, avstand mellom startrekker 5 m • Startsporene skal nummereres fra høyre mot venstre sett i løpsretningen. ( nr 1 lengst til høyre, deretter nr 2 osv.) • Det skal være løypekart ved inngang til startområdet. • Det skal i nærområdet være plassert en startkontroll for utstyrssjekk. • Krav til høyde, bredde og lengde ( 3.3.3) • Alle sløyfer som ikke skal benyttes i den enkelte konkurranse skal sperres med gjerder eller V bord slik at utøveren ikke kan gå feil. ( 3.3.7) Av Frank Røym

 21. Konkurransestedet og krav til det (2) • Strafferunde ( 3.3.11) • Strafferunden skal være oval og 6 m bred og 150 m lang, målt i løypas innerkant og med en åpning som er minst 15 m lang. • I klasse 16 år og yngre benyttes strafferunde på 100 m, unntatt når det bare er en skyting, da er strafferunde 150 m. For konkurranser med stor deltagelse kan en benytte to like strafferunder. • Skyteplassen ( 3.4.3) • Hver skyteplass må være minst 2,5 m bred. Ved bygging av nye anlegg skal en ha en bredde på minimum 2,75 m bredde. • Hver skyteplass skal atskilles med rødmalte nedfelte bord på 1,5 m • Skytematter bør være av den type forbundet anbefaler. • Samme type skiver skal benyttes av alle deltakerne i en og samme konkurranse. Av Frank Røym

 22. Konkurransestedet og krav til det (3) • Målområdet ( 3.5) • Minimum 30 m langt og 9 m bredt. (fra mållinja til målkontrollpunktet) • De siste 50 m før mållinjen skal være rett og 9 m bredt, delt i 3 like brede korridorer, som skal markeres slik at de ikke forstyrrer løpernes skibevegelser. • Det skal være kontrollpunkt for utstyrskontroll plassert slik at alle må passerer dette. Av Frank Røym

 23. Konkurranseutrustning og bekledning • Utstyrskontroll ( 4.2) • Kontroller før start ( 4.2.2). Ingen skal passere igjennom før alt utstyr er i orden. Følg sjekkpunktene. Dette skal ikke være kun en avtrekksvekt kontroll. • Våpenkontroll bør gjennomføres også på kretsrenn ( stikkprøver) • I konkurranser for løpere i klasse 16 år og yngre skal arrangøren før start kontrollere at det ikke er skudd i kammer eller isatt magasin på våpen som leveres på standplass. Etter hver skyteserie skal arrangøren kontrollere at våpenet er tomt før det flyttes fra skytematta. ( 4.2.2.5) • 4.2.3 Kontroll ved innkomst og etter løpetAlle magasin og kammer skal tømmes. Reserveskudd festet til våpen skal fjernes. Magasin på våpen som hentes på standplass tømmes før de overleveres. Reserveskudd festet til våpen skal fjernes. Av Frank Røym

 24. Konkurranseutrustning og bekledning (2) • For sen start • Kommer løper for sent til start pga at løper møtte or sent til kontrollen eller utstyret ikke var i orden belastes dette løperen. Det er arrangørens ansvar å sørge for at løpere som kommer i tide får starte i tide. • Siste kontroll før start. • 1-2 min før start skal det kontrolleres at • Løperen bærer startnummer evtlårnummer • Gevær er korrekt merket • Reklamen er iht bestemmelsene • Det ikke er skudd i kammer eller magasin • At løper har nok magasiner • At løper ikke har trådløs kommunikasjon med seg • At løper har brikke når dette er påbudt Av Frank Røym

 25. Trening og innskytning • Til offisiell trening skal anlegget være rigget som til konkurranse (5.2.1) • Pappskivene til innskytning bør plasseres i tilnærmet samme høyde som selvanviserne. ( 5.3.2) • Det skal ikke gå mer enn 2,5 timer fra innskyting er slutt til starttidspunkt for den siste løperen. TD kan godkjenne at det går lengre tid på arrangement med stor deltakelse eller andre forhold tilsier det. • Løypene skal være åpne for oppvarming for påmeldte løpere og støtteapparat til 5 min før start, med mindre juryen har bestemt noe annet. Alle løpere skal ha på sitt startnummer. Fra 5 min før start er det forbudt å gå på ski i løypene, dog kan en gå på kanten av traseen. Av Frank Røym

 26. Startbestemmelser ( 1) • Startmåter og startintervall ( 6.1) • Generelt kan det benyttes startintervall fra 10 - 60 sek. • For normal og sprint skal 30 sek være det normale ( 6.1.2). I samråd med TD kan en benytte kortere evt lengre intervall. • Starttid iht til startliste. For bestemmelse av starttid i jaktstart se 1.6.4.3 • I fellesstart starter alle i hver pulje samtidig, ved flere puljer skal oppholdet mellom puljene være 60-90 sek. ( 6.1.4) • I supersprint er det individuell start med 15 sek startintervall i kvalifiseringen.( 6.1.6.1). I finalen alle samtidig ( 6.1.6.2) Av Frank Røym

 27. Startbestemmelser (2) • Startstillinger og startmåter ( 6.2) • Ved elektronisk tidtaking brukes startgrind (6.2.1). Løper skal stå så nær opp til grinda. Starter skal ikke berøre løper. • Ved manuell tidtaking skal løper stå med begge føttene bak startlinja. ( 6.2.2). Starter teller ned fra 5 og ”gå” • Ved jaktstart skal hvert startspor ha en klokke som utøveren skal bruke for å se når det skal startes. På mindre renn kan TD godkjenne enklere startordninger (6.2.3). Av Frank Røym

 28. Startbestemmelser (3) • Startstillinger og startmåter ( 6.2) • I fellesstart og gruppestart gis startsignal ved skudd fra startpistol eller annet våpen. Forvarsel 1 min, 30 sek og klar. Startsignal skal da gå innen 5 sek etter ”klar” • Start i vekslingsfelt er når inngående løper berører kroppen eller geværet til utgående løper med hånden. Av Frank Røym

 29. Startbestemmelsene (4) • For tidlig start, for sen start og feilstart ( 6.4) • Elektronisk startid. ( 6.4.1). I tidsrommet +/- 3 sek fra riktig starttid gjelder den elektronisk registrerte startid. Starter en mer enn 3 sek før riktig startid er det ”for tidlig start” og skal behandles deretter. Ved for sen start , dvs mer enn 3 sek, løper startiden fra riktig startid • Ved manuell tidtaking og individuell start, så er enhver start før riktig starttid, dvs. startsignal, å anse som ” for tidlig start”. Starter løper for sent er det sen start. • Ved for tidlig start i jaktstart skal rennjuryen ilegge en tidstraff. Kommer løper for sent til start skal en gå igjennom reservefeltet og funksjonær notere starttid. Av Frank Røym

 30. Startbestemmelsene (5) • For tidlig start ( 6.4.5) • Individuell start eller start i vekslingsfelt. Starterassistenten skal stoppe løper og sende løper tilbake til startstedet og bak startlinje som skal krysses på nytt. Løpers oppsatte starttid skal gjelde. Tapt tid belastes utøver. • Ved feilstart i felles – og gruppestart skal TD eller funksjonær stoppe løperne ved enden av de parallelle sporene. Det skal foretas omstart. ( 6.4.6) • Hvis veksling foregår før eller etter vekslingsfeltet er det feilstart og veksling må gjøres om igjen inne i feltet. Av Frank Røym

 31. Startbestemmelsene ( 6) • For sen start. ( 6.4.7) • Kommer en for sent skal starter anvise start ved første mulighet, uten å hindre andre løpere. • Er løper selv skyld i forsentkommingen skal starttiden gjelde. Løper som kommer for sent pga. ”force majeure” skal få tildelt ny startid av rennjuryen. (6.4.7.1) Av Frank Røym

 32. Startbestemmelsene ( 7) • Det er påbudt med brikker under NM, HL, NC og mønstringsrenn. • I de konkurranser der det er elektronisk tidtakning, er det påbudt med brikker for 15 år og eldre. • Brikker kan leies av arrangøren. Pris kr 50 pr konkurranse. Kommer en til startkontroll uten brikke kan den leies for kr 200 • Når arrangør bruker brikker for 14 år og yngre, kan det kreves en ekstraavgift på kr 25 pr konkurransedag. Av Frank Røym

 33. Værforhold • 6.6.1 TemperaturDet skal ikke arrangeres skiskytterkonkurranser dersom temperaturen på kaldeste sted i løypa er under:  - minus 15 Cº for klassene 16 år og yngre - minus 18 Cº for klasse 17 år og eldre • For klassene under 13 år må en være særlig aktsom. • Dersom det er kaldere enn minus 15 C skal vindstyrke og luftfuktighet taas i betraktning før start og under konkurransen. Se tabell 2 under pkt 6.6.2/6.6.3. • Rennjuryen skal avgjøre om en skal starte evt fortsette en konkurranse under vanskelige værforhold. ( temperatur, sterk vind, tåke etc) Av Frank Røym

 34. Langrennsbestemmelsene ( 1) • Løperen skal tilbakelegge sløyfene i riktig rekkefølge og retning ( 7.1.1) • En løper som bryter løpet skal gi beskjed til den første funksjonæren en ser. Startnummer og evt transponder skal innleveres. • Har løper valgt feil sløyfe kan en gå tilbake langs samme løype til det punkt hvor feilvalget skjedde. Løper er da ansvarlig for ikke å hindre andre løpere. (7.1.3) • En løper som ønsker å gå forbi skal rope ”løype.” Løper som blir tatt igjen skal ved første anrop gå til side, selv om løypa er bred nok. ( 7.1.4). Gjelder ikke siste 50 m før mål og i vekslingsfeltet. Av Frank Røym

 35. Langrennsbestemmelsene (2) • Strafferunder skal gås umiddelbart etter skyting. Løper er selv ansvarlig for å gå riktig antall strafferunder. ( 7.1.5) • Dersom utøver går for mange strafferunder pga feil gjort av arrangøren skal rennjuryen bestemme en høvelig godskrivning av tid. Arrangøren er ansvarlig for at det foreligger en beregnet gjennomsnittstid basert på minst 5 løpere. ( 7.1.5.2) • Skøyting er forbudt i de parallelle sporene etter startlinja i stafett, felles og gruppestart. Av Frank Røym

 36. Langrennsbestemmelsene (3) • Utøver kan bytte en av skiene om den er brukket eller bindingene er ødelagt. Staver og stavremmer kan byttes fritt. Alt må være iht. materialkatalogen. • Det er bare på skytebanen det er tillatt å motta hjelp til reparasjon av gevær og da av konkurransens børsemaker eller en standplassfunkjsonær. Geværbytte kan kun skje på skytebanen. Løpere kan motta ammunisjon ute i løypa og på skytebanen. Av Frank Røym

 37. Skytebestemmelsene (1) • All skyting under trening og konkurranse skal foregå på skytebanen • Når ett gevær bringes ut av stadionområdet, skal det være i geværetui eller geværkoffert. ( 8.1.1) • For 16 år og yngre skal geværet plasseres i stativ av lagleder/trener etter innskytning og senest 5 min før første start. ( 8.1.2) • Utøver skal forsikre seg om at ikke noen kroppsdel eller utstyret stikker utenfor de 1,5 m røde linjene eller forlengelsen av disse. Utøver skal også forsikre seg om at geværmunningen kommer foran framkant av standplassen. ( 8.3.3). Håndhevelse ( 8.3.4) Av Frank Røym

 38. Skytebestemmelsene ( 2) • Sikkerhetsregler • Ved bytte av skyteplass skal utøver først tømme våpenet, og deretter ta det på ryggen i normal bærestilling. (8.5.2) • Sikkerhetskontroll på skytebanen etter skyting 8.5.2.1 side 36. • For alle skudd må det siktes og skytes mot skivene ( 8.5.3) • En utøver kan ikke ta noen av selene på geværets bæresele av skuldrene, før han har nådd sin skyteplass. ( 8.5.4) Av Frank Røym

 39. Skytebestemmelsene (3) • Ved målgang skal sluttstykket straks åpnes. Denne kontrollen kan bare utføres når pipen peker oppover. Alle magasin skal tømmes. Reserveskudd festet til våpen skal fjernes. (8.5.5). • Kommunikasjon mellom utøver og funksjonærer skal skje ved å rekke opp hånd og rope gevær/skudd ved ønske om skifte av gevær, ekstraskudd. • Det godskrives ikke tid for bytte av gevær, reparasjon eller frembringelse av ekstraskudd. Av Frank Røym

 40. Resultater og tidtaking • Foreløpige resultater, snarest mulig etter at siste løper er i mål. Lista er grunnlag for eventuelle protester. Tidspunkt for oppslag settes på. Slås opp godt tilgjengelig for løpere og ledere. Oppslag kunngjøres. Lista underskrives av TD og merkes ”foreløpige resultater”. Protestfrist 15 min. • Målfoto bør brukes på jaktstart, fellesstart og stafett. • Sluttresultat er de lister som offentliggjøres etter protester og jurymøter. • Ved manuell tidtaking skal det registreres på hvert sekund. Ved elektronisk på hver tiendel. Av Frank Røym

 41. Protester • Protester skal være skriftlige og umiddelbart forelegges rennjuryen. Avgift på kr 150 skal følge med. • Protester til apelljuryen sendes NSSF, avgift kr 1000 betales. • Protester under og etter konkurransen kan leveres inn fra start innskytning og frem til 15 min etter at foreløpig resultatliste er slått opp. Arrangør skal tydelig oppgi når foreløpige resultatlister henges ut. • Oppdages det en arrangørfeil som har betydning for resultatet etter at protestfrist er ute, skal juryen endre resultatlistene. Av Frank Røym

 42. Sanitet/lege på arrangement • Arrangørens ansvar å planlegge og organisere førstehjelpstjeneste på alle arrangement. • Omfanget skal stå i forhold til konkurransens omfang • Det skal minimum være tilgang til førstehjelpsmateriell, båre, redningspulk og scooter • Sanitetspersonell skal være tilstede ved NM, NC, HL og arrangement med stor deltagelse • Det skal være avtalt tilkallingsrutiner med lege og legekontorlegevakt skal være orientert om arrangementet. Av Frank Røym

 43. Straffebestemmelsene • Gjeldende straffer er • Startforbud ( Staffebestemmelsene 5.2) • 30 sekunders straff ( Straffebestemmelsene 5.3) • Ett minutt straff ( Straffebestemmelsene 5.4) • To minutt straff ( Straffebestemmelsene 5.5) • Diskvalifikasjon ( Straffebestemmelsene 5.6) Av Frank Røym

 44. Endringer i 2010 (1) • Generelt har teknisk komite overtatt arbeidet med å evaluere og endre regelverket. Ledes av Jarle Tvinnerem • I konkurransespesifikasjonene ( 1.3.8) har det kommet inn en del endringer når det gjelder Total stigning ( økning). • Strafferundelengden for utøvere 16 år og under er økt til 100 m (1.3.8) • NRK kan stille krav om deltakerbegrensning i nasjonale konkurranser ( 1.4.4) Av Frank Røym

 45. Endringer i 2010 (2) • Påmelding. Skal nå gjøres via Min Idrett av utøver eller via Sports Admin av påmeldingsansvarlig i klubben. Det er utøvers ansvar å påse at en er påmeldt innenfor gitte frister (1.5.1.1) • I HL blir påmelding til stafett bestemt ut i fra antall påmeldte løpere fra hver krets. ( 1.5.1.2) • TD og rennleder kan godkjenne for sent innkomne påmeldinger ( 1.5.4) • Seeding skal skje av senior løpere som har deltatt internasjonalt. Av Frank Røym

 46. Endringer i 2010 (3) • Endringer i nummerering av startspor. Skal nummereres i fra høyre mot venstre sett i løpsretningen. Nr 1 står til høyre osv. Gjelder for stafett og fellesstart, jaktstart og gruppestart ( 1.6.4.4 , 1.6.5.1, 3.2.3, 3.2.4.1) • Rennjury skal velges på første lagledermøte ( 2.3.1.1) • Maksimum avstander for arrangementsteder utover 30 km eller 30 min skal være godkjent av Teknisk Komite (3.1.1.1) • Området med startspor skal ha en minimumslengde på 30 m fra startlinja i stafett, gruppe og fellesstart. ( 3.2.4) • Sjekkpunkter i starkontrollen. Tillegg. ” Det skal krysses av på en liste hvem som har fått kontrollert våpenet.” ( 4.2.2.1.c) Av Frank Røym

 47. Endringer i 2010 (4) • Det er kommet en ny beskrivelse av startspor i supersprint ( 3.2-5) Avstand mellom startrekkene 5 m, mellom sporene 3 m. Skøyteforbud de første 20 m. • Løyper. Stigning i en motbakke kan ikke overstige 25 %. Løypelengden må ikke være mer enn 2 % kortere eller 5 % lengre enn den spesifiserte løype, målt langs midten av løypa. ( 3.3.2) • Merking. 100 m fra skytebanen skal det stå ett skilt med tekst Skytebane – 100 m. ( 3.3.6) Av Frank Røym

 48. Endringer i 2010 ( 5) • Strafferundens utforming. Løypa sskal være oval, 6 m bred og 100 eller 150 m lang. Åpning skal være minst 15 m lang ( 3.3.11) • Utstyrskontroll. Utøvere som kommer til startområdet senere enn 15 min før start er selv ansvarlig for tiden det tar å gjennomføre kontrollen, selv om det fører til for sen start. ( 4.2.2) Av Frank Røym

 49. Endringer i 2010 (6) • Kontroll av brikke inngår i sjekkpunkter ved startkontrollene ( 4.2.2.1 og 4.2.2.4) • Kontroll ved innkomst. Alle magasin skal tømmes, Reserveskudd festet til våpenet skal fjernes ( 4.2.3) Av Frank Røym

 50. Endringer i 2010 ( 7) • Jaktstart. Løper skal møte fram senest 2 min før start. (6.2.3) • Jaktstart. Hvert startspor skal ha en klokke som utøver skal bruke til å se starttidspunktet. TD kan godkjenne en enklere startordning i mindre renn. ( 6.3.3) • Startid i jaktstart, Ved for tidlig start vil utøver bli straffet iht tilgjeldende straffebestemmelser ( 6.4.2.1) • Brikker. For 14 år og yngre kan det kreves ekststravgift på kr 25 pr konkurransedag. ( 6.5.3.4) • Vindstyrke. Ved kaldere enn minus 15 skal også ta hensyn til vindstyrke og luftfuktighet. ( 6.6.2) Av Frank Røym

More Related